Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

4 juli 2018
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • R. Raemakers (D66)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • M. Agema (PVV)
 • S.T.M. Hermans (VVD)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • L.A. de Lange (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Studies inzake beschermingsmechanismen op het gebied van intellectueel eigendom en die onderdeel vormen van internationale en Europese wet- en regelgeving rondom geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda formele EU-gezondheidsraad van 22 juni 2018 in Luxemburg (Kamerstuk 21501-31-487)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Inkomsten van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en snellere toelating generieken

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Brief aan de commissievoorzitters betreffende de behandeling van voorstellen inzake het Meerjarig Financieel Kader 2021 - 2027

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiche: Mededeling en aanbeveling over betere samenwerking bij de bestrijding van door vaccinatie te voorkomen ziektes

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Mededeling EU-samenwerkingskader jeugd (periode 2019-2027)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS 2018)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 34960-XVI)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie om toezending nieuwe beleidsreactie op het slotadvies Nationaal Plan Zeldzame Ziekten (NPPZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over het bericht op Skipr.nl. van 10 april 2018 'IGJ stelt Veilig Thuis Noord-Holland Noord onder verscherpt toezicht'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP): ‘Kwetsbaar en eenzaam? Risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het rapport van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over toetredings- en groeidrempels op de zorgverzekeringsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Inwerkingtreding apothekersvrijstelling in Rijksoctrooiwet

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!”

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitwerking maatregelen uit het Regeerakkoord ter beheersing van kosten genees- en hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Financiën sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018: Een gezond vooruitzicht’ (VTV-2018)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving over de resistente superbacterie die is aangetroffen in het Zaans Medisch Centrum

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op RIVM Letter report “Mineral oils in food”

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afzien indienen wetsvoorstel alfahulp Wmo 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rapport: Toezicht op de ambulante zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Instrumentarium IGJ i.o. en eerste lessen casus Careyn

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Onderzoek Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd i.o. naar overtreding van verbod op gunstbetoon

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Antwoorden op vragen commissie over het Besluit privatisering Intravacc

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Rapport Vaccinatiegraad en Jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie over pleegzorgvergoeding door Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland (JGCN)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Effecten Wetsvoorstel Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Wlz-kader 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 in verband met enkele maatregelen uit het regeerakkoord (Kamerstuk 34104-225)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Eindrapport van de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken van de zorgakkoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Polisaanbod zorgverzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit over het macrobeheersinstrument voor de medisch-specialistische zorg voor de jaren 2015 tot en met 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  NVWA handhaving peutermelk vervolg na 1 juli 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Gevoelige ziekenhuizenanalyse 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Risicoverevening: transitie van doorontwikkelen naar onderhoud

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op Petitie 'Van IKEA-ziekenhuizen naar excellente kankercentra op weg naar de beste zorg door concentratie en superspecialisatie'

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voorlichting over health checks

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Polio incident Bilthoven

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Kwaliteit en doorontwikkeling eerstelijnsverblijf (ELV)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg 2019-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Drie rapporten op het gebied van cannabis

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Evaluatie Uitkeringsregeling Backpay en subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Capaciteit in de mondzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Afschrift voorlopige kaderbrief Wlz 2019 en beleidsregel op grond van de kaderwet ZBO’s

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Rapport 'Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem in internationaal perspectief'

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Convenanten vervoer personen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op verzoek commissie inzake waarom ziekenhuizen en andere zorgaanbieders volgens de memorie van de toelichting van de Cybersecuritywet niet aangewezen worden als essentiële diensten en toezegging rapporteren voortgang Actieplan informatiebeveiliging

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de Jeugdwet

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Aanpak drukte in de acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Uitkomstgerichte zorg 2018-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Beantwoording vragen commissie over het Programmaplan Kwaliteit Verpleeghuiszorg – ‘Thuis in het Verpleeghuis - waardigheid en trots op elke locatie’ (Kamerstuk 31765-318)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 57. 57

  Beleidsinformatie Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Rapport van het Zorginstituut Nederland "Ziektelast in de praktijk"

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Evaluatie zorgadviestrajecten door zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Antwoorden op vragen commissie over de voorhang invoering maximumtarieven Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) (Kamerstuk 32793-300)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 61. 61

  Aanvullend Wlz-zorginkoopkader 2019 inzake besteding extra middelen verpleeghuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Reactie op berichtgeving in Zorgvisie over het herijken van de tarieven in de langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Nationaal Sportakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Reactie op het verzoek van het lid Kerstens, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 juni 2018, over het dreigende tekort aan tijdelijke verpleeghuisbedden in de zomer

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Kinderen van een langdurig zieke ouder

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Advies Gezondheidsraad ‘De ouder-kindrelatie en jeugdtrauma’s’

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Voorwaardelijke toelating tot het basispakket 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Reactie op verzoek commissie over een lijst met alle geneesmiddelen, vitaminen en mineralen die uit het pakket zullen verdwijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Programma Langer Thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2017 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Voortgangsbrief sportbeleid juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2018, over tarieven voor de verpleeghuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 29 juni 2018)


  Besluit: ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. Deze worden dit voorjaar verwacht). 
  2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. Dit wetsvoorstel is op 24 mei 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. Op 20 juni zal een technische briefing plaatsvinden

  Plenaire debatten
  1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017)                                                                
  2. Debat over het Actieprogramma Werken in de Zorg (minister VWS, minister MZ)(aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2018), verzoek om plenair debat in de eerste week van oktober in te plannen)
  3. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (minister J&V, minister VWS) (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 20 maart 2018)
  4. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  5. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  6. Debat over grootschalige fraude met pgb's (aangevraagd door het lid Hermans  tijdens de RvW op 5 april 2018)
  7. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (minister RB, minister MZ) (aangevraagd door het lid Verhoeven tijdens de RvW van 12 april 2018)
  8. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 17 april 2018)
  9. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
  10. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
  11. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 

  Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 21 februari 2018)
  2. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (staatssecretaris I&W, minister VWS) (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
  3. Dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
  4. Dertigledendebat over werkdruk bij huisartsen (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 15 maart 2018)
  5. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  6. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  7. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (minister LNV, minister MZ) (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  8. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (aangevraagd door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  9. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 april 2018)
  10. Dertigledendebat over het bericht dat het ziekenhuis AMC zelf een geneesmiddel gaat ontwikkelen voor een zeldzame ziekte (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 5 april 2018)
  11. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman 'Zorgen voor burgers' (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 15 mei 2018).
  12. Dertigledendebat over het faillissement van thuiszorgorganisatie Vérian (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 24 mei 2018) 
  13. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
  14. Dertigledendebat over het bericht dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te makkelijk fusies toestond (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 14 juni 2018) 

  VAO’s/VSO’s      
  1. VAO Maatschappelijke diensttijd (AO. d.d. 14 juni 2018) met als eerste spreker het lid El Yassini
  2. VAO Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (AO d.d. 21 juni 2018) met als eerste spreker het lid Van den Hul
  3. VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 21 juni 2018 (1e termijn) en 26 juni (2e termijn) met als eerste spreker het lid Ploumen
  4. VAO Pakketbeheer (AO d.d. 27 juni 2018), met als eerste spreker het lid Van Gerven 
  5. VAO Sportbeleid (AO d.d. 28 juni 2018) met als eerste spreker het lid Heerema
 77. 77

  Geplande algemeen overleggen en WGO’s


  Besluit: ter informatie
  1. AO Wlz-GGZ, 5 juli 2018, 10.00 - 12.00 uur
  2. AO Informele EU-Gezondheidsraad (d.d. 10 september 2018), 5 september 2018, 15.30-17.30 uur
  3. AO Verzameloverleg: Medische ethiek / Afbreking zwangerschap / Euthanasie, 6 september 2018, 10.00 - 14.00 uur
  4. AO Voortgang beleid Oorlogsgetroffenen, 12 september 2018, 15.30 - 17.30 uur
  5. AO Wijkverpleging, 13 september 2018, 10.00 - 13.00 uur
  6. AO Orgaandonatie, 26 september 2018, 10.00 - 13.00 uur
  7. AO IGJ, 27 september 2018, 10.00- 13.00 uur
  8. AO Ouderenmishandeling, 3 oktober 2018, 14.00 - 17.00 uur
  9. AO Medisch specialistische zorg / Ziekenhuiszorg, 11 oktober 2018, 10.00 - 13.00 uur
  10. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector (onder voorbehoud), 18 oktober 2018, 10.00 - 14.00 uur 
  11. AO EU-Gezondheidsraad (d.d. 7 december 2018), 29 november 2018, 14.00-16.00 uur. 
 78. 78

  Verzoek van het lid Hijink (SP) om een schriftelijk overleg over Wet Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (Wmg) - 34445

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Voorstel van het lid Raemakers (D66) inzake de uitwerking van het Kindervragenuur

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Verzoek van het lid Hermans (VVD) om het schriftelijk overleg over Programma Langer thuis d.d. 5 juli 2018 om te zetten in een feitelijke vragenronde

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie op het bericht op FD.nl d.d. 2 juli 2018 Levensverwachting stijgt niet voor iedereen

  Te behandelen:

  Loading data