Algemeen overleg : Verzameloverleg: Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (of zoveel later na afloop van het plenaire debat inzake Bloedvoorziening)

De vergadering is geweest

28 maart 2018
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maximaal 5 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • P. Blokhuis
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • S.T.M. Hermans (VVD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • S.A.M. Dijksma (PvdA)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • M. Agema (PVV)
 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  WLZ

 2. 2

  Gezamenlijk advies van de NZa en het Zorginstituut Nederland over het maatwerkprofiel

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (Voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit algemeen overleg.)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering van de nader gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Volp over witte vlekken in de eerstelijnsopvang voor kwetsbare ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  BMC-rapport ‘Toegang tot zorg vanuit de Wet langdurige zorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport Passend onderzoek effectiviteit langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken bij de kapitaallasten care

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgangsrapportage Wet langdurige zorg (Wlz)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapporten ‘De Wet langdurige zorg in de verzorging, verpleging en gehandicaptenzorg’ en ‘De Wet langdurige zorg in de geestelijke gezondheidszorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Marktscans Medisch Specialistische Zorg en Geestelijke Gezondheidszorg 2016 en Actieplan wachttijden zorg NZa

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Brede voortgang onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo-Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie afwegingskader kinderen Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift brief NZa over cliëntondersteuning en wachtenden in de Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Pakketadvies positionering behandeling in de Wet langdurige zorg (Wlz)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Definitieve kaderbrief Wet langdurige zorg 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Samenvattend rapport NZa uitvoering Wet langdurige zorg 2015/2016

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen van de commissie inzake reactie op verzoek van het lid Leijten gedaan tijdens de RvW van 15 juni 2016 over vastgoed in de langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Eindevaluatie indicatiestelling Wlz onder Waardigheid en Trots

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Samenvattend rapport Wet langdurige zorg 2016-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Doorlooptijden bij CIZ

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapport SCP 'Jezelf zijn in het verpleeghuis’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgangsrapportage Wet langdurige zorg (Wlz)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  PGB

 25. 25

  Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (Voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit algemeen overleg.)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op de motie van het lid Bergkamp over het vereenvoudigen van de communicatie over tarieven

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Oplossing vorderen pgb-schulden bij minderjarigen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie inzake invoering nieuwe regeling door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor wat betreft pgb trekkingsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgang pgb trekkingsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Monitor over het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  NZa-rapport: uitvoering te goeder trouw traject en vorderen bij jongvolwassenen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rapport huisbezoeken Pgb-Wlz 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Wet minimumloon en PGB

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken brief over trekkingsrecht pgb, het experiment integrale pgb en andere pgb-ontwikkelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Rapporten over het persoonsgebonden budget (pgb)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  TOEGANG TOT DE WLZ VOOR GGZ-CLIENTEN

 37. 37

  Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake de openstelling van de Wlz voor ggz-cliënten

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Stand van zaken toegang Wlz voor mensen met een psychische stoornis

  Te behandelen:

  Loading data