Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 maart 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 8 maart 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Te behandelen:

2
Geplande activiteiten van de commissie:

Details

08-03-2018 Inbreng feitelijke vragen Evaluatie Wet financiering politieke partijen (TK 32752-50)
08-03-2018 Rondetafelgesprek Positie van gemeenteraadsleden, werkdruk en ondersteuning
13-03-2018 Werkbezoek AIVD
14-03-2018 Technische briefing Bescherming van publieke ambtsdragers
14-03-2018 Algemeen overleg Digitale overheid
14-03-2018 Algemeen overleg Democratische vernieuwing
15-03-2018 Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
15-03-2018 Inbreng verslag wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet (TK 34864)
22-03-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
22-03-2018 Technische briefing Digitaal Stelsel Omgevingswet
28-03-2018 Algemeen overleg Omgevingsrecht (nieuwe datum)
29-03-2018 Gesprek met de Samenwerkingstafel middenhuur
05-04-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
10-04-2018 Algemeen overleg Middenhuur
12-04-2018 Algemeen overleg Bouwopgave
16-04-2018 Werkbezoek Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)
19-04-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
19-04-2018 Algemeen overleg WNT
25-04-2018 Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
17-05-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
24-05-2018 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting
31-05-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
14-06-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
28-06-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
05-07-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Ongeplande activiteiten van de commissie:

Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet (wordt aangehouden)
Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester (wordt aangehouden i.v.m. de behandeling van het wetsvoorstel Deconstitutionalisering in de Eerste Kamer)
Algemeen overleg Huuraangelegenheden (medio juni 2018 inplannen))
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
Algemeen overleg Renovatie Binnenhof (na het zomerreces inplannen, eventueel samenvoegen met het algemeen overleg Masterplannen rijksgebouwen)
Algemeen overleg Lijkbezorging (wordt aangehouden)
Algemeen overleg Kiesrechtzaken (voor het zomerreces 2018 inplannen en afstemmen met de ontvangst van de (drie) wetsvoorstellen)
Algemeen overleg Woningcorporaties (rond 18 mei inplannen)
Algemeen overleg Masterplannen rijksgebouwen (na het zomerreces 2018 inplannen, eventueel samenvoegen met het algemeen overleg Renovatie Binnenhof)
Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp (voor het zomerreces 2018 inplannen doch na het AO Omgevingsrecht op 28 maart 2018)
Algemeen overleg Sociaal domein (kort na het zomerreces 2018 inplannen)
Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak (voor het zomerreces 2018 inplannen)
Algemeen overleg Huis voor klokkenluiders (wordt aangehouden)
Algemeen overleg Integriteit (voor het meireces 2018 inplannen)
Algemeen overleg Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
Algemeen overleg BRP
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Gesprek Raad voor het openbaar bestuur
8
32522 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over de Nederlandse taal en het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Te behandelen:

9
Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is

Te behandelen:

31
Antwoorden op vragen commissie over reactie op verzoek commissie over het fiche: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen (Kamerstuk 22112-2441)

Te behandelen:

49
Voorstel van de leden Ronnes (CDA), Koerhuis (VVD) en Van Eijs (D66) voor het nog te plannen rondetafelgesprek "Verduurzaming van de gebouwde omgeving in de koopsector"
54
Verzoek Raad voor het openbaar bestuur (Rob) om gesprek met vaste commissie voor Binnenlandse Zaken m.b.t. werkprogramma Rob