Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

26 april 2018
11:30 - 12:00 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • H. van der Molen (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Geplande en ongepland activiteiten commissie Binnenlandse Zaken

  25-04-2018 Algemeen overleg Bouwopgave (2e termijn wordt gepland op 22 mei 2018)
  02-05-2018 (ambtelijk) gesprek / ontvangst delegatie Ukraïnse Parlement (10.00 - 12.00 uur)
  17-05-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (gewijzigd tijdstip: 11.00 - 12.00 uur)
  17-05-2018 Algemeen overleg Middenhuur (nieuw tijdstip 12.00 - 14.00 uur)
  17-05-2018 Gesprek met de Raad voor het Openbaar Bestuur
  17-05-2018 Algemeen overleg Woningcorporaties
  22-05-2018 Voortzetting van het algemeen overleg Bouwopgave (nieuw van 18.30 - 19.30 uur)
  23-05-2018 Gesprek inzake Prinsjesfestival
  23-05-2018 Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
  24-05-2018 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting
  24-05-2018 gesprek met Aedes op een nader te bepalen tijdstip in de namiddag
  29-05-2018 Petitieaanbieding Nederlandse Veiligheidsbranche tot aanbieding rapport 'Inbesteden van beveiliging: zegen of vloek?'
  31-05-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  06-06-2018 Gesprek met een delegatie van de commissie voor constitutionele en juridische zaken van het Tsjechische parlement
  07-06-2018 Algemeen overleg Huuraangelegenheden (zie onderstaand voorstel)
  14-06-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  28-06-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  05-07-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Ongeplande activiteiten van de commissie:

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester (wordt aangehouden i.v.m. de behandeling van het wetsvoorstel Deconstitutionalisering in de Eerste Kamer)
  Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp (voor het zomerreces 2018 inplannen doch na het algemeen overleg Omgevingsrecht op 28 maart 2018
  Algemeen overleg BRP (voor het zomerreces 2018 inplannen)
  Algemeen overleg Digitale overheid
  Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak (voor het zomerreces 2018 inplannen)
  Algemeen overleg Functioneren Rijksdienst (waaronder ICT Rijksoverheid) wordt ingepland  
  Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet (wordt aangebouden)
  Algemeen overleg Interbestuurlijk programma
  Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
  Algemeen overleg Kiesrechtzaken (voor het zomerreces 2018 inplannen en afstemmen met de ontvangst van de (drie) wetsvoorstellen)
  Algemeen overleg Lijkbezorging (wordt aangehouden)
  Algemeen overleg Sociaal domein (kort na het zomerreces 2018 inplannen)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Wetgevingsoverleg inzake de behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies  

  Besluit: De besloten briefing door de Algemene Rekenkamer over de relavante delen verantwoordingsonderzoek zal plaatsvinden op 22 mei 2018 van 17.00-18.30.
  Besluit: Voortzetting AO Bouwopgave op 22 mei 2018 van 19.00 - 20.00 uur.
  Besluit: Het gesprek met Aedes zal openbaar zijn en plaatsvinden op 24 mei.

  Op basis van overleg tussen de 2 commissieleden die daartoe zijn aangewezen wordt het volgende besloten:
  Besluit: De AO's Middenhuur, en Staat van de Volkshuisvesting worden met één uur verlengd.
  In de pv van 17 mei a.s. zal worden voorgesteld de AO's Woningcorporaties en Huuraangelegenheden samen te voegen tot één AO van 3 uur, te houden op 7 juni 2018.

   
 3. 3

  Jaarrapportage Maatschappelijke en Juridische Correspondentie 2017 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Grensoverschrijdende samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  CTIVD-rapport nr. 57 inzake de gegevensverstrekking door de AIVD binnen Nederland over (vermeende) jhadisten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie inzake uitkomsten en aanbevelingen van het rapport ‘Welk risicoprofiel heeft wethouder Jo Palmen op het vlak van bestuurlijke integriteit’ van prof. mr. D.J. Elzinga en prof. dr. A.F.A. Korsten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijzing van de Wet op de huurtoeslag in verband met het laten vervallen van de bepaling dat de eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt geïndexeerd met het percentage van de netto-bijstandsontwikkeling indien dat percentage lager is dan het percentage van de huurprijsontwikkeling en van de maximale inkomensgrenzen vanaf welke geen huurtoeslag wordt toegekend (Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift brief aan Vereniging Eigen Huis inzake flexibele NHG-grens

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapportage Inventarisatie Plancapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie om een afschrift reactie op de brief van de Vereniging Eigen Huis over vertraging bij de aansluiting van nutsvoorzieningen bij nieuwbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nota naar aanleiding van het verslag

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering van toezeggingen en moties Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Raadplegen van informanten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzoek van de fracties van VVD, CDA en SP voor het inplannen van een rondetafelgesprek inzake probleemvloeren in te plannen voor het plenaire debat inzake probleemvloeren)

  Te behandelen:

  Loading data