Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

8 maart 2018
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie:

  08-03-2018 Inbreng feitelijke vragen Evaluatie Wet financiering politieke partijen (TK 32752-50)
  08-03-2018 Rondetafelgesprek Positie van gemeenteraadsleden, werkdruk en ondersteuning
  13-03-2018 Werkbezoek AIVD
  14-03-2018 Technische briefing Bescherming van publieke ambtsdragers
  14-03-2018 Algemeen overleg Digitale overheid
  14-03-2018 Algemeen overleg Democratische vernieuwing
  15-03-2018 Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
  15-03-2018 Inbreng verslag wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet (TK 34864)
  22-03-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  22-03-2018 Technische briefing Digitaal Stelsel Omgevingswet
  28-03-2018 Algemeen overleg Omgevingsrecht (nieuwe datum)
  29-03-2018 Gesprek met de Samenwerkingstafel middenhuur
  05-04-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  10-04-2018 Algemeen overleg Middenhuur
  12-04-2018 Algemeen overleg Bouwopgave
  16-04-2018 Werkbezoek Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)
  19-04-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  19-04-2018 Algemeen overleg WNT
  25-04-2018 Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
  17-05-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  24-05-2018 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting
  31-05-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  14-06-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  28-06-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  05-07-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Ongeplande activiteiten van de commissie:

  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet (wordt aangehouden)
  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester (wordt aangehouden i.v.m. de behandeling van het wetsvoorstel Deconstitutionalisering in de Eerste Kamer)
  Algemeen overleg Huuraangelegenheden (medio juni 2018 inplannen))
  Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
  Algemeen overleg Renovatie Binnenhof (na het zomerreces inplannen, eventueel samenvoegen met het algemeen overleg Masterplannen rijksgebouwen)
  Algemeen overleg Lijkbezorging (wordt aangehouden)
  Algemeen overleg Kiesrechtzaken (voor het zomerreces 2018 inplannen en afstemmen met de ontvangst van de (drie) wetsvoorstellen)
  Algemeen overleg Woningcorporaties (rond 18 mei inplannen)
  Algemeen overleg Masterplannen rijksgebouwen (na het zomerreces 2018 inplannen, eventueel samenvoegen met het algemeen overleg Renovatie Binnenhof)
  Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp (voor het zomerreces 2018 inplannen doch na het AO Omgevingsrecht op 28 maart 2018)
  Algemeen overleg Sociaal domein (kort na het zomerreces 2018 inplannen)
  Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak (voor het zomerreces 2018 inplannen)
  Algemeen overleg Huis voor klokkenluiders (wordt aangehouden)
  Algemeen overleg Integriteit (voor het meireces 2018 inplannen)
  Algemeen overleg Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
  Algemeen overleg BRP
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Gesprek Raad voor het openbaar bestuur
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Asscher, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 februari 2018, over de eerste 100 dagen van het kabinet-Rutte III

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Programmastart interbestuurlijk programma

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Tijdstip van toezending van de reactie op het rapport van de onderzoeker naar het functioneren van het Huis voor klokkenluiders (Kamerstuk 33258-34)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Plan van aanpak Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) garantiebanen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  32522 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over de Nederlandse taal en het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingsdaling (Kamerstuk 31757-93)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Herziening organieke wetgeving en experimenten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport TU Delft 'Beoordelingskader alternatieve vormen van lijkbezorging'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorlichting Raad van State over voorstel tot intrekking van de Wet raadgevend referendum

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoord op vragen commissie over informatie over het besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten (Kamerstuk 29453-463)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 februari 2018, over de Intrekking van de Wet raadgevend referendum

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nieuwe inrichting van de governance voor de digitale overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Nadere informatie over de planningsbrief 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Ontwijkingsconstructies Wet normering topinkomens (WNT)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op rapport 'Gezond verstand' van het Rathenau Instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken van de bestuursafspraak Friese taal en cultuur (BFTC)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Procedure ontslag van een burgemeester

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Wijziging ambtelijke vertegenwoordiging besloten technische briefing inzake de bescherming van publieke ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Vingerafdrukken in het paspoort

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Jaarrapportage 2016-2017 Bureau ICT-toetsing

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 20XX)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van de Staten-Generaal (IIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en Wonen en Rijksdienst (XVIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitvoering motie van de leden Bruins Slot en Van Engelshoven over de betrouwbaarheid en veiligheid van de Ondersteunende Software Verkiezingen (Kamerstuk 31142-64)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Informatie over onderzoek naar algoritmen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Antwoorden op vragen commissie over reactie op verzoek commissie over het fiche: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen (Kamerstuk 22112-2441)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Rapportage ongewenste omgangsvormen over seksuele intimidatie op de werkvloer

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting burgerschap (Rijksbegroting BZK art 6.4) (Kamerstuk 30985-25)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Openbaar jaarverslag 2017 van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Beantwoording aanvullende vraag commissie over energiebesparende maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Zelfstandige toegankelijkheid rijkskantoren voor mensen met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voorstel van de leden Ronnes (CDA), Koerhuis (VVD) en Van Eijs (D66) voor het nog te plannen rondetafelgesprek "Verduurzaming van de gebouwde omgeving in de koopsector"

 50. 50

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2019 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Brief van het Presidium over het instellen van een tijdelijke commissie voor de uitwerking van de aanbevelingen van de Parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Betrokkenheid commissies bij de V-100 in 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek Raad voor het openbaar bestuur (Rob) om gesprek met vaste commissie voor Binnenlandse Zaken m.b.t. werkprogramma Rob

 55. 55

  Rondetafelgesprek Antisemitisme

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Voorstel van de leden Koerhuis (VVD), Ronnes (CDA), Van Eijs (D66) en Beckerman (SP) tot het inplannen van een hoorzitting Middenhuur

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verzoek aan minister BZK om aanpassing gemeentewet zodat gemeenten zelf kunnen besluiten tot het houden van een referendum betreffende de benoeming van een burgemeester

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven