Debat geweest
14 maart 2018 | 11:15 - 12:30
Hoorzitting / rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek Financiering van het funderend onderwijs

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Rondetafelgesprek Financiering van het funderend onderwijs"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
inkorting gesprek i.v.m. bericht van verhindering van 2 genodigden

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek Financiering van het funderend onderwijs, 14-3-2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Genodigden:

Details

 • Prof. dr. Edith Hooge, hoogleraar TIAS Governance Lab
 • Prof. dr. Jos Blank, Institute for Public Sector Efficiency Studies
 • Dr. Marc Spierings, afdelingshoofd directie Rekenschap & Juridische Zaken onderwijsinspectie.
 • Prof. dr. Jo Ritzen, International Economics of Science, Technology en Higher Education (verhinderd)
 • Prof. dr. Mark van Twist, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en hoogleraar bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam (verhinderd)
2
Doel en deelvragen

Details

Het doel is oriëntatie op ideeën over de huidige bekostigingssystematiek (inclusief de resultaten uit de door de commissie uitgevoerde internetconsultatie lumpsum-bekostingssystematiek) en de verantwoording daarover.
 
Deelvragen rondetafel I Financiering (zicht op de middelen):
 1. In hoeverre herkent u het beeld dat uit de internetconsultatie naar voren komt?
 2. Wat werkt op dit moment wel en wat werkt niet in de lumpsum-bekostigingssystematiek?
 3. Welke onderwijsbekostigingssystematiek ziet u als best passend?
 4. Welke rol moet de overheid bij de financiering van het onderwijs spelen? (neutraal stelsel of aansturende rol)
 
Deelvragen nog te plannen rondetafel II Verantwoording (toezicht op de middelen):
 1. Zijn er volgens u binnen de huidige lumpsum-bekostigingssystematiek veranderingen nodig zodat scholen zich beter kunnen verantwoorden wat er met het geld is gebeurd? Zo ja, welke?
 2. Hoe is betere verantwoording mogelijk zonder extra administratieve lasten?
 3. Wat betalen scholen allemaal (extra) uit de lumpsum in vergelijking met de bekostigingseisen? (inzet geld voor buitenschoolse activiteiten, plusklassen, aanleggen van reserves e.d.)