Debat geweest
7 november 2017 | 16:30 - 17:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën (Let op: afwijkende dag en tijdstip)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën (Let op: afwijkende dag en tijdstip)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 7 november 2017
Agenda procedurevergadering
Download Tweede herziene agenda procedurevergadering Financiën - 7 november 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
6
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede in verband met een aanpassing op enkele onderdelen

Te behandelen:

12
13
Reactie op de bevindingen van de Parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies over zelfregulering in de trustsector en het toezicht op trustkantoren

Te behandelen:

16
Aankondiging van enkele spoedreparatiemaatregelen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 inzake de fiscale eenheid

Te behandelen:

18
Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Details

Geen nieuwe stukken ontvangen.
19
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Details

Geen nieuwe stukken ontvangen.
20
Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Details

Geen nieuwe stukken ontvangen.
24
Uitnodiging ministerie van Buitenlandse Zaken discussie "Toekomst Nederlands evaluatiestelsel"
26
Samenstelling projectgroep verantwoording
32
Fiche: Voorstellen tot aanpassing van de Europese Toezichthoudende Autoriteiten en het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESFS-review package)

Te behandelen:

34
Nog te plannen verzamel algemeen overleg inzake fiscale onderwerpen

Details

Besluit: Het ongeplande verzamel algemeen overleg inzake fiscale onderwerpen annuleren en de stukken agenderen voor andere algemene oveleggen, zoals hieronder omschreven.
Noot: 
35
Verzoek Wereldbank om kennismakingsgesprek met vaste commissie voor Financiën en algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
37
Verdere wijze van behandeling van de controversiële en aangehouden onderwerpen

Details

Door tijdsgebrek is dit agendapunt en de onderhangende zaken doorgeschoven naar de volgende procedurevergadering.

Te behandelen:

38
Verzoek van het lid Nijboer (PvdA) een hoorzitting te organiseren over het afschaffen van de dividendbelasting

Details

Besluit: op korte termijn een hoorzitting van twee uur organiseren over het afschaffen van de dividendbelasting.
Noot: De leden Aukje de Vries (VVD) en Nijboer (PvdA) bereiden een opzet voor de hoorzitting voor.
39
Technische briefing getto-uitkeringen / artikel 2-fondsuitkeringen

Details

Besluit: een besloten technische briefing organiseren door ambtenaren van het ministerie van Financiën over de fiscale behandeling van getto-uitkeringen en artikel 2-fondsuitkeringen op dinsdag 14 november van 16.30 tot 17.30 uur.
Noot: tijdens het wetgevingsoverleg over het pakket Belastingplan 2018 op maandag 6 november is besloten hiertoe.