Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering: "Procedurevergadering VWS"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 4 juli 2018
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering VWS 4 juli 2018 - toevoeging agendapunten

Deelnemers


Agendapunten

2
Studies inzake beschermingsmechanismen op het gebied van intellectueel eigendom en die onderdeel vormen van internationale en Europese wet- en regelgeving rondom geneesmiddelen

Te behandelen:

5
Stafnotitie behandelvoorstellen Europese aangelegenheden
10
Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Te behandelen:

34
Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 in verband met enkele maatregelen uit het regeerakkoord (Kamerstuk 34104-225)

Te behandelen:

38
Afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit over het macrobeheersinstrument voor de medisch-specialistische zorg voor de jaren 2015 tot en met 2017

Te behandelen:

53
Reactie op verzoek commissie inzake waarom ziekenhuizen en andere zorgaanbieders volgens de memorie van de toelichting van de Cybersecuritywet niet aangewezen worden als essentiële diensten en toezegging rapporteren voortgang Actieplan informatiebeveiliging

Te behandelen:

65
Reactie op het verzoek van het lid Kerstens, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 juni 2018, over het dreigende tekort aan tijdelijke verpleeghuisbedden in de zomer

Te behandelen:

77
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 29 juni 2018)

Details


Besluit: ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. Deze worden dit voorjaar verwacht). 
 2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 3. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. Dit wetsvoorstel is op 24 mei 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. Op 20 juni zal een technische briefing plaatsvinden

Plenaire debatten
 1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017)                                                                
 2. Debat over het Actieprogramma Werken in de Zorg (minister VWS, minister MZ)(aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2018), verzoek om plenair debat in de eerste week van oktober in te plannen)
 3. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (minister J&V, minister VWS) (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 20 maart 2018)
 4. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 5. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 6. Debat over grootschalige fraude met pgb's (aangevraagd door het lid Hermans  tijdens de RvW op 5 april 2018)
 7. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (minister RB, minister MZ) (aangevraagd door het lid Verhoeven tijdens de RvW van 12 april 2018)
 8. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 17 april 2018)
 9. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
 10. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
 11. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 

Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 21 februari 2018)
 2. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (staatssecretaris I&W, minister VWS) (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
 3. Dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
 4. Dertigledendebat over werkdruk bij huisartsen (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 15 maart 2018)
 5. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 6. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 7. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (minister LNV, minister MZ) (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 8. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (aangevraagd door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 9. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 april 2018)
 10. Dertigledendebat over het bericht dat het ziekenhuis AMC zelf een geneesmiddel gaat ontwikkelen voor een zeldzame ziekte (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 5 april 2018)
 11. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman 'Zorgen voor burgers' (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 15 mei 2018).
 12. Dertigledendebat over het faillissement van thuiszorgorganisatie Vérian (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 24 mei 2018) 
 13. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
 14. Dertigledendebat over het bericht dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te makkelijk fusies toestond (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 14 juni 2018) 

VAO’s/VSO’s      
 1. VAO Maatschappelijke diensttijd (AO. d.d. 14 juni 2018) met als eerste spreker het lid El Yassini
 2. VAO Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (AO d.d. 21 juni 2018) met als eerste spreker het lid Van den Hul
 3. VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 21 juni 2018 (1e termijn) en 26 juni (2e termijn) met als eerste spreker het lid Ploumen
 4. VAO Pakketbeheer (AO d.d. 27 juni 2018), met als eerste spreker het lid Van Gerven 
 5. VAO Sportbeleid (AO d.d. 28 juni 2018) met als eerste spreker het lid Heerema
78
Geplande algemeen overleggen en WGO’s

Details


Besluit: ter informatie
 1. AO Wlz-GGZ, 5 juli 2018, 10.00 - 12.00 uur
 2. AO Informele EU-Gezondheidsraad (d.d. 10 september 2018), 5 september 2018, 15.30-17.30 uur
 3. AO Verzameloverleg: Medische ethiek / Afbreking zwangerschap / Euthanasie, 6 september 2018, 10.00 - 14.00 uur
 4. AO Voortgang beleid Oorlogsgetroffenen, 12 september 2018, 15.30 - 17.30 uur
 5. AO Wijkverpleging, 13 september 2018, 10.00 - 13.00 uur
 6. AO Orgaandonatie, 26 september 2018, 10.00 - 13.00 uur
 7. AO IGJ, 27 september 2018, 10.00- 13.00 uur
 8. AO Ouderenmishandeling, 3 oktober 2018, 14.00 - 17.00 uur
 9. AO Medisch specialistische zorg / Ziekenhuiszorg, 11 oktober 2018, 10.00 - 13.00 uur
 10. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector (onder voorbehoud), 18 oktober 2018, 10.00 - 14.00 uur 
 11. AO EU-Gezondheidsraad (d.d. 7 december 2018), 29 november 2018, 14.00-16.00 uur. 
79
Verzoek van het lid Hijink (SP) om een schriftelijk overleg over Wet Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (Wmg) - 34445

Te behandelen: