Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

26 april 2018
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • M. Agema (PVV)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • A. Kuik (CDA)
 • A.E. Diertens (D66)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  RIVM-rapport ‘Dietary sources of exposure to bisphenol A in the Netherlands’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over uitvoering motie van het lid Ouwehand over een verbod op BPA in voedselcontactmaterialen (Kamerstuk 32793-260) (Kamerstuk 32793-281)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Overstapseizoen 2017-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport van de Taskforce ‘de juiste zorg op de juiste plek’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Evaluatie Nederlandse Zorgautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Zorgvuldige overgangstermijn sluiten rookruimtes horeca

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tussenbericht Schakelteam personen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 april 2018, over het bericht dat hartpatiënten bezorgd zijn over wurgcontracten die Menzis met ziekenhuizen heeft afgesloten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Invulling maatschappelijke diensttijd

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  ‘Tussenstand wachttijden in de ggz’; NZa-rapportage en Trimbos inventarisatie ambulantisering

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Eindrapportage Evaluatieonderzoek Artikel 36a Wet BIG met betrekking tot de inzet van de klinisch technoloog 2014 - 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoek naar (niet-)gecontracteerde zorg in de wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over Pro-Ana websites

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Informatie over de onderzoeken ten behoeve van het wetsvoorstel “toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis”

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Programma Zorg voor de Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  SCP-Rapport 'Net als thuis'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Vermindering administratieve lasten voor apothekers en zorgverzekeraars door actualisatie bijlage 2 Regeling zorgverzekering

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorhangbrief beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 maart 2018, over werkdruk bij huisartsen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 maart 218, over de slachtoffers van Q-koorts

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 april 2018, over het besluit van het AMC om zelf een medicijn te ontwikkelen tegen een zeldzame ziekte

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Gespecificeerde toestemming en de wet Cliëntenrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Programmaplan Rechtmatige Zorg 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over het bericht NOS.nl d.d. 19 december 2017 inzake Politiechef Rotterdam bezorgd over toename geweld verwarde mensen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Programmaplan kwaliteit verpleeghuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Geannoteerde agenda voor de informele EU-Gezondheidsraad van 23 april 2018 in Sofia, Bulgarije

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS

  Besluit: ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. Deze worden dit voorjaar verwacht). 
  2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 34629 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet. (Dit wetsvoorstel is op 15 maart 2018 aangemeld voor plenaire behandeling en op 19 april behandeld. De stemmingen worden voorzien op 24 april). 
  4. 34822 Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode. Dit wetsvoorstel is op 15 maart 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (Aan de minister voor Medische Zorg is een reactie gevraagd vóór de plenaire behandeling op de brief van de Federatie Medisch Specialisten (FMS)). 

  Plenaire debatten
  1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017)                                                                
  2. Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (aangevraagd door het lid Diertens bij de RvW van 12 december 2017)
  3. Debat over het Actieprogramma Werken in de Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2018)
  4. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 20 maart 2018)
  5. Debat over het uitblijven van passende jeugdhulp (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  6. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  7. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  8. Debat over grootschalige fraude met pgb's (aangevraagd door het lid Hermans met de ministers van VWS en J&V tijdens de RvW op 5 april 2018)
  9. Debat over het programmaplan over de kwaliteit van verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Hermans tijdens de RvW van 10 april 2018)
  10. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen met de ministers voor Rechtsbescherming en voor Medische Zorg (aangevraagd door het lid Verhoeven tijdens de RvW van 12 april 2018)
  11. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 17 april 2018)

  Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 7 november 2017)
  2. Dertigledendebat over de groeiende zorgkloof in Nederland (aangevraagd door het lid Dijksma bij de RvW van 19 december 2017)
  3. Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit (aangevraagd door het lid Kröger bij de RvW van 23 januari 2018)
  4. Dertigledendebat over het bericht dat ambtenaren op VWS notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie (aangevraagd door het lid Hijink bij de RvW van 24 januari 2018)
  5. Dertigledendebat over de evaluatie van de Jeugdwet (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 30 januari 2018)
  6. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 31 januari 2018)
  7. Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 februari 2018)
  8. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 21 februari 2018)
  9. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels met de staatssecretaris van IenW en de minister van VWS (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
  10. Dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
  11. Dertigledendebat over werkdruk bij huisartsen (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 15 maart 2018)
  12. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  13. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  14. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden met de ministers van LNV en VWS (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  15. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (aangevraagd door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  16. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 april 2018)
  17. Dertigledendebat over het bericht dat het ziekenhuis AMC zelf een geneesmiddel gaat ontwikkelen voor een zeldzame ziekte (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 5 april 2018)

  VAO’s/VSO’s      
  1. VAO Spoedeisende zorg (AO van 5 april 2018 met als eerste spreker het lid Dijksma)
 30. 30

  Inplannen algemeen overleg Sportbeleid

  Besluit: Het algemeen overleg Sportbeleid inplannen vóór de zomer.
  Noot     : Het Sportakkoord zal naar verwachting eind juni worden vastgesteld
 31. 31

  Voorstel van de rapporteurs jaarverslag VWS 2017

 32. 32

  Verzoek van het lid Dijksma (PvdA) om een rondetafelgesprek met zorgverzekeraars die informatie over zoekgegevens van patiënten doorsluizen naar Facebook

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek van het lid Voortman (GL) om een reactie op bericht AD.nl d.d. 19 april 2018 inzake Europarlement luidt alarmbel over te weinig vaccinaties

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek van het lid Westerveld (GL) inzake omzetten 30-ledendebat over de evaluatie van de jeugdwet in een meerderheidsdebat

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek van het lid Agema (PVV) om een reactie van de minister voor Medische Zorg, op de berichtgeving over de resistente superbacterie die is aangetroffen in het Zaans Medisch Centrum

  Te behandelen:

  Loading data