Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

11 april 2018
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • M. Agema (PVV)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • S.A.M. Dijksma (PvdA)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken inzake de Toegankelijkheidsakte

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS 2018)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kennisgeving van bekrachtiging van de Wet van 27 maart 2018, houdende wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanleveren gegevens spermadonoren

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Besluit taakuitoefening IGJ i.o.

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Advies ‘Akkoord met ambitie’ van de Nederlandse sportraad

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Marijnissen over het Zorgbuurthuis (Kamerstuk 34849)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Ontwerpbesluit houdende vaststelling van het beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Situatie inzake vleesfraude België en de voortgang van de tracering van stromen vlees afkomstig van het bedrijf Veviba

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Advies van de Gezondheidsraad over het preventief gebruik van hiv-remmers (PrEP)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op brief commissie over deel 2 van het rapport Verkenning aansluiting Zorgclustermodel GGZ op huidige verzekerde aanspraken Zvw

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Inspectierapport: Percutane Coronaire Interventie centra zonder hartchirurgie op locatie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aankondiging kandidaten voor pakketsluis geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken gehoorschade en vervolg Actieplan

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over de precieze datum van toezending van reactie op de initiatiefnota van PvdA, GroenLinks en SP "Big Farma: niet gezond!"

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 maart 2018, over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het NZa-rapport: "Wachttijdprojecten: Hoe staan we ervoor?" (Kamerstuk 32620-197)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Openbaar maken van dwangmaatregelen per instelling in de geestelijke gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over het bericht in NRC.next d.d. 20 februari 2018 inzake 'Grote verschillen in suïcides tussen ggz-instellingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wachttijden Deep Brain Stimulation voor parkinson patiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Eindrapport van de beleidsdoorlichting van artikel 2.2 ‘Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg’ van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op het verzoek van het lid Raemakers, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 maart 2018, over het uitblijven van passende jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rapport ‘Het Resultaat Telt ziekenhuizen 2016’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapport ‘Het Resultaat Telt particuliere klinieken 2016’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitvoering motie-Ellemeet c.s. over zorgbestuurders aanspreken op salarisstijging (Kamerstuk 30111-108)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Resultaten projecten farmacie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 maart 2018, over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beleidsreactie op het rapport van commissie De Vries over seksuele intimidatie en misbruik in de sport

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Depressie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Samenwerking ZonMw en NWO

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Toezegging informeren over leemtes in toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Advies ‘Bekostiging acute psychiatrische zorg’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Stand van zaken regionale coördinatiepunten eerstelijnsverblijf (ELV)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voortgangsrapportage Wet langdurige zorg (Wlz)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: ‘De kwaliteit van de gespecialiseerde jeugdhulp aan slachtoffers van loverboys’

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Stand van zaken aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS


  Besluit: ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 34629 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet. Dit wetsvoorstel is op 15 maart 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. 
  4. 34822 Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode. Dit wetsvoorstel is op 15 maart 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. 

  Plenaire debatten
  1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017)                                                                
  2. Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (aangevraagd door het lid Diertens bij de RvW van 12 december 2017)
  3. Debat over de zorg aan verwarde personen (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 10 oktober 2017. Omgezet in een debat tijdens de RvW van 6 maart 2018) 
  4. Debat over het Actieprogramma Werken in de Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2018)
  5. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 20 maart 2018)
  6. Debat over het uitblijven van passende jeugdhulp (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  7. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  8. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  9. Debat over fraude met het persoonsgebonden budget (aangevraagd door het lid Hermans met de ministers van VWS en J&V tijdens de RvW op 5 april 2018)

  Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 7 november 2017)
  2. Dertigledendebat over de groeiende zorgkloof in Nederland (aangevraagd door het lid Dijksma bij de RvW van 19 december 2017)
  3. Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit (aangevraagd door het lid Kröger bij de RvW van 23 januari 2018)
  4. Dertigledendebat over het bericht dat ambtenaren op VWS notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie (aangevraagd door het lid Hijink bij de RvW van 24 januari 2018)
  5. Dertigledendebat over de evaluatie van de Jeugdwet (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 30 januari 2018)
  6. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 31 januari 2018)
  7. Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 februari 2018)
  8. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 21 februari 2018)
  9. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels met de staatssecretaris van IenW en de minister van VWS (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
  10. Dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
  11. Dertigledendebat over werkdruk bij huisartsen (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 15 maart 2018)
  12. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  13. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  14. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden met de ministers van LNV en VWS (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  15. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (aangevraagd door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  16. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 april 2018)
  17. Dertigledendebat over het bericht dat het ziekenhuis AMC zelf een geneesmiddel gaat ontwikkelen voor een zeldzame ziekte (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 5 april 2018)

  VAO’s/VSO’s      
  1. VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten/curatieve zorg (AO van 4 april 2018 met als eerste spreker mevrouw Ellemeet) 
 40. 40

  Verzoek van het lid Hijink om een reactie op bericht BD.nl d.d. 4 april 2018 inzake Brandbrief over jeugdzorg Noordoost-Brabant: 'Zo kan het niet'

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek van het lid Dijksma om gesprek met Zorgverzekeraars n.a.v. het bericht "zorgverzekeraars beleggen in omstreden medicijnfabrikanten"

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek van het lid Hijink om rondetafelgesprek over de aanstaande aanpassingswet inzake de Wet Zorg en Dwang

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek van de leden Dik-Faber (CU) en Ellemeet (GL) om een rondetafelgesprek over Geestelijke verzorging

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie op bericht Skipr.nl. d.d. 10 april 2018 'IGJ stelt Veilig Thuis Noord-Holland Noord onder verscherpt toezicht'

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek van het lid Hijink om een feitelijke vragenronde over de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 10 april 2018 inzake Programmaplan kwaliteit verpleeghuizen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Verzoek van het lid De Lange mede namens het lid Diertens aan de staatssecretaris van VWS om de kamer voor het algemeen overleg GGZ te informeren over de uitkomsten van het gesprek zoals aangekondigd in de brief d.d. inzake ‘Tussenstand wachttijden in de ggz’; NZa-rapportage en Trimbos inventarisatie ambulantisering

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek van het lid De Lange om aan te geven wanneer de Kamer de antwoorden tegemoet kan zien op de feitelijke vragen over het Actieprogramma Werken in de Zorg (29282-303)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verzoek van het lid Dijksma om aan te geven wanneer de Kamer de antwoorden op de vragen over Fampyra (Toezending standpunten voorwaardelijke toelating tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet (29689-891) tegemoet kan zien

  Te behandelen:

  Loading data