Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

3 juli 2018
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • R. Raemakers (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • B. van Kent (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2017 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Özdil en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 juni 2018, over het artikel ‘DNB: Bij 10 miljoen pensioenen dreigt korting’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief van Van Schayk, VOF te Veghel, over een casus met betrekking tot de vrijwillige verzekering voor de Ziektewet (ZW) en de WIA bij het UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het SCP-rapport ‘de Sociale Staat van Nederland’ en het CBS-rapport ‘Gerapporteerde spanningen in de samenleving en eigen ervaringen daarmee’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Opheffing baten-lastenagentschap Agentschap SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezeggingen inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Evaluatie van de Wet inburgering 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Hoofdlijnen veranderopgave inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken psychosociale arbeidsbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapportage thermometer Wsw en toezegging gedwongen opname ggz-instelling en algemene bijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het verzoek van het lid De Jong, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 april 2018, over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Hoofdlijnen Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018 – 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 juni 2018, over het bericht ‘Bijstand daalt, maar niet voor 45-plussers; zij komen moeilijk aan de bak’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toegezegde reactie over het voorstel van een ‘omgekeerde bewijslast’ bij buitengerechtelijke schuldregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beleidsdoorlichting Algemene nabestaandenwet (Anw)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Tijdspad derde voortgangsrapportage OPS verkenning

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kabinetsreactie onderzoek ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op het rapport “Vertrouwenspersonen in arbeidsorganisaties, onderzoek naar de rol en positie van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen”

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanpak krapte op de arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Kennisdeling gevaarlijke stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op SEO-onderzoek naar platformwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beleidsreactie onderzoeksrapportage over taakdelegatie en taakherschikking in de bedrijfsgezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Staat van de arbeidsveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Rapportage cao-afspraken 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Brief aan de commissievoorzitters betreffende de behandeling van voorstellen inzake het Meerjarig Financieel Kader 2021 - 2027

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Cijfers verhogingen Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) boetes

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 28 juni 2018)

  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) 34606), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op 24 januari 2018, de beantwoording eerste termijn Initiatiefnemer heeft plaatsgevonden op 14 en 27 maart 2018. Tweede termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 22 mei 2018
  2. Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, L 128) – (34933)
  3. Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid – (34699) plenaire behandeling zo spoedig mogelijk. De minister van SZW zal worden verzocht met spoed een reactie te geven op een kwestie rond de sociale werkvoorziening die volgt uit het voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurig arbeidsongeschiktheid (zie 2018Z13242)
  4. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354 - (34934). Het lid Omtzigt zal aangeven op welke vragen in de nota naar aanleiding van het nader verslag geen antwoord is gegeven. Deze vragen zullen in een commissiebrief aan de minister worden voorgelegd, met het verzoek deze binnen drie weken te beantwoorden.

  Plenaire debatten
  1. Debat (voorheen dertigledendebat) over de toename van het aantal mensen met een burn-out (aangevraagd door het lid Özdil (GroenLinks), bij de RvW van 15 november 2017). Het dertigledendebat is omgezet in een debat bij de RvW van 14 februari 2018
  2. Debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’ (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12 december 2017). Het debat van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd aan debat over 'De sociale staat van Nederland'
  3. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland  (aangevraagd door het lid De Graaf (PVV), bij de RvW van 20 februari 2018) 
  4. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (aangevraagd door het lid de Jong (PVV), bij de RvW van 6 maart 2018)
  5. Debat over het tekort aan arbeidskrachten  (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
  6. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
  7. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 13 maart 2018)
  8. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 20 maart 2018) 
  9. Debat over dodelijke ongelukken in de bouw (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 27 maart 2018) 
  10. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 27 maart 2018) 

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 8 februari 2018)
  2. Dertigledendebat over het SER-advies ‘De vele kanten van banen combineren’ (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 20 maart 2018)
  3. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van de sluiting van Sociale Werkplaatsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 5 april 2018)
  4. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 april 2018)
  5. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 10 april 2018)
  6. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (aangevraagd door het lid Baudet (FvD), bij de RvW van 17 april 2018)
  7. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk, bij de RvW van 18 april 2018)Het debat van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd aan het debat 'Flexibele AOW-leeftijd'.
  8. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
  9. Dertigledendebat over de groeiende loonkloof en achterblijvende loongroei (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 15 mei 2018)
  10. Dertigledendebat over de opkomst van digitale werkplatforms (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 15 mei 2018)
  11. Dertigledendebat over het dreigende einde van de verzorgingsstaat (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks), bij de RvW van 15 mei 2018)
  12. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)

  VAO's/VSO's
  1. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 20 juni 2018, VAO aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS)
  2. VAO Handhaving/Arbeidsomstandigheden (AO d.d. 28 juni, VAO aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD)
 38. 38

  Geplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie
  • AO Inburgering en integratie - 4 juli 2018, 14.00-17.00 uur
  • AO Participatiewet - 12 september 2018, 11.00-14.00 uur
  • AO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 11 oktober 2018 - 3 oktober 2018, 14.00-16.00 uur
 39. 39

  Ongeplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie (klik voor agenda op AO)
   
 40. 40

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname technische briefing SER-signalering Vluchtelingen en Werk - 12 september 2018, 14.30-15.30 uur

  Besluit: Instemmen om de technische briefing te organiseren
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Becker (VVD), Heerma (CDA), Paternotte (D66), Özdil (GroenLinks) en Jasper van Dijk (SP).
 41. 41

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname technische briefing CPB-rapport "Regionale plaatsing vergunninghouders en kans op werk - 12 september 2018, 15.30-16.30 uur

  Besluit: Instemmen om de technische briefing te organiseren
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Becker (VVD), Heerma (CDA), Paternotte (D66), Özdil (GroenLinks) en Jasper van Dijk (SP).
 42. 42

  Verzoek RvB SVB om kennismakingsgesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 43. 43

  Stafnotitie - Onderzoek "Knellende schuldenwetgeving"

 44. 44

  Werkwijze en Jaarplan 2018

  In (een besloten gedeelte van) de eerste procedurevergadering na het zomerreces zal de periodieke bespreking van de werkwijze van de commissie plaatsvinden, alsmede gesproken worden over de stand van zaken Jaarplan 2018. De staf zal hiervoor een bespreeknotitie aanleveren. Leden kunnen suggesties voor de werkwijze en het jaarplan aanleveren bij de staf van de commissie.