Debat geweest
20 juni 2018 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering: "Procedurevergadering VWS"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 20 juni 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 20 juni 2018

Deelnemers


Agendapunten

2
Informele OCJS-Raad (Jeugd)

Details

 • mededeling
  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Building a stronger Europe: the role of youth, education and culture policiesCOM (2018) 68 
  Besluit: agenderen voor schriftelijk overleg ten behoeve van de Informele Jeugdraad d.d. 3 september met als inbrengtermijn 24 augustus, te 14.00 uur
 • mededeling
  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Engaging, Connecting and Empowering young people: a new EU Youth StrategyCOM (2018) 269 
  Besluit: agenderen voor schriftelijk overleg ten behoeve van de Informele Jeugdraad d.d. 3 september met als inbrengtermijn 24 augustus, te 14.00 uur
Noot: behandeling van bovenstaande mededelingen zijn overgedragen door de vaste commissie OCW aan de commissie VWS, zie tevens bijgevoegde stafnotitie.
5
Voorstel van wet van het lid Ziengs tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules)

Te behandelen:

17
Rapport ‘infectiepreventie, een kwestie van lange adem’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.)

Te behandelen:

23
Ontwerpbesluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

Te behandelen:

33
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Europees Geneesmiddelenbureau betreffende de vestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau; ’s-Gravenhage, 1 juni 2018

Te behandelen:

35
Reactie op het voorgenomen besluit van Treant m.b.t. acute verloskunde en kindergeneeskunde en reactie op verzoek commissie over de brandbrief van de Verloskundigenpraktijk Hoogeveen m.b.t. sluiting acute verloskunde Zuidoost-Drenthe

Te behandelen:

37
Fiche: wijziging Verordening Algemene Levensmiddelenwetgeving & onderliggende sectorale wetgeving i.v.m. de risicobeoordelingssystematiek

Te behandelen:

38
Uitstel toezending BNC-fiche inzake commissiemededeling en voorstel voor raadsaanbeveling over betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen

Te behandelen:

42
Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (Kamerstuk 34950-XVI-2)

Te behandelen:

43
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 14 juni 2018)

Details

Besluit
 • ter informatie
 • via de Regeling van Werkzaamheden zal worden verzocht om samenvoegen van het debat over het programmaplan over de kwaliteit van verpleeghuizen met het dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden en het dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is. Daarnaast zal worden verzocht deze debatten voor het zomerreces in te plannen.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. Deze worden dit voorjaar verwacht). 
 2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 3. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. Dit wetsvoorstel is op 24 mei 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. Op 20 juni zal een technische briefing plaatsvinden
 4. 34 929 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico tot 2021 (stemmingen voorzien op 19 juni 2018).

Plenaire debatten
 1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017)                                                                
 2. Debat over het Actieprogramma Werken in de Zorg (minister VWS, minister MZ)(aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2018), verzoek om plenair debat in oktober in te plannen
 3. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (minister J&V, minister VWS) (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 20 maart 2018)
 4. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 5. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 6. Debat over grootschalige fraude met pgb's (aangevraagd door het lid Hermans  tijdens de RvW op 5 april 2018)
 7. Debat over het programmaplan over de kwaliteit van verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Hermans tijdens de RvW van 10 april 2018)
 8. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (minister RB, minister MZ) (aangevraagd door het lid Verhoeven tijdens de RvW van 12 april 2018)
 9. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 17 april 2018)
 10. Debat over de evaluatie van de Jeugdwet (minister VWS, minister RB) (dertigledendebat aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 30 januari 2018. Omgezet in een debat tijdens de RvW van 15 mei 2018)
 11. Debat over de positie van regionale ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Van den Berg tijdens de RvW van 29 mei 2018, stemmingen voorzien op 19 juni 2018) 
 12. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)

Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 31 januari 2018)
 2. Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 februari 2018)
 3. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 21 februari 2018)
 4. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (staatssecretaris I&W, minister VWS) (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
 5. Dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
 6. Dertigledendebat over werkdruk bij huisartsen (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 15 maart 2018)
 7. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 8. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 9. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (minister LNV, minister MZ) (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 10. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (aangevraagd door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 11. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 april 2018)
 12. Dertigledendebat over het bericht dat het ziekenhuis AMC zelf een geneesmiddel gaat ontwikkelen voor een zeldzame ziekte (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 5 april 2018)
 13. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman 'Zorgen voor burgers' (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 15 mei 2018).
 14. Dertigledendebat over het faillissement van thuiszorgorganisatie Vérian (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 24 mei 2018) 
 15. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
 16. Dertigledendebat over het bericht dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te makkelijk fusies toestond (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 14 juni 2018) 

VAO’s/VSO’s      
1. VAO Maatschappelijke diensttijd (AO. d.d. 14 juni 2018)
44
Geplande algemeen overleggen en WGO’s

Details

Besluit: ter informatie
 1. WGO Jaarverslag en Slotwet ministerie van VWS 2017 - 34950-XVI, 19 juni 2018, 16.30 - 19.30 uur
 2. AO Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, 21 juni 2018, 10.00 - 13.00 uur
 3. AO Geneesmiddelenbeleid, 21 juni 2018, 14.00 - 17.00 uur
 4. AO Pakketbeheer, 27 juni 2018, 13.30 - 17.30 uur
 5. AO Sportbeleid, 28 juni 2018, 10.00 - 13.00 uur
 6. AO Wlz-GGZ, 5 juli 2018, 10.00 - 12.00 uur
 7. AO Informele EU-Gezondheidsraad (d.d. 10 september 2018), 5 september 2018, 15.30-17.30 uur
 8. AO Verzameloverleg: Medische ethiek / Afbreking zwangerschap / Orgaandonatie / Euthanasie, 6 september 2018, 10.00 - 14.00 uur
 9. AO Wijkverpleging, 13 september 2018, 10.00 - 13.00 uur
 10. AO IGJ, 27 september 2018, 10.00- 13.00 uur
 11. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector (onder voorbehoud), 18 oktober 2018, 10.00 - 14.00 uur 
 12. AO EU-Gezondheidsraad (d.d. 7 december 2018), 29 november 2018, 14.00-16.00 uur. 
47
Verzoek van het lid Bergkamp om na het zomerreces een algemeen overleg oudermishandeling te voeren alsmede verzoek om een actuele voortgangsrapportage ter zake

Te behandelen:

48
Verzoek van het lid Agema (PVV) om een schriftelijk overleg over de brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 18 juni 2018 inzake Wonen en Zorg (2018Z11634)

Te behandelen: