Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van het lid Ulenbelt tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet financiering sociale verzekeringen ter verbetering van de rechtspositie van flexwerkers (Wet zekerheid voor flexibiliteit)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, L 128)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Handhavingskoers 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  UWV monitor ontwikkelingen Ziektewet 2010-2016

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toestemming voor de deelname van de Voorzitter van de Raad van Bestuur UWV aan het rondetafelgesprek over Loondispensatie Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018 en 10 april 2018, over de berichten ‘Kamervoorzitter Arib: Turkse aanval op Kamerleden onacceptabel’ en ‘Arabische inmenging in moskee Rotterdam’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie op SER-advies 'Opgroeien zonder armoede' en reactie op rapport Kinderombudsman 'Alle kinderen kansrijk'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 januari 2018, over een reactie op het rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) “Armoede en sociale uitsluiting 2018”

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verzamelbrief aan gemeenten 2018-1

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 maart 2018, over de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Staat van de arbeidsveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken straalgrit

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanvullende reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 januari 2018, over de brede koopkrachtontwikkeling in 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezicht en handhaving in de kinderopvang - onderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Fiche: Voorstel voor een Raadsaanbeveling over toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Fiche: Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toestemming voor technische briefings over de voorstellen van de Europese Commissie voor de verordening over een Europese Arbeidsautoriteit en de aanbeveling over sociale bescherming voor werkenden en zelfstandigen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC van 17 en 18 april 2018 te Sofia, Bulgarije

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Reactie EC consultatie over EU-financiering op het gebied van cohesie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Lijst met EU-voorstellen - april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen - 34775-V-66

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overzicht titels uitgebrachte rapporten Auditdienst Rijk (ADR) 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 19 april 2018)

  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) 34606), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op 24 januari 2018, de beantwoording eerste termijn Initiatiefnemer heeft plaatsgevonden op 14 en 27 maart 2018.

  Plenaire debatten
  1. Debat (voorheen dertigledendebat) over de toename van het aantal mensen met een burn-out (aangevraagd door het lid Özdil (GroenLinks), bij de RvW van 15 november 2017). Het dertigledendebat is omgezet in een debat bij de RvW van 14 februari 2018. 
  2. Debat (voorheen dertigledendebat) over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks), bij de RvW van 15 november 2017). Het dertigledendebat is omgezet in een debat bij de RvW van 29 maart 2018. 
  3. Debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’ (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12 december 2017) 
  4. Debat over discriminatie bij uitzendbureaus (aangevraagd door het lid Özütok (GroenLinks), bij de RvW van 30 januari 2018) 
  5. Debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 6 februari 2018) 
  6. Debat over de registratie door bedrijven van blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 6 februari 2018) 
  7. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland  (aangevraagd door het lid De Graaf (PVV), bij de RvW van 20 februari 2018) 
  8. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (aangevraagd door het lid de Jong (PVV), bij de RvW van 6 maart 2018)
  9. Debat over het tekort aan arbeidskrachten  (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
  10. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
  11. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 13 maart 2018)
  12. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 20 maart 2018) 
  13. Debat over dodelijke ongelukken in de bouw (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 27 maart 2018) 
  14. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 27 maart 2018) 

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 8 februari 2018)
  2. Dertigledendebat over het SER-advies ‘De vele kanten van banen combineren’ (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 20 maart 2018)
  3. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van de sluiting van Sociale Werkplaatsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 5 april 2018)
  4. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 april 2018)
  5. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 10 april 2018)
  6. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (aangevraagd door het lid Baudet (FvD), bij de RvW van 17 april 2018)
  7. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk, bij de RvW van 18 april 2018)
  8. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)

  VAO's/VSO's
  1. VAO Kinderopvang (aangevraagd door het lid Westerveld (GroenLinks), bij de RvW van 17 april 2018)
 26. 26

  Geplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie
  • AO Behandelvoorbehoud Europese Arbeidsautoriteit - 25 april 2018, 11.00-13.00 uur
  • AO Formele Raad WSB van 21 juni 2018 - 13 juni 2018, 14.00-16.00 uur
  • AO Pensioenonderwerpen - 20 juni 2018, 10.00-13.00 uur
  • AO Inburgering en integratie - 27 juni 2018, 13.00-16.00 uur
  • AO Armoede- en schuldenbeleid, in te plannen na ontvangst van de door de staatssecretaris toegezegde brieven inzake schulden
  • AO DBA, in te plannen na ontvangst van de door de minister toegezegde hoofdlijnenbrief
  • AO Preventie radicalisering, in te plannen na ontvangst stand van zaken-brief van de minister. De minister zal worden verzocht om de stand van zakenbrief binnen twee weken aan de Kamer te sturen
 27. 27

  Ongeplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie (klik voor agenda op AO)
  Een algemeen overleg Handhaving/Arbeidsomstandigheden zal voor het zomerreces worden ingepland (4 uur)
 28. 28

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname aan werkbezoek Activering en integratie van statushouders (locatie Utrecht)

  Besluit: Het werkbezoek zal geen doorgang vinden in verband met onvoldoende aanmeldingen.
 29. 29

  Voorstel om tegemoet te komen aan verzoek Brancheorganisaties Kinderopvang om gesprek met de commissie SZW over de ontwikkelingen in de kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek van de leden Van Brenk en Van Rooijen (50PLUS) om budget vrij te maken voor extern onderzoek en advies over de disconteringsvoet voor de waardering van pensioenverplichtingen, rekening houdend met verschillende maten van zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek AFM om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over pensioenonderwerpen

 33. 33

  Verzoek van de leden Van Kent en Jasper van Dijk (SP) om een reactie van de minister te vragen op het rapport van het SCP “Bouwen aan een toekomst in Nederland”.

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek FNV en meerdere organisaties tot aanbieding petitie m.b.t. loondispensatie

 35. 35

  Verzoek van het lid Gijs van Dijk om schriftelijk overleg te voeren over de brief van de minister van SZW over Internationale Arbeidsconferentie 2018 (TK 29427-112 )

  Te behandelen:

  Loading data