Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

22 mei 2018
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • B. Becker (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • R. Raemakers (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)
 • Z. Özdil (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Slotwet en Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de staat Israël ondertekend te Jeruzalem op 25 april 1984 zoals herzien op 17 juli 2001; Jeruzalem, 4 december 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Implementatie maatregelen oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 april 2018, over mediaberichtgeving over informatiedeling m.b.t. buitenlandse financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Preventie radicalisering

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vermeende jihadpreek Hoorn en politieke workshops UETD

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid de Graaf, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 maart 2018, over het bericht '‘Kamervoorzitter Arib: Turkse aanval op Kamerleden onacceptabel’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  SUWI-jaarverslagen 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoord op vragen commissie over de reactie op verzoek van de commissie over de brief van mevrouw J.K. inzake het nieuwe dagloonbesluit en de uitvoering daarvan door het UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2015-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Gevolgen van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de toepassing van het woonlandbeginsel op de WGA-uitkering van een inwoner van Thailand, op de kinderbijslag voor een kind in Indonesië, op de nabestaandenuitkering van een inwoner van Indonesië, en op de nabestaandenuitkering van een inwoner van Zuid-Afrika

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kinderopvang: betere informatie voor ouders en toekomst kwaliteitsoordeel

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanpassing financieringssystematiek kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoek ijkpunt bestaanszekerheid (sociaal minimum) voor Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Onderzoek kwaliteit en inkomen kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018, over discriminatie bij uitzendbureaus

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie inzake acties naar aanleiding van de brief van de Nationale ombudsman over de motivering van besluiten bij aanvragen voor de dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Programma preventie beroepsziekten, blootstelling gevaarlijke stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Jaarverslag 2017 van de Inspectie SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapportages uitvoering RCN-unit SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 april 2018, over het bericht ‘Kabinet discrimineert arbeidsbeperkten’ en reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 april 2018, over de position paper van het CPB

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanvullende informatie n.a.v. technische briefing loondispensatie van 12 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Fiche: Mededeling monitoring van de Europese pijler van sociale rechten

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 17 en 18 april 2018 te Sofia, Bulgarije

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel Raad WSB van 21 juni 2018

 28. 28

  Lijst met EU-voorstellen - 15 april - 15 mei 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 17 mei 2018)

  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) 34606), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op 24 januari 2018, de beantwoording eerste termijn Initiatiefnemer heeft plaatsgevonden op 14 en 27 maart 2018.

  Plenaire debatten
  1. Debat (voorheen dertigledendebat) over de toename van het aantal mensen met een burn-out (aangevraagd door het lid Özdil (GroenLinks), bij de RvW van 15 november 2017). Het dertigledendebat is omgezet in een debat bij de RvW van 14 februari 2018. 
  2. Debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’ (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12 december 2017) 
  3. Debat over discriminatie bij uitzendbureaus (aangevraagd door het lid Özütok (GroenLinks), bij de RvW van 30 januari 2018) 
  4. Debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 6 februari 2018) 
  5. Debat over de registratie door bedrijven van blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 6 februari 2018) 
  6. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland  (aangevraagd door het lid De Graaf (PVV), bij de RvW van 20 februari 2018) 
  7. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (aangevraagd door het lid de Jong (PVV), bij de RvW van 6 maart 2018)
  8. Debat over het tekort aan arbeidskrachten  (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
  9. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
  10. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 13 maart 2018)
  11. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 20 maart 2018) 
  12. Debat over dodelijke ongelukken in de bouw (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 27 maart 2018) 
  13. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 27 maart 2018) 

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 8 februari 2018)
  2. Dertigledendebat over het SER-advies ‘De vele kanten van banen combineren’ (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 20 maart 2018)
  3. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van de sluiting van Sociale Werkplaatsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 5 april 2018)
  4. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 april 2018)
  5. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 10 april 2018)
  6. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (aangevraagd door het lid Baudet (FvD), bij de RvW van 17 april 2018)
  7. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk, bij de RvW van 18 april 2018)
  8. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
  9. Dertigledendebat over de groeiende loonkloof en achterblijvende loongroei (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 15 mei 2018)
  10. Dertigledendebat over de opkomst van digitale werkplatforms (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 15 mei 2018)
  11. Dertigledendebat over het dreigende einde van de verzorgingsstaat (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks), bij de RvW van 15 mei 2018)

  VAO's/VSO's
  -
   
 30. 30

  Geplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie
  • AO Formele Raad WSB van 21 juni 2018 - 13 juni 2018, 14.00-16.00 uur
  • AO Pensioenonderwerpen - 20 juni 2018, 10.00-13.00 uur
  • AO Inburgering en integratie - 27 juni 2018, 13.00-16.00 uur
  • AO Handhaving/Arbeidsomstandigheden - 28 juni 2018, 10.00-14.00 uur (Minister van SZW aanwezig van 10.00-12.00 uur)
  • AO Armoede- en schuldenbeleid, in te plannen na ontvangst van de door de staatssecretaris toegezegde brieven inzake schulden
  • AO DBA, in te plannen na ontvangst van de door de minister toegezegde hoofdlijnenbrief; AO Arbeidsmarktbeleid/DBA (4 uur) wordt gepland voor het zomerreces.
  • AO Preventie radicalisering, in te plannen na ontvangst stand van zaken-brief van de minister (brief ontvangen; zie 2018Z08037 d.d. 26 april 2018); AO (3 uur) wordt gepland voor het zomerreces).
 31. 32

  Uitkomst email-Inventarisatie- deelname technische briefing CBS over 'Armoede en sociale uitsluiting 2018' op woensdag 23 mei van 10.00-11.00 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld. De technische briefing zal doorgang vinden.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Lange (VVD), Peters (CDA), Raemakers (D66), Jasper van Dijk (SP) en Van Brenk (50PLUS).
 32. 33

  Uitkomst email-Inventarisatie - Deelname aan gesprek met AFM op 13 juni 2018 van 11.00 tot 12.00 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld. Het gesprek zal doorgang vinden.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Van der Linde (VVD), Omtzigt (CDA), Van Kent (SP), Van Brenk (50PLUS) en Van Rooijen (50PLUS).
 33. 34

  Uitkomst email-inventarisatie- deelname delegatie werkbezoek Zweden en het Verenigd Koninkrijk derde week kerstreces

  Besluit: Nadere informatie over dit werkbezoek volgt.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Lange (VVD), Peters (CDA) Raemakers (D66), naam volgt (GroenLinks), Jasper van Dijk (SP) en Van Brenk (50PLUS).
 34. 35

  Uitkomst email-inventarisatie- gesprek ontwikkelingen kinderopvang op 6 juni 2018 van 16.00-17.15 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld. Het gesprek zal doorgang vinden.
  • De volgende leden hebben zich aaangemeld: Nijkerken-de Haan (VVD),Peters (CDA), Raemakers (D66), Westerveld (GroenLinks), Kwint (SP) en Gijs van Dijk (PvdA).
  • De Vereniging GastouderBranche (VGOB), mede namens het Platform Gastouderopvang, zal ook worden uitgenodigd voor dit gesprek (zie 2018Z09258).
 35. 36

  Uitkomst email-inventarisatie - Werkbezoek gemeentelijke schuldhulpverlening Oss op 15 juni 2018

  Besluit: De datum van het werkbezoek zal in overleg met de leden nader worden bepaald.
 36. 37

  Verzoek van het Lid Gijs van Dijk (PvdA) om de staatssecretaris van SZW te vragen of het onbedoelde effect, waarbij mensen in de Wajong 2010/2015 financieel benadeeld worden als ze gebruik willen maken van het levenlanglerenkrediet, is gerepareerd

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 38

  Verzoek om vervolgrondetafelgesprek te organiseren met belangenorganisaties over het FTK en pensioendiscussie in bredere zin

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 39

  Vragen van de zogenaamde “V-100” bij het jaarverslag 2017 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 40

  BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING

 40. 41

  Stand van zaken budget Jaarplan kennis-en onderzoek

  Besluit: De commissie kan zich vinden in de (voorgenomen) besteding van het budget.
Naar boven