Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

3 oktober 2018
10:10 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Inventarisatie belangstelling werkbezoek ‘Toepassing grond en baggerspecie in diepe plassen in de praktijk' op maandag 12 november 2018

 3. 3

  Uitnodiging van ondernemersorganisatie evofenedex voor werkbezoek op vrijdag 19 oktober 2018

 4. 4

  Nota van wijziging wetsvoorstel ter implementatie van het Europese Vierde Spoorwegpakket

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging Asbestverwijderingsbesluit en Bouwbesluit in verband met het Landelijk asbestvolgsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpbesluit wijziging Reglement rijbewijzen / Arbeidstijdenbesluit experiment vrijstelling rijden met elektrische bedrijfsauto’s

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Begroting Ministerie Infrastructuur en Waterstaat 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Begroting Infrastructuurfonds 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Begroting Deltafonds 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  MIRT Overzicht 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Deltaprogramma 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Meerjarenplan ILT 2019-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overzicht titels uitgebrachte rapporten Auditdienst Rijk eerste halfjaar 2018

   

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stint

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  App-verbod fiets

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Registratie en certificering zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitvoering vervoerconcessies Waddenveren West en Oost en stand van zaken veerverbinding Ameland-Holwerd

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Evaluatie Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Halfjaarverantwoordingen 2018 van NS en ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  HSL-voortgangsrapportage en langetermijnvisie HSL van NS en ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over het NRC-artikel ”Ambtenaren hebben het laatste woord” en daarin genoemde ganzenregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wettelijke evaluatie IBKI (instituut voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het bericht ‘Vier verdachten opgepakt voor verhandelen grote hoeveelheid radioactief afval’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van een schriftelijk overleg over de structuurvisie Ondergrond

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over het bericht “Ook alternatieven voor BPA risico voor gezondheid”

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Laatste ontwikkelingen inzake de droogte

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Normenkader als onderdeel van verbetering werking van de geluidregels

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Kabinetsbesluit Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Plan van aanpak onafhankelijke Commissie Geurhinder Veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Resultaten van het onderzoek naar GenX en PFOA in grond- en irrigatiewater in de omgeving van het bedrijf Chemours

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  EU-voorstellen week 38-39

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op het nieuwsbericht: "Meer betonproblemen ontdekt bij Belgische reactoren"

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzamelbrief wegvervoer en verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) over prijselasticiteit in het openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Geannoteerde agenda Milieuraad van 9 oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verkeershandhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Geplande commissieactiviteiten tot aan het kerstreces

  05-10-2018 10.00 - 14.00  Werkbezoek Rotterdam Maritime Capital voor Schone Innovatieve Maritieme Oplossingen
  05-10-2018 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg Droneregelgeving
  07-10 t/m ma 08-10  Werkbezoek Spoorwegpolitie Londen en Eurostar
  Ten behoeve van dit werkbezoek is reeds een factsheet verspreid en zal nog een reader worden opgesteld
  09-10-2018 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen MIRT-Overzicht 2019
  11-10-2018 10.00 - 14.00  Algemeen overleg Spoor
  Ten behoeve van dit algemeen overleg zijn notities verspreid over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
  11-10-2018 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieu- en Transportraad d.d. 29-30 oktober
  16-10-2018 16.00 - 17.30  Vergadering Deltacommissaris
  17-10-2018 10.15 - 11.15  Procedurevergadering
  18-10-2018 14.00 - 15.00  Technische briefing I&W-aspecten Meerjarig Financieel Kader (MKF) 
  18-10-2018 15.00 - 18.00  Algemeen overleg Leefomgeving
  30-10-2018 13.30 - 13.45  Petitie N35
  31-10-2018 10.30 - 14.00  Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat 
  Ten behoeve van dit wetgevingsoverleg zal in samenwerking met de begrotingsrapporteurs een stafnotitie worden verspreid.
  31-10-2018 15.00 - 18.00  Algemeen overleg Duurzaam vervoer
  07-11-2018 10.15 - 11.15  Procedurevergadering 
  20-11-2018 16.00 - 18.00  Algemeen overleg Nucleaire Veiligheid
  21-11-2018 10.15 - 11.15  Procedurevergadering
  21-11-2018 15.00 - 17.00  Algemeen overleg Transportraad d.d. 3 december
  22-11-2018 10.00 - 11.00  Technische briefing Aanbieding van Waterschapspeil door UvW
  22-11-2018 14.00 - 17.00  Algemeen overleg Externe veiligheid
  26-11-2018 11.00 - 18.30  Wetgevingsoverleg Water
  Ten behoeve van dit wetgevingsoverleg zal een stafnotitie worden verspreid.
  29-11-2018 10.00 - 20.00  Notaoverleg MIRT
  04-12-2018 16.00 - 19.00  Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS
  05-12-2018 10.15 - 11.15  Procedurevergadering 
  05-12-2018 11.30 - 16.00  Algemeen overleg Luchtvaart
  06-12-2018 10.00 - 14.00  Algemeen overleg Spoorordening
  06-12-2018 15.00 - 17.00  Algemeen overleg Maritiem
  06-12-2018 18.00 - 20.00  Algemeen overleg Milieuraad d.d. 20 december
  12-12-2018 13.30 - 17.30  Algemeen overleg Verkeersveiligheid  
  19-12-2018 10.15 - 11.15  Procedurevergadering
 38. 38

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  1. Wetgeving
  • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (re- en dupliek)
  • 34675 Wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten

  2. Debatten
  • Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
  • Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim
   Aangevraagd door het lid Bruins (CU) in de regeling van werkzaamheden van 26 juni 2018
  • Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte
   Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 4 september 2018

  3. Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
   Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
  • Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 21 februari 2018
  • Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject
   Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 7 maart 2018
  • Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
  • Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
   Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
  • Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
  • Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 3 april 2018
  • Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen
   Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 11 april 2018
  • Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht
   Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 14 juni 2018
  • Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 4 juli 2018
  • Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 5 juli 2018
  • Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 13 september 2018

  4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
  • VAO Verkeersveiligheid met als eerste spreker het lid Kröger (GL)
  • VSO Structuurvisie Ondergrond met als eerste spreker het lid Kröger (GL)

  NB: de I&W-begrotingsbehandeling is voorzien in de week van 6 november 2018.
 39. 39

  Voorstel van het lid Ziengs (VVD) om het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek (op 31 oktober 2018) te annuleren

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voorstel van het lid Wassenberg (PvdD) om de minister van BZK uit te nodigen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 18 oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voorstel van het lid Kröger (GL) om minister te vragen 1) wanneer de MER Schiphol naar de Kamer komt, 2) wat het beoogde tijdpad is voor invoering NNHS incl. de duur van het anticiperend handhaven en 3) om een schriftelijke reactie te vragen op het bericht 'Schiphol zet te vaak vier banen in' van 26 september jl.

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om een schriftelijke reactie van de minister te vragen op de berichtgeving over verspreiding van de legionellabacterie via waterzuiveringsinstallaties (in aanvulling op eerdere schriftelijke vragen)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voorstel begrotingsrapporteurs om bij het begrotingsonderzoek aandacht te besteden aan de middelen voor het MIRT, het Mobiliteitsfonds en aandachtspunten die vorig jaar zijn gehanteerd (waaronder mutaties).

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voorstel commissievoorzitter om de 'rapportage inventarisatie asbestdaken provincies' vast te stellen en openbaar te maken met het oog op de wetsbehandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) om geen separaat AO Sociale veiligheid in het openbaar vervoer te houden, maar dit onderwerp te bespreken tijdens het in het voorjaar van 2019 te plannen AO Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voorstel van het lid Bruins (CU) voor een technische briefing Herindeling van het luchtruim op 18 oktober a.s. van 10:00-12:30

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek van het lid Wassenberg (PvdD) om een schriftelijke reactie op VRT-nieuwsbericht over extra problemen bij kernreactor Tihange 2

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Vraag van het lid Remco Dijkstra (VVD) ten aanzien van het stellen van schriftelijke vragen en het doen van verzoeken aan bewindspersonen namens de commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voorstel van het lid Van Brenk (50Plus) om de staatssecretaris te vragen wanneer het verslag van het High-level Political Forum in New York aan de Kamer wordt gestuurd

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voorstel van het lid Kröger (GL) om de staatssecretaris te verzoeken om een reactie op het bericht uit de Volkskrant "Duitse deal kan leiden tot veel afgedankte diesels op Nederlandse tweedehandsmarkt" van 2 oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Voorstel van het lid Kröger (GL) om de staatssecretaris te verzoeken om een reactie op het artikel "duurzaam inkopen stelt nog weinig voor?" en deze te ontvangen voor de begrotingsbehandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Voorstel van Amhaouch (CDA) en Kröger (GL) voor rondetafelgesprek Toekomstperspectief verduurzaming luchtvaart op 15 november 2018 van 9:30-13:00

  Te behandelen:

  Loading data