Debat geweest
29 maart 2018 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering: "Procedurevergadering VWS "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 29 maart 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 29 maart 2018 (Let op! afwijkende dag)

Agendapunten

4
Reactie op verzoek commissie om toezending van de concept-kabinetsreactie inzake gepubliceerde EU raadpleging ‘Openbare raadpleging over een betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen’

Te behandelen:

5
Ontwerpbesluit houdende wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

Te behandelen:

9
15
Reactie op verzoek commissie inzake het bericht over zorgvastgoed ‘Functioneel zorgvastgoed is als Zwitsers zakmes’ d.d. 2 februari 2018 en het achterliggende rapport

Te behandelen:

18
24
Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 maart 2018, over wachttijden bij de spoedeisende hulp van ziekenhuizen

Te behandelen:

26
Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid “Onderzoek naar de screeningsfase van de pleegzorg in Gelderland naar aanleiding van een calamiteit”

Te behandelen:

27
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS

Details

Voorstel: ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 3. 34815 Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie. Dit wetsvoorstel is op 22 februari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 4. 34629 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet.
 5. 34822 Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode.

Plenaire debatten
 1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)                                                                                        
 2. Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (aangevraagd door het lid Diertens bij de RvW van 12 december 2017)
 3. Debat over de zorg aan verwarde personen (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 10 oktober 2017. Omgezet in een debat tijdens de RvW van 6 maart 2018) 
 4. Debat over het Actieprogramma Werken in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2018)
 5. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 20 maart 2018)

Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 1 november 2017)
 2. Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen (aangevraagd door het lid Ouwehand bij de RvW van 7 november 2017)
 3. Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 7 november 2017)
 4. Dertigledendebat over het bericht 'Zorginstelling Careyn nog een jaar langer onder curatele' (aangevraagd door het lid Dijksma bij de RvW van 16 november 2017)
 5. Dertigledendebat over de groeiende zorgkloof in Nederland (aangevraagd door het lid Dijksma bij de RvW van 19 december 2017)
 6. Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit (aangevraagd door het lid Kröger bij de RvW van 23 januari 2018)
 7. Dertigledendebat over het bericht dat ambtenaren op VWS notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie (aangevraagd door het lid Hijink bij de RvW van 24 januari 2018)
 8. Dertigledendebat over de evaluatie van de Jeugdwet (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 30 januari 2018)
 9. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 31 januari 2018)
 10. Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 februari 2018)
 11. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 21 februari 2018)
 12. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels met de staatssecretaris van IenW en de minister van VWS (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
 13. Dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
 14. Dertigledendebat over werkdruk bij huisartsen (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 15 maart 2018)

VAO’s/VSO’s      
 1. VAO Verzameloverleg: Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid (AO van 15 maart 2018 met als eerste spreker het lid Bergkamp)
28
Planning AO maatschappelijke opvang
29
Uitkomst inventarisatie werkbezoek aan het Biosciencepark d.d. 18 mei 2018

Details

Besluit: Het werkbezoek zal als commissieactiviteit doorgang vinden
 • De leden De Lange, Tielen, Veldman, De Vries en Dijkstra hebben zich voor dit werkbezoek aangemeld.
31
Brief van de Gezondheidsraad over het advies met betrekking tot de stand van de wetenschap omtrent Myalgische Encefalomyelitis (ME)

Te behandelen:

32
Verzoek NJR i.v.m. Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer d.d. 23 april 2018
33
Besloten deel van de procedurevergadering
36
Verzoek van het lid Slootweg (CDA) om bewindspersoon te vragen om voorafgaand aan AO Patiëntveiligheid d.d. 25 april geen onomkeerbare besluiten te nemen t.a.v. het ontwerpbesluit Beleidskader subsidiering patiënten en gehandicaptenorganisaties 2019-2022 .

Te behandelen:

37
Verzoek van het lid Van der Berg (CDA) om een schriftelijk overleg in te plannen over de brief van de staatssecretaris van VWS Advies ‘Bekostiging acute psychiatrische zorg’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (25424-390)

Te behandelen: