Agendapunten

 1. Brievenlijst

  Te behandelen:

 2. Verslag van de formele EU-Gezondheidsraad van 8 december 2017 in Brussel

  Te behandelen:

 3. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap houdende het mogelijk maken van de medicamenteuze zwangerschapsafbreking bij de huisarts (Kamerstuk 34673)

  Te behandelen:

 4. Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid)

  Te behandelen:

 5. Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)

  Te behandelen:

 6. Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten

  Te behandelen:

 7. Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)

  Te behandelen:

 8. Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

  Te behandelen:

 9. Mutaties na Najaarsnota van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

 10. Reactie op het DNB-rapport 'Visie op toekomst van de Nederlandse zorgverzekeraars'

  Te behandelen:

 11. Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 november 2017, over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers

  Te behandelen:

 12. Advies NZa inzake collectiviteiten

  Te behandelen:

 13. Kabinetsreactie op het rapport van het RIVM over complicaties van behandelingen van de huid met Energy Based Devices (Kamerstuk 31765-284)

  Te behandelen:

 14. Afschrift brief aan Eerste Kamer inzake Wzd, Wvggz en Wfz

  Te behandelen:

 15. Rapportage 'Verbetersignalement Zorg in de laatste levensfase bij mensen met ongeneeslijke darm of longkanker'

  Te behandelen:

 16. Werkplan van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting voor het jaar 2018 en jaarplanbrief van het Toezicht Sociaal Domein 2018-2019

  Te behandelen:

 17. Wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

  Te behandelen:

 18. Onderzoeken over lachgas en 4-FA

  Te behandelen:

 19. Rapport Jeugdgezondheidszorg Actief

  Te behandelen:

 20. Reactie op verzoek commissie inzake de onderhandelingen over nieuwe zorgakkoorden

  Te behandelen:

 21. Centralisatie en harmonisatie tolkvoorziening

  Te behandelen:

 22. Aanpak Rechtmatige Zorg

  Te behandelen:

 23. Reactie op verzoek commissie over een nadere duiding over de passage in het regeerakkoord inzake de maximumprijzen voor geneesmiddelen

  Te behandelen:

 24. Vervolgbrief Q-koorts

  Te behandelen:

 25. Reactie op het verzoek van het lid Diertens, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 december 2017, over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport

  Te behandelen:

 26. Rapport KPMG inzake Medische Technologie Nederland

  Te behandelen:

 27. Monitor Geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg

  Te behandelen:

 28. Acties verbetering informatiepositie privacy/medisch beroepsgeheim

  Te behandelen:

 29. Uitbreiding neonatale hielprikscreening

  Te behandelen:

 30. Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  Te behandelen:

 31. Rapportages wachttijden, ambulantisering en regeldruk ggz

  Te behandelen:

 32. Stand van zaken moties en toezeggingen kerst 2017

  Te behandelen:

 33. Voortgang Akkoord Verbetering Productsamenstelling

  Te behandelen:

 34. Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Agema over de afhandeling van de backpay-regeling (Kamerstuk 34775-XVI-115)

  Te behandelen:

 35. Besluit op het Wob-verzoek inzake openbaarmaking van het volledig opgeleverde dossier aan de Auditdienst Rijk ten behoeve van het onderzoek over het zoekproces naar het verslag van het Directeuren Overleg Alcohol

  Te behandelen:

 36. Rapport ‘Transparantieregister Zorg 2015’

  Te behandelen:

 37. Toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg Zwangerschap en Geboorte van 22 juni 2017

  Te behandelen:

 38. Rapport ‘Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016’

  Te behandelen:

 39. Eindadvies expertisefunctie zintuiglijk gehandicapten

  Te behandelen:

 40. Herregistratie basisartsen in het BIG-register

  Te behandelen:

 41. Reactie op het NZa-rapport: "Wachttijdprojecten: Hoe staan we ervoor?"

  Te behandelen:

 42. Reactie op verzoek commissie inzake de uitspraak van het Zorginstituut Nederland dat fabrikanten van (wees)geneesmiddelen transparanter moeten worden over hun prijzen

  Te behandelen:

 43. Geriatrische kennis op SEH's

  Te behandelen:

 44. Aanvullende geneeskundige zorg voor kwetsbare groepen in de eerste lijn

  Te behandelen:

 45. Jaarrapportage 2016 van de Wet afbreking zwangerschap

  Te behandelen:

 46. Signalering 2017 over onderzoeken naar zorgfraude

  Te behandelen:

 47. Uitnodiging voor deelname aan activiteiten van de e-healthweek 2018

  Te behandelen:

 48. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018

  Te behandelen:

 49. Initiatiefnota van het lid Marijnissen over het Zorgbuurthuis

  Te behandelen:

 50. Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 18 januari 2018)

  Besluit: ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
        -  

  Plenaire debatten
  1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)                                                                                        
  2. Debat over de toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten (aangevraagd door het lid Kuik bij de RvW van 3 oktober 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)
  3. Debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz (aangevraagd door het lid Peters bij de RvW van 10 oktober 2017)
  4. Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (aangevraagd door het lid Diertens bij de RvW van 12 december 2017)

  Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over de zorg aan verwarde personen (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 10 oktober 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)
  2. Dertigledendebat over het geneesmiddel Orkambi voor de behandeling van taaislijmziekte (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 12 oktober 2017) - ingepland op 18 januari 2018
  3. Dertigledendebat over de lastendruk in de zorg (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 24 oktober 2017)
  4. Dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 24 oktober 2017)
  5. Dertigledendebat over het wegsluizen van zorggeld naar persoonlijke holdings (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 1 november 2017)
  6. Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 1 november 2017)
  7. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 1 november 2017)
  8. Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen (aangevraagd door het lid Ouwehand bij de RvW van 7 november 2017)
  9. Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 7 november 2017)
  10. Dertigledendebat over het bericht 'Zorginstelling Careyn nog een jaar langer onder curatele' (aangevraagd door het lid Dijksma bij de RvW van 16 november 2017)
  11. Dertigledendebat over de groeiende zorgkloof in Nederland (aangevraagd door het lid Dijksma bij de RvW van 19 december 2017)

  VAO’s/VSO’s

  -
 51. Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 in 2018

  Te behandelen:

 52. Verslag burgerinitiatief “Stamceltherapie voor MS patiënten"

  Te behandelen:

 53. Aanbod GR voor briefing/presentatie m.b.t. advies over Myalgische encefalomyelitis/Chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS)

 54. Verzoek van het lid Arissen (PvdD) om aanvullende brief op brief 32793-285 d.d. 1 december 2017 Antwoorden op vragen commissie over uitvoering motie van het lid Ouwehand over een verbod op BPA in voedselcontactmaterialen (Kamerstuk 32793-260) (Kamerstuk 32793-281)

  Te behandelen:

 55. Verzoek van het lid Raemakers om reactie op artikel RTL-Nieuws d.d. 21 januari 2017 "Pleegzorg tot 21 jaar"

  Te behandelen:

 56. Verzoek van het lid Hermans om het algemeen overleg WLZ - PGB dat gepland staat voor 16 mei naar voren te halen en te plannen in maart.

  Te behandelen:

 57. Verzoek van het lid Ellemeet om de staatssecretaris te vragen om een reactie op de uitzending van Nieuwsuur van 22 januari jl. over mogelijke beïnvloeding door ambtenaren van het ministerie van VWS van een onderzoek van het Trimbos-instituut naar leeftijdsverificatiesystemen voor de verkoop van tabak.

  Te behandelen: