Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën (Let op: afwijkende dag en tijdstip)

De vergadering is geweest

29 maart 2018
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • J.A. Hennis-Plasschaert (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • R.M. Leijten (SP)
 • M.J. van Rooijen (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wetsvoorstel implementatie richtlijn inzake ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wet toezicht trustkantoren 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Initiatiefwet inzake het beloningsbeleid voor bestuurders van systeemrelevante banken

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Behandelschema pakket Belastingplan 2019

   Besluit: Het behandelschema voor het pakket Belastingplan 2019 vaststellen zoals beschreven in de noot.
   Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om een overzicht van hetgeen naar verwachting als onderdeel van het pakket Belastingplan 2019 aan de Kamer zal worden gestuurd.

   Noot:
   • Dinsdag 18 september 2018; Prinsjesdag: indiening
   • Woensdag 26 september 2018: Mogelijkheid tot het houden besloten technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Financiën
   • Donderdag 4 oktober 2018: Mogelijkheid tot het houden van een tweede besloten technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Financiën
   • Woensdag 10 oktober 2018: inbrengdatum voor het verslag

    Herfstreces van vrijdag 19 oktober tot en met maandag 29 oktober 2018
   • Dinsdag 23 oktober 2018: nota naar aanleiding van verslag
   • Maandag 29 oktober 2018: eerste wetgevingsoverleg, eerste termijn Kamer
   • Donderdag 1 november 2018: Schriftelijke beantwoording vragen n.a.v. het eerste wetgevingsoverleg
   • Maandag 5 november 2018: Tweede wetgevingsoverleg, eerste termijn regering en tweede termijn Kamer en regering
   • Dinsdag 13 en woensdag 14 november 2018: plenaire behandeling
   • Donderdag 15 november 2018: Brief beoordeling moties en amendementen
   • Donderdag 15 november 2018: stemmingen

    De griffie plenair zal worden verzocht de plenaire behandeling van het Belastingplan 2019 op twee dagen te plannen: op de eerste dag de eerste termijn van de zijde van de Kamer en op de tweede dag het antwoord van de regering en de re- en dupliek.                
  • 6

   Benoemingsproces CEO Schiphol

   Te behandelen:

   Loading data
  • 7

   Ontwerpbesluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

   Te behandelen:

   Loading data

   Loading data
  • 8

   Reactie op investeringsbesluit TenneT

   Te behandelen:

   Loading data
  • 9

   Fiscale regeling voor (elektrische) fietsen

   Te behandelen:

   Loading data
  • 10

   Uitstel toezending inhoudelijke reactie inzake de Getto-uitkeringen

   Te behandelen:

   Loading data
  • 11

   Antwoorden op vragen commissie over de aankondiging van enkele spoedreparatiemaatregelen inzake de fiscale eenheid

   Te behandelen:

   Loading data

   Loading data
  • 12

   Aanbieding van een vertrouwelijke brief over het wijzigingsprotocol met Oekraïne

   Te behandelen:

   Loading data
  • 13

   Kabinetsreactie Evaluatie Werkkostenregeling

   Te behandelen:

   Loading data
  • 14

   Beantwoording vragen commissie over onderzoek rulings met internationaal karakter

   Te behandelen:

   Loading data
  • 15

   Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) subsidies

   Te behandelen:

   Loading data

   Loading data
  • 16

   Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  • 17

   Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  • 18

   Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

   Te behandelen:

   Loading data

   Loading data
  • 19

   Focusonderwerp verantwoording over 2018

   Besluit: Het lid Sneller (D66) doet de commissie voor de volgende procedurevergadering een voorstel voor focusonderwerpen voor de verantwoording over 2018.

   Noot:
   • De Kamer kiest jaarlijks één of meer focusonderwerpen voor de verantwoording. Dit is sinds het begrotingsjaar 2009 een instrument van de Kamer om de verantwoording meer te richten op haar eigen behoeften. Het kabinet en de Algemene Rekenkamer worden gevraagd in de verantwoordingsstukken extra aandacht te besteden aan deze onderwerpen. De Kamer kiest het focusonderwerp naar aanleiding van een voorstel van de commissie Financiën.
   • De focusonderwerpen voor de verantwoording over 2017 zijn 'toetsbare beleidsplannen' en 'verplichtingen: pijler van het budgetrecht'. De focusonderwerpen uit voorgaande jaren zijn eerder verzameld in een stafnotitie (2017Z04623).
   • De leden kunnen desgewenst ideeën ontlenen uit het werkprogramma rijksuitgaven 2018-2021 (Kamerstuk 31597, nr. 14).
  • 20

   Afschaffing Verantwoordingsbrief

   Te behandelen:

   Loading data
  • 21

   Toezeggingen over het begrotingsbeleid

   Te behandelen:

   Loading data
  • 22

   Definitieve voortgangsrapportage derde voortgangsmissie ESM-programma Griekenland

   Te behandelen:

   Loading data
  • 23

   Lijst nieuwe EU-voorstellen 2018, week 10-11 (FIN), 2018

   Te behandelen:

   Loading data
  • 24

   Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 12 en 13 maart 2018 te Brussel

   Te behandelen:

   Loading data
  • 25

   EU-voorstellen beleggingsondernemingen

   Te behandelen:

   Loading data

   Loading data

   Loading data
  • 26

   Uitvoering motie van het lid Hijink over de uitvoeringskosten van de EU-begroting (Kamerstuk 21501-20-1244)

   Te behandelen:

   Loading data
  • 27

   Verzoek Biowinkelvereniging tot aanbieding petitie ‘Geen BTW op Bio'

  • 28

   Werkbezoek AFM

   Besluit: Op een maandag in juni 2018 een vervolgbezoek aan de AFM afleggen en via e-mail de deelname inventariseren.
   Noot:
   Tijdens het werkbezoek aan de AFM op 22 januari 2018 heeft de Autoriteit Financiële Marketen (AFM) het aanbod gedaan om een vervolgbezoek te organiseren waarbij Kamerleden in de huid van een toezichthouder kunnen kruipen. De AFM heeft aangegeven dit werkbezoek desgewenst in mei of juni 2018 te kunnen organiseren.
  • 29

   Verzoek van het lid Snels (GL) over de evaluatie fiscale ondernemerschapsregelingen

   Te behandelen:

   Loading data
  • 30

   Verzoek van het lid Leijten (SP) naar aanleiding van het openbaar gesprek met de voorzitter van de raad van commissarissen van ING

   Besluit: De minister van Financiën verzoeken tijdig voor het plenaire debat over de verhoging van de beloning van de bestuursvoorzitter van ING per brief te verduidelijken welk contact is geweest tussen het ministerie van Financiën en ING over het beloningsbeleid.
  • 31

   Verzoek van het lid Leijten (SP) inzake de herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2)

   Besluit: De minister van Financiën voor de volgende procedurevergadering vragen naar de stand van zaken van de nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2).
  • 32

   Voorstel van de leden Slootweg (CDA) en Nijboer (PvdA) voor de opzet van een rondetafelgesprek over banken

   Te behandelen:

   Loading data
  • 33

   Voorstel van het lid Omtzigt (CDA) naar aanleiding van een gesprek met een delegatie van het Finse Parlement

   Besluit: De leden Hennis-Plasschaert (VVD), Omtzigt (CDA) en Van Rooijen (50PLUS) doen de commissie voor de volgende procedurevergadering een voorstel voor de wijze waarop interparlementaire samenwerking met Noord-Europese landen rond de Economische en Monetaire Unie vormgegeven zou kunnen worden.