Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 26 april 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 26 april 2018

Deelnemers


Agendapunten

2
Geplande en ongepland activiteiten commissie Binnenlandse Zaken

Details

25-04-2018 Algemeen overleg Bouwopgave (2e termijn wordt gepland op 22 mei 2018)
02-05-2018 (ambtelijk) gesprek / ontvangst delegatie Ukraïnse Parlement (10.00 - 12.00 uur)
17-05-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (gewijzigd tijdstip: 11.00 - 12.00 uur)
17-05-2018 Algemeen overleg Middenhuur (nieuw tijdstip 12.00 - 14.00 uur)
17-05-2018 Gesprek met de Raad voor het Openbaar Bestuur
17-05-2018 Algemeen overleg Woningcorporaties
22-05-2018 Voortzetting van het algemeen overleg Bouwopgave (nieuw van 18.30 - 19.30 uur)
23-05-2018 Gesprek inzake Prinsjesfestival
23-05-2018 Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
24-05-2018 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting
24-05-2018 gesprek met Aedes op een nader te bepalen tijdstip in de namiddag
29-05-2018 Petitieaanbieding Nederlandse Veiligheidsbranche tot aanbieding rapport 'Inbesteden van beveiliging: zegen of vloek?'
31-05-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
06-06-2018 Gesprek met een delegatie van de commissie voor constitutionele en juridische zaken van het Tsjechische parlement
07-06-2018 Algemeen overleg Huuraangelegenheden (zie onderstaand voorstel)
14-06-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
28-06-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
05-07-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Ongeplande activiteiten van de commissie:

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester (wordt aangehouden i.v.m. de behandeling van het wetsvoorstel Deconstitutionalisering in de Eerste Kamer)
Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp (voor het zomerreces 2018 inplannen doch na het algemeen overleg Omgevingsrecht op 28 maart 2018
Algemeen overleg BRP (voor het zomerreces 2018 inplannen)
Algemeen overleg Digitale overheid
Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak (voor het zomerreces 2018 inplannen)
Algemeen overleg Functioneren Rijksdienst (waaronder ICT Rijksoverheid) wordt ingepland  
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet (wordt aangebouden)
Algemeen overleg Interbestuurlijk programma
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
Algemeen overleg Kiesrechtzaken (voor het zomerreces 2018 inplannen en afstemmen met de ontvangst van de (drie) wetsvoorstellen)
Algemeen overleg Lijkbezorging (wordt aangehouden)
Algemeen overleg Sociaal domein (kort na het zomerreces 2018 inplannen)
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Wetgevingsoverleg inzake de behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies  

Besluit: De besloten briefing door de Algemene Rekenkamer over de relavante delen verantwoordingsonderzoek zal plaatsvinden op 22 mei 2018 van 17.00-18.30.
Besluit: Voortzetting AO Bouwopgave op 22 mei 2018 van 19.00 - 20.00 uur.
Besluit: Het gesprek met Aedes zal openbaar zijn en plaatsvinden op 24 mei.

Op basis van overleg tussen de 2 commissieleden die daartoe zijn aangewezen wordt het volgende besloten:
Besluit: De AO's Middenhuur, en Staat van de Volkshuisvesting worden met één uur verlengd.
In de pv van 17 mei a.s. zal worden voorgesteld de AO's Woningcorporaties en Huuraangelegenheden samen te voegen tot één AO van 3 uur, te houden op 7 juni 2018.

 
6
Reactie op verzoek commissie inzake uitkomsten en aanbevelingen van het rapport ‘Welk risicoprofiel heeft wethouder Jo Palmen op het vlak van bestuurlijke integriteit’ van prof. mr. D.J. Elzinga en prof. dr. A.F.A. Korsten

Te behandelen:

7
Wijzing van de Wet op de huurtoeslag in verband met het laten vervallen van de bepaling dat de eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt geïndexeerd met het percentage van de netto-bijstandsontwikkeling indien dat percentage lager is dan het percentage van de huurprijsontwikkeling en van de maximale inkomensgrenzen vanaf welke geen huurtoeslag wordt toegekend (Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen)

Te behandelen:

11
Stafnotitie - Onder de loep stand van zaken integriteitsbeleid in Nederland
13
Stafnotitie - voorstellen uitwerking kennispositie lokale democratie
14
Stafnotitie - Achtergronden GRECO
15
EU-notitie inzake behandelvoorstel prioritair EU-voorstel biometrie in identiteitskaarten COM (2018) 212
16
Stafnotitie - Voorstel informele voorbereidingsgroep Integriteit openbaar bestuur