Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

23 mei 2018
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • S.T.M. Hermans (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • A.E. Diertens (D66)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • R. Raemakers (D66)
 • S.A.M. Dijksma (PvdA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Lijst met EU-voorstellen VWS maart-mei 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  34888 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake beleidsintensiveringen regeerakkoord)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  34445 Nota naar aanleiding van het nader verslag inzake wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Monitor NZA: Zorg voor ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Opleverdatum RIVM-onderzoek cumulatieve blootstelling gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Sazias, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 maart 2018, over een verwacht tekort aan mantelzorgers

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang van de totstandkoming van het sportakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over advies 'Bekostiging acute psychiatrische zorg' van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (Kamerstuk 25424-390)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 maart 2018, over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Parool.nl, 24 maart 2018)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over verplichtingenmutaties na Najaarsnota van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Kamerstuk 34775-XVI-125)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Onderzoeken Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Sazias, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 april 2018, over het bericht ‘In verpleeghuis De Leeuwenhoek krijgen ouderen soms een klap’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Besluit van 13 maart 2018, houdende een wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi ter zake van de regeling voor transparantie van jaarstukken en het hebben van een toezichthoudend orgaan voor Regionale Ambulancevoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Geweld hoort nergens thuis: programma aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  IGJ-rapport ‘Prinses Maxima Centrum en Shared Care Centra (SCC’s) samen klaar voor goede kinderoncologische zorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitnodiging bijeenkomst verdere invulling en inrichting van de Maatschappelijke Diensttijd

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Eindrapportage Lenferink inzake kinderen in opvanglocaties

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapport ‘Sport in transitieregio’s’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  NZa monitor ‘contractering wijkverpleging 2018’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Afspraken tussen Zorgverzekeraars Nederland en GGZ Nederland over de beveiligde geestelijke gezondheidszorg (ggz)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 maart 2018, over de import van vervuild vlees uit Brazilië

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voorhang invoering maximumtarieven Gecombineerde Leefstijlinterventie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Levering van extra medicinale cannabis aan Italië

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapportage evaluatie Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Besluit privatisering Intravacc

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Onderuitputting ggz-macrokader 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Antwoorden op vragen commissie over de Beleidsdoorlichting Sport (Kamerstuk 32772-31)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Taakopdracht Sport en bewegen in de buurt - Pilot Lerend evalueren

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beleidsreactie evaluatieonderzoek art. 36a klinisch technoloog

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Fiscaliteit bij sportevenementen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Palliatieve zorg, merkbaar beter

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Beoordeling door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting van het naleven door Careyn van het eerste deel van de aanwijzing van de inspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie over de adviesnotitie over de doorontwikkeling van de VWS-monitor (Kamerstuk 31865-103)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling op 19 april 2018 van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet (Kamerstuk 34629)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Rapporten in het kader van het wetsvoorstel “toegang Wet langdurige zorg (Wlz) voor cliënten met een psychische stoornis”

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Status vergoeding eculizumab, ribociclib en atezolizumab

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Jaarbeeld IGJ 2017 en Klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Oplossingen voor de zorgval

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op verzoek commissie inzake de open brief van Stichting NL Sportclub over de (financiële) positie van sportclubs

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Rapportage burgerbrieven over het jaar 2017 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Uitstel toezending programma over de implementatie van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN Verdrag handicap)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Jaarverslag 2017 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  PGB 2.0-systeem

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op verzoek commissie inzake het advies 'Onderzoek waarvan je beter wordt' van de Gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Afschrift interbestuurlijk programma (IBP) en zorgsamenvatting

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Maatwerk in de Wlz-zorg thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) over de Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op ingediende amendementen bij de wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet (Kamerstuk 34629)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Beëindiging van de deelname van het RIVM en de NVWA aan de NEN commissie tabak en e-sigaretten en over de voortgang met betrekking tot de meetmethode voor sigaretten met filterventilatie

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op verzoek commissie over de uitzending van Nieuwsuur van 22 januari 2018 over mogelijke beïnvloeding door ambtenaren van het ministerie van VWS van een onderzoek van het Trimbos-instituut naar leeftijdsverificatiesystemen voor de verkoop van tabak

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  RIVM adviezen: Evaluatie Akkoord Verbetering Productsamenstelling: impact zoutreductie en impact suikerreductie en Naar een integraal systeem voor Productverbetering in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Voortgang aanpak antibioticaresistentie

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Invoering maatregelen tegen meningokokkenziekte

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Antwoorden op vragen commissie over het Besluit op het Wob-verzoek inzake openbaarmaking van het volledig opgeleverde dossier aan de Auditdienst Rijk ten behoeve van het onderzoek over het zoekproces naar het verslag van het Directeuren Overleg Alcohol (Kamerstuk 27565-165)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 59. 59

  Aanpak vermijdbare sterfte ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  NIVEL-rapport inzake een onderzoek naar het opvragen van een kopie of inzage in het medisch dossier

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Voortgang nationaal preventieakkoord en informatie ten behoeve van het algemeen overleg d.d. 17 mei 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Beweegredenen jongeren om drugs te gebruiken

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Voortgangsrapportage nalevings- en handhavingscijfers NVWA tabak- en rookwaren

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Reactie op het verzoek van het lid Sazias, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2018, over het bericht ‘8000 griepdoden: actieplan nodig’

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Monitor naleving Reclamecode voor Voedingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Nalevingsonderzoek leeftijdgrens sportkantines en onderzoek blootstelling aan alcoholmarketing

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Informatiebrochure RIVM - nieuwsoortige tabaksproducten die worden verhit

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Evaluatie stichting Jongeren Op Gezond Gewicht

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Brief van de verkennende werkgroep extern onderzoek seksueel misbruik en mishandeling over een onderzoek naar de wijze waarop de overheid en het parlement haar rol en verantwoordelijkheid ten aanzien van het voorkomen en tegengaan van seksueel misbruik en mishandeling al dan niet heeft waargemaakt, met als doel om hier lessen uit te trekken voor de toekomst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 70. 70

  Brief van het lid Hijink inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota over het Zorgbuurthuis

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS

  Besluit: ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. Deze worden dit voorjaar verwacht). 
  2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 34822 Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode. (De stemmingen zijn voorzien op 22 mei 2018).

  Plenaire debatten
  1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017)                                                                
  2. Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (aangevraagd door het lid Diertens bij de RvW van 12 december 2017)
  3. Debat over het Actieprogramma Werken in de Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2018)
  4. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 20 maart 2018)
  5. Debat over het uitblijven van passende jeugdhulp (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  6. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  7. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  8. Debat over grootschalige fraude met pgb's (aangevraagd door het lid Hermans met de ministers van VWS en J&V tijdens de RvW op 5 april 2018)
  9. Debat over het programmaplan over de kwaliteit van verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Hermans tijdens de RvW van 10 april 2018)
  10. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen met de ministers voor Rechtsbescherming en voor Medische Zorg (aangevraagd door het lid Verhoeven tijdens de RvW van 12 april 2018)
  11. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 17 april 2018)
  12. Debat over de evaluatie van de Jeugdwet (dertigledendebat aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 30 januari 2018. Omgezet in een debat tijdens de RvW van 15 mei 2018)

  Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 7 november 2017)
  2. Dertigledendebat over de groeiende zorgkloof in Nederland (aangevraagd door het lid Dijksma bij de RvW van 19 december 2017)
  3. Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit (aangevraagd door het lid Kröger bij de RvW van 23 januari 2018)
  4. Dertigledendebat over het bericht dat ambtenaren op VWS notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie (aangevraagd door het lid Hijink bij de RvW van 24 januari 2018)
  5. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 31 januari 2018)
  6. Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 februari 2018)
  7. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 21 februari 2018)
  8. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels met de staatssecretaris van IenW en de minister van VWS (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
  9. Dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
  10. Dertigledendebat over werkdruk bij huisartsen (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 15 maart 2018)
  11. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  12. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  13. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden met de ministers van LNV en VWS (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  14. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (aangevraagd door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  15. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 april 2018)
  16. Dertigledendebat over het bericht dat het ziekenhuis AMC zelf een geneesmiddel gaat ontwikkelen voor een zeldzame ziekte (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 5 april 2018)
  17. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman 'Zorgen voor burgers' (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 15 mei 2018).  

  VAO’s/VSO’s      
  1. VAO Verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid  (AO gehouden op 17 mei 2018, VAO met als eerstre spreker het lid Voortman)
 72. 72

  Initiatiefnota van het lid Ellemeet: “Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg.”

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Verzoek van het lid Dijksma (PvdA) om een rondetafelgesprek met zorgverzekeraars die informatie over zoekgegevens van patiënten doorsluizen naar Facebook

  Aangehouden tijdens de procedurevergadering VWS van 26 april 2018.

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Verzoek van het lid Voortman (GL) om een reactie op bericht AD.nl d.d. 19 april 2018 inzake Europarlement luidt alarmbel over te weinig vaccinaties

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om aan te geven wanneer de antwoorden op vragen van het schriftelijk overleg Verkenning medicinale cannabis - 29477-470 d.d. 29 maart 2018 aan de Kamer worden gestuurd

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Rappel door het lid Dijksma (PvdA) om spoedige toezending van de reactie op haar verzoek, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 maart 2018, over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Verzoek van het lid De Vries (VVD) om de brief van de bewindspersonen van VWS d.d. 22 mei 2018 inzake Programma (Ont)Regel de Zorg toe te voegen aan het verzameloverleg: Administratieve lasten/regeldruk / Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming / Innovatie/verspilling in de zorg d.d. 30 mei 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Planning algemeen overleg Pakketbeheer

  Te behandelen:

  Loading data