Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

14 maart 2018
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • S.T.M. Hermans (VVD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • A.E. Diertens (D66)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • S.A.M. Dijksma (PvdA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • M. Agema (PVV)
 • V.A. Bergkamp (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Er zal per e-mail een reminder uitgaan dat leden zich nog kunnen aanmelden voor de Nationale Herdenking door het Nationaal Comité 4-5 mei op de Dam op 4 mei a.s.

 3. 3

  Europese consultatie geneesmiddelen in het milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Lijst EU-voorstellen 8 maart 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake beleidsintensiveringen regeerakkoord)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Dijksma tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap en het Wetboek van Strafrecht in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet foetaal weefsel in verband met het mogelijk maken van het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  RIVM rapport Off-labelgebruik van geneesmiddelen: Verkenning van de complexiteit en problematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I behorende bij de Opiumwet in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evenementen en resultaten e-healthweek 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapporten over het persoonsgebonden budget (pgb)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport van de Commissie voor Advies en Bijstand voor de IGR-samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Vervoer van personen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken rond de investeringen in e-health en informatie-uitwisseling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 januari 2018, over het bericht dat de spoedeisende hulppost van het ziekenhuis Hengelo haar deuren moet sluiten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Besteding extra middelen topsport

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Transparantie en Tijdigheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018, over de evaluatie van de Jeugdwet

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Gespreksverslag van het overleg met Ambulancezorg Nederland (AZN), CNV, FNV en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) van 29 november 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Derde evaluatie Wet inzake bloedvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op de evaluatie van de registratiecommissies van artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Deelrapport ‘Zicht op de Wmo 2015. Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de bekostiging van de zorg aan mensen met een zintuiglijke handicap of taalontwikkelingsstoornis

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Internationale reisagenda VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verkenning medicinale cannabis

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!” (Kamerstuk 34834)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2018, inzake het bericht dat de controle op de online verkoop van vlees te kort schiet

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Informatie voor het algemeen overleg van 15 maart 2018 over onderwerpen met betrekking op de Wmo, mantelzorg, maatschappelijke opvang en hulpmiddelenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Pact voor de ouderenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS

  Besluit: ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 34815 Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie. Dit wetsvoorstel is op 22 februari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.


  Plenaire debatten
  1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)                                                                                        
  2. Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (aangevraagd door het lid Diertens bij de RvW van 12 december 2017)
  3. Debat over de zorg aan verwarde personen (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 10 oktober 2017. Omgezet in een debat tijdens de RvW van 6 maart 2018 ). 

  Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 1 november 2017)
  2. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 1 november 2017)
  3. Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen (aangevraagd door het lid Ouwehand bij de RvW van 7 november 2017)
  4. Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 7 november 2017)
  5. Dertigledendebat over het bericht 'Zorginstelling Careyn nog een jaar langer onder curatele' (aangevraagd door het lid Dijksma bij de RvW van 16 november 2017)
  6. Dertigledendebat over de groeiende zorgkloof in Nederland (aangevraagd door het lid Dijksma bij de RvW van 19 december 2017)
  7. Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit (aangevraagd door het lid Kröger bij de RvW van 23 januari 2018)
  8. Dertigledendebat over het bericht dat ambtenaren op VWS notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie (aangevraagd door het lid Hijink bij de RvW van 24 januari 2018)
  9. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulppost van het ziekenhuis Hengelo haar deuren moet sluiten (aangevraagd door het lid Kooiman bij de RvW van 24 januari 2018)
  10. Dertigledendebat over de evaluatie van de Jeugdwet (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 30 januari 2018)
  11. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 31 januari 2018)
  12. Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 februari 2018)
  13. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 21 februari 2018)
  14. Dertigledendebat over wachttijden bij de spoedeisende hulp van ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 7 maart 2018)

  VAO’s/VSO’s      
  1. VAO Verzameloverleg: Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg (AO van 15 februari 2018 met als eerste spreker het lid Ellemeet)
 34. 34

  Betrokkenheid commissies bij de V-100 in 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) onderwerpen 2017/2018 (voor het onderdeel op VWS-terrein: Licht verstandelijk beperkten (zie bijlage))

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Besloten deel van de procedurevergadering

 37. 37

  Bespreking jaarplanning VWS voor het jaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie op het vonnis van de Rechtbank (d.d. 26 februari), waarin Stichting ZorgRecht in het gelijk wordt gesteld ten aanzien van de voorwaarden die Zilveren Kruis mag stellen aan ongecontracteerde zorgaanbieders.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Verzoek nieuwe beleidsreactie op het slotadvies Nationaal Plan Zeldzame Ziekten (NPPZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek van het lid Dijksma om de bewindspersonen te vragen in het geval van toezending van een uitstelbrief hierin opgave van de reden(en) van het uitstel aan te geven.

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek om een rappel over een bij RvW van 7 maart 2018 gevraagde brief over spoedeisende hulp die in Alkmaar en diverse andere plaatsen op omvallen staat en een spoedig AO terzake

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Actieprogramma werken in de zorg (recent ontvangen)

  Te behandelen:

  Loading data