Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

1 februari 2018
10:00 - 10:30 uur
Locatie: Klomp├ęzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • H. van der Molen (CDA)
 • A.E. Diertens (D66)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • J.P. Kwint (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Op 28 februari a.s. vindt een informele OJCS-raad over cultuur plaats. Een schriftelijk overleg wordt gepland op donderdag 22 februari 2018 om 14.00 uur.

  Ongeveer week voorafgaand aan het AO ontvangt de Kamer een brief van de minister van OCW.
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over de petitie van de heer Kromhout te Weesp over het belang van kunst- en cultuuronderwijs in multicultureel Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen.

  Dit wetsvoorstel ontvangt de Kamer maandag 29 november 2018. Betreft een (niet omvangrijk) spoedwetsvoorstel met voorziene inwerkingtreding per 1 maart 2018. Voorgestelde inbrengdatum: vrijdag 2 februari 14.00 uur. Reactie regering: maandag 6 februari. -> extra-p.v.

  Citaat uit persbericht 15-12-2017
  De ministerraad heeft op voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media ingestemd met een voorgenomen wijziging van de Mediawet die voorziet in maximering van het aantal regionale publieke omroepen per provincie op het huidige aantal. In Nederland zijn dertien regionale omroepen. In Zuid-Holland zijn er twee (wat historisch zo is gegroeid) en in elk van de andere provincies is er één. Het beschikbare budget wordt over de dertien omroepen verdeeld. Meer regionale omroepen leidt tot een versnippering van het budget. Dit staat haaks op het belang van meer samenwerking en een sterke regionale publieke mediadienst. Kwalitatief hoogwaardig media-aanbod in de regio zou zo in het gedrang komen. Het wetsvoorstel zal begin 2018 worden ingediend bij de Tweede Kamer. Na aanvaarding door de Staten-Generaal zal terugwerkende kracht worden verleend tot 15 december 2017.

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport Vastgoed bij universiteiten; Twintig jaar na overdracht van eigendom. Deel 2: vastgoedmanagement en governance

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift brief Onderwijsraad aan ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Vluchtelingen en onderwijs'

 7. 7

  Rapport 'Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Schriftelijk overleg over Verkenning Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen inzake Nederlands-Engels in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie om een reactie op een brief van een burger over handelwijze College van Bestuur Hogeschool InHolland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over misstanden bij de ontgroeningen van studentenverenigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met de wet invoering associate degree-opleiding

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarplanning 2018 OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Evaluatie wetswijziging volwasseneneducatie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de heer T. over zorgen over de realisatie van passend onderwijs en een klacht tegen de plaatsingsprocedure van het VSO Leo Kanner College in Leiden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Groepsgrootte in het basisonderwijs in 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Tweede voortgangsrapportage regelluwe scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapport 'Licht op schaduwonderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel inzake leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs (33 661)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Brochure Doorbraakproject en rapport Berenschot Toets SIVON

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Het algemeen overleg OJCS-raad van 7 februari 2018 wordt omgezet in een schriftelijk overleg. Deadline inbreng verslag schriftelijk overleg wordt vastgesteld op dinsdag 6 februari 2018 om 10.00 uur.

 21. 21

  Geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 in 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

 23. 23

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (ter informatie)

  13. Dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats (Voortman) (minister OCW)
  14. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Sjoerdsma) (minister OCW, minister J&V, minister SZW)
  27. Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer (Kuzu) (minister BVO en Media)
  28. Debat over de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen (Van Weyenberg) (minister OCW en minister SZW)
  54. Dertigledendebat over minder mbo’ers die naar het hbo doorstromen (Futselaar) (minister OCW)