Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

22 maart 2018
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • J. Middendorp (VVD)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • M. Azmani (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie:

  22-03-2018 Inbreng schriftelijk overleg Antwoord op vragen commissie over informatie over het besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten (TK 29453-463)
  22-03-2018 Inbreng verslag Raming der voor de Tweede Kamer in 2019 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 34892)
  22-03-2018 Technische briefing Digitaal Stelsel Omgevingswet
  28-03-2018 Algemeen overleg Omgevingsrecht
  28-03-2018 Hoorzitting Middenhuur
  29-03-2018 Inbreng verslag Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is (TK 34882)
  29-03-2018 Inbreng verslag Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over de Nederlandse taal en het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (TK 32522-7)
  29-03-2018 Inbreng verslag Voorstel tot wijziging van de Regeling Parlementair en extern onderzoek van de Tweede Kamer (TK 33812-5)
  29-03-2018 Gesprek met de Samenwerkingstafel Middenhuur
  03-04-2018 Petitieaanbieding door de Maag Lever Darm Stichting inzake 'meer openbare en opengestelde toiletten'
  05-04-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  05-04-2018 Inbreng verslag Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet (TK 34683)
  10-04-2018 Algemeen overleg Middenhuur
  12-04-2018 Algemeen overleg Bouwopgave
  16-04-2018 Werkbezoek Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)
  19-04-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  19-04-2018 Algemeen overleg WNT
  25-04-2018 Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
  17-05-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  24-05-2018 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting
  31-05-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  14-06-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  28-06-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  05-07-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Ongeplande activiteiten van de commissie:

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester (wordt aangehouden i.v.m. de behandeling van het wetsvoorstel Deconstitutionalisering in de Eerste Kamer)
  Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp (voor het zomerreces 2018 inplannen doch na het algemeen overleg Omgevingsrecht op 28 maart 2018)
  Algemeen overleg BRP (voor het zomerreces 2018 inplannen)
  Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak (voor het zomerreces 2018 inplannen)
  Algemeen overleg Functioneren Rijksdienst (waaronder ICT Rijksoverheid) in te plannen zodra het jaarverslag Bedrijfsvoering Rijksoverheid is ontvangen 
  Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet (wordt aangebouden)
  Algemeen overleg Huis voor klokkenluiders (wordt aangehouden)
  Algemeen overleg Huuraangelegenheden (medio juni 2018 inplannen) 
  Algemeen overleg Integriteit (voor het meireces 2018 inplannen)
  Algemeen overleg Interbestuurlijk programma
  Algemeen overleg Kiesrechtzaken (voor het zomerreces 2018 inplannen en afstemmen met de ontvangst van de (drie) wetsvoorstellen)
  Algemeen overleg Lijkbezorging (wordt aangehouden)
  Algemeen overleg Masterplannen rijksgebouwen (na het zomerreces 2018 inplannen, eventueel samenvoegen met het algemeen overleg Renovatie Binnenhof)
  Algemeen overleg Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
  Algemeen overleg Renovatie Binnenhof (na het zomerreces inplannen, eventueel samenvoegen met het algemeen overleg Masterplannen rijksgebouwen)
  Algemeen overleg Sociaal domein (kort na het zomerreces 2018 inplannen)
  Algemeen overleg Woningcorporaties (rond 18 mei inplannen)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Gesprek Raad voor het openbaar bestuur (voor het meireces inplannen)

  Besluit: de commissie besluit tot het inplannen van de AO's BRP, Integriteit, Woningcorporaties en Functioneren Rijksdienst. 
   
 3. 3

  Afschriften van de Koninklijke besluiten houdende wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister en houdende departementale herindeling taken Wet op de architectentitel en titelbescherming architect en stedenbouwkundige

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Geactualiseerde business case Inloggen in het BSN domein

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over reactie op verzoek commissie over het fiche: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 februari 2018, over het afzien van de indiening van het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie inzake het bericht dat de Amsterdamse initiatief- en referendumcommissie heeft geadviseerd dat er geen burgerraadpleging kan worden gehouden over de nieuwe burgemeester van Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Informatie over de ophanden zijnde vijfde evaluatie van de anti-corruptiewerkgroep GRECO (Groupe d’Etats contre la corruption) van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Werken aan een duurzame ondersteuning van politieke ambtsdragers, raadsleden voorop

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Tapstatistieken AIVD en MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Berekenen uitslag verkiezingen van 21 maart 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op motie-Schouten over internationaal vergelijkend onderzoek naar de vormgeving van de parlementaire controle (Kamerstuk 34588-59)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Versterking integriteit lokaal bestuur en aanpak aanhoudende bestuurlijke problemen bij gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afschrift gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Zaanstad

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken Europese politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Maartcirculaires 2018 gemeentefonds en provinciefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie op de rapporten 'Opwaarderen. Het borgen van publieke waarden' en 'Mensenrechten in het robottijdperk'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toegankelijkheid verkiezingsproces

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Kabinetsreactie op het rapport 'Samen bouwen aan middenhuur'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stelselherziening omgevingsrecht, Nationale Omgevingsvisie en taakverdeling bewindspersonen BZK en IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op de motie van de leden Veldman en Ronnes over de Wet plattelandswoningen en de richtlijn voor luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op de motie van de leden Veldman en Ronnes over de Wet plattelandswoningen en de richtlijn voor luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Meer prioriteit voor woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Openstelling bestaande windparken

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanbieding jaarverslag 2017 van Kiesraad

 28. 28

  Aanbieding rapport 'Demonstreren, een schurend grondrecht?' van de Nationale ombudsman

 29. 29

  Verzoek van de leden Ronnes (CDA) en Nijboer (PvdA) voor het verschuiven van het tijdstip van de hoorzitting Middenhuur d.d. 28 maart van 16.30 uur naar 18.00 uur i.v.m. de overlap met het RTG Financiële Sector.

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Rotterdam tot aanwijzen van 98 straten in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitnodiging van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) voor een besloten gesprek met de leden van de commissies BiZa, I&W, VWS en EZK om een nadere toelichting te krijgen op hun advies “De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid”.

  Dit gesprek zal plaatsvinden voorafgaand aan de publieke aanbiedingsbijeenkomst van het bovengenoemde advies aan de mininster BZK.

  Te behandelen:

  Loading data