Debat geweest
24 januari 2018 | 14:30 - 16:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 24 januari 2018
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie op onderzoek over relatie antidepressiva en agressie
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 24 januari 2018
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 19 december 2017 - 11 januari 2018
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie inzake vertraging KEI
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie op uitbuiting Roma-kinderen
Brief commissie
Download Geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 in 2018
Brief lid / fractie
Download Verzoek rondetafelgesprek over ICT Politie

Deelnemers


Agendapunten

4
Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

Te behandelen:

5
Ontwerpbesluit tot vaststelling van nadere regels voor het vastleggen en bewaren van kentekengegevens op grond van artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering door de politie

Te behandelen:

7
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
8
10
Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 november 2017, over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling

Te behandelen:

11
Uitvoering gewijzigde motie van het lid Van Dam over onderzoeken of de taak van het LMIO kan worden uitgebreid (Kamerstuk 34615-9) en motie van het lid Van Dam over alleen transacties via derdenrekeningen (Kamerstuk 34615-4)

Te behandelen:

16
Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 oktober 2017, over een verbannen haatimam die in Nederland verblijft

Te behandelen:

33
Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 december 2017, over het bericht ‘Brabantse islamgeleerde (74) krijgt geen straf voor verkrachten stiefkind vanwege dementie’

Te behandelen:

38
41
Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 november 2017, over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland

Te behandelen:

42
Stafnotitie - Europese werkwijze Tweede Kamer en andere nationale parlementen
59
Voorstel werkgroep bijzonder griffier modernisering Wetboek van Strafvordering
60
Stafnotitie - Behandelvoorstel tweede interoperabiliteitspakket