Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Binnenlandse Zaken d.d. 5 april 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Binnenlandse Zaken d.d. 5 april 2018

Deelnemers


Agendapunten

2
Geplande (en ongeplande) activiteiten van de commissie

Details

03-04-2018 Petitieaanbieding door de Maag Lever Darm Stichting inzake 'meer openbare en opengestelde toiletten'
05-04-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
05-04-2018 Inbreng verslag Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet (TK 34683)
05-04-2018 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis-en herstelweg (17e tranche) (TK 32127-226)
05-04-2018 Inbreng schriftelijk overleg reactie op de motie van de leden Velman en Ronnes over de Wet plattelandswoningen en de richtlijn voor luchtkwaliteit (TK 29383-293)
10-04-2018 Algemeen overleg Middenhuur
10-04-2018 Gesprek met de voorzitter van de Kiesraad (nieuw)
11-04-2018 Algemeen overleg Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (nieuw)
12-04-2018 Algemeen overleg Bouwopgave
16-04-2018 Werkbezoek Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)
17-04-2018 Gesprek RLi toelichting op het advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid'
18-04-2018 Rondetafelgesprek verduurzaming van de gebouwde omgeving in de koopsector
19-04-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
19-04-2018 Algemeen overleg WNT
25-04-2018 Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
26-04-2018 Algemeen overleg Integriteit (nieuw)
17-05-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
24-05-2018 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting
31-05-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
14-06-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
28-06-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
05-07-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Ongeplande activiteiten van de commissie:

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester (wordt aangehouden i.v.m. de behandeling van het wetsvoorstel Deconstitutionalisering in de Eerste Kamer)
Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp (voor het zomerreces 2018 inplannen doch na het algemeen overleg Omgevingsrecht op 28 maart 2018)
Algemeen overleg BRP (voor het zomerreces 2018 inplannen)
Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak (voor het zomerreces 2018 inplannen)
Algemeen overleg Functioneren Rijksdienst (waaronder ICT Rijksoverheid) in te plannen zodra het jaarverslag Bedrijfsvoering Rijksoverheid is ontvangen 
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet (wordt aangebouden)
Algemeen overleg Huis voor klokkenluiders (wordt aangehouden)
Algemeen overleg Huuraangelegenheden (medio juni 2018 inplannen) 
Algemeen overleg Interbestuurlijk programma
Algemeen overleg Kiesrechtzaken (voor het zomerreces 2018 inplannen en afstemmen met de ontvangst van de (drie) wetsvoorstellen)
Algemeen overleg Lijkbezorging (wordt aangehouden)
Algemeen overleg Masterplannen rijksgebouwen (na het zomerreces 2018 inplannen, eventueel samenvoegen met het algemeen overleg Renovatie Binnenhof)
Algemeen overleg Renovatie Binnenhof (na het zomerreces inplannen, eventueel samenvoegen met het algemeen overleg Masterplannen rijksgebouwen)
Algemeen overleg Sociaal domein (kort na het zomerreces 2018 inplannen)
Algemeen overleg Woningcorporaties (rond 18 mei inplannen)
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Gesprek Raad voor het openbaar bestuur (voor het meireces inplannen)

Besluit: de commissie besluit tot het inplannen van het algemeen overleg Masterplannen rijksgebouwen voor het zomerreces 2018. Dit AO zal worden samengevoegd met het AO Renovatie Binnenhof.  
 
20
Rappel van het lid Koerhuis (VVD) tot het ontvangen van de schriftelijke reactie van de minister BZK inzake het verzoek m.b.t. de nog te ontvangen informatie inzake de voortgang van het realiseren van de bouwopgave (zie de commissiebrief d.d. 08 maart 2018 met kenmerk 2018Z04177/ 2018D18377)

Te behandelen:

21