Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

22 november 2018
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • H. van der Molen (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • L. van Raan (PvdD)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • M.R.J. Rog (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Begin 2019 wordt een informeel overleg tussen de bewindslieden OCW en de commissie OCW ingepland inzake werkwijze, planning, persberichten, etc.

 2. 2

  Algemeen overleg over Passend onderwijs wordt in januari gepland.

  De Kamer ontvangt eind december een verzamelbrief over moties en toezeggingen. Een brief over de reserves van samenwerkingsverbanden komt begin december. Deze week komt ook de onderwijszorgbrief.
 3. 3

  Via een emailprocedure wordt de definitieve aanmelding voor het mediawerkbezoek aan Denemarken van 8 tot 10 januari a.s. vastgesteld.

 4. 4

  Het rondetafelgesprek over wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen wordt gepland op donderdag 6 december a.s.

 5. 5

  De bijeenkomst inzake de lumpsumfinanciering wordt gepland op 23 januari a.s. in de namiddag.

 6. 6

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Uitstel toezending mediabegrotingsbrief 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de brief van de Federatie Particuliere Monumenteneigenaren (FPMe) over instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  SCP-rapport ‘Het Culturele Leven: 10 culturele domeinen bezien vanuit 14 kernthema’s’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afschrift reactie op het Concessiebeleidsplan 2017-2025 van de Regionale Publieke Omroep (RPO)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Mediabegroting 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op feitelijke vragen over de Monitor cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Advies van de Onderwijsraad over het onderwerp ‘Loopbanen van onderwijsprofessionals’ n.a.v. de adviesaanvraag van de Kamer (Kamerstuk 27923-266)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nota naar aanleiding van het verslag initiatiefwetsvoorstel ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Toekomst van rekenen in het vo en mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op bevindingen Inspectie herhaalonderzoek logistiekopleidingen ROC Zadkine

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Informatie over het besluit van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) inzake tijdelijk stopzetten van de examens van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6 (hoger beroepsonderwijs) en artikel 7 (wetenschappelijk onderwijs) (Kamerstuk 31511-28)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie inzake ingebrekestelling voor vertraagde behandeling aanvraag studiefinanciering voor studie in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met een regeling voor aanvullende bekostiging wegens in het vooruitzicht gestelde of gerealiseerde kwaliteit van het hoger onderwijs (Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland (Kamerstuk 34775-VIII-145)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 met het oog op het wijzigen van de criteria voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Beantwoording commissiebrief inzake het wetsvoorstel in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Verslag schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs in verband met het verruimen van de mogelijkheid tot deelname aan het experiment flexstuderen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Afschrift van het antwoord op de brief van een student van de opleiding Hoger Hotelonderwijs aan de Hotel Management School Maastricht met betrekking tot de Regeling titulatuur hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag schriftelijk overleg over de bijgestelde onderzoekskaders en het ontwerp van het jaarwerkplan 2019 van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Toekomst Vervangingsfonds en Participatiefonds primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Handreiking lerarentekort primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Wetsvoorstel i.v.m. het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Briefadvies Verkenning Leraren

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  34980 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet primair onderwijs BES in verband met herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Nadere informatie ruimtebrief

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie over een brief om aandacht voor problemen rond financiering vwo-opleiding via vavo

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitslagen leerlingen VMBO Maastricht

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Ontwerp van de Subsidieregeling andere eindtoetsen PO

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verslag schriftelijk overleg over de regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Tussenrapportage over de implementatie en naleving van het VN Vrouwenverdrag (CEDAW)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verschillende groepen vrouwen op de arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Geannoteerde agenda OJCS-Raad op 26 en 27 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Geannoteerde agenda voor de OJCS-Raad van 26 en 27 november 2018, onderdelen Jeugd en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  Geen opmerkingen.
 42. 42

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  25. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
  31. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  35. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)

  67. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)

  11. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
  41. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (minister OCW)
  42. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
  45. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)

  75. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
  103. Dertigledendebat over het bericht dat de groei van het aantal studenten op universiteiten ten koste gaat van de kwaliteit (Futselaar) (minister OCW)
 43. 43

  Organisatie van expertmeeting over veiligheid en acceptatie van de LHBT-gemeenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Motie Rog

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  AO in te plannen over kinderen met een chronische beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Rechtspositie mbo'ers

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Nationale studentenenquête

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Erasmus universiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Rondetafelgesprek over de bewustwording op scholen omtrent reclame en lesmaterialen door derden

  Te behandelen:

  Loading data