Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 13 juni 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 13 juni 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
49
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

1. Wetgeving
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
  Plenaire behandeling na ontvangst van de nota naar aanleiding van het nader verslag
 • 34903 Incidentele suppletoire begroting Klimaat enveloppe regeerakkoord
 • 34675 Wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten
  Plenaire behandeling op korte termijn verzocht (inclusief staatssecretaris SZW), maar na ontvangst nadere informatie over uitvoering diverse moties.

2. Debatten
 • Debat over nucleaire veiligheid
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018
 • Debat over het importeren en dumpen van vervuilde grond uit het buitenland
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 maart 2018
 • Debat over asbest in make-up
  Aangevraagd door het lid Van Eijs (D66) in de regeling van werkzaamheden van 28 maart 2018
 • Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
 • Debat over de groeiende filedruk
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 4 april 2018 en op 24 mei 2018 omgezet in een plenair debat
 • Debat over nieuw aangekondigde acties/stakingen binnen Air France/KLM
  Aangevraagd door het lid Graus (PVV) in de in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2018 (debat voor de zomer) 

3. Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
  Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
 • Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd
  Aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA) in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
 • Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 21 februari 2018
 • Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 7 maart 2018
 • Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
 • Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
 • Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
 • Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 3 april 2018
 • Dertigledendebat over de staat van onderhoud van wegen en bruggen
  Aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA) in de regeling van werkzaamheden van 11 april 2018
 • Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen
  Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 11 april 2018

4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))

Er zijn geen VAO's of VSO die nog gepland moeten worden.
50
Geplande commissieactiviteiten tot aan het herfstreces

Details

 • 12-06-2018 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van I&W, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds voor het jaar 2018
  Ten behoeve van deze feitelijke vragenrondes is reeds een DAO-notitie verspreid (2018D32564).
 • 13-06-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 • 13-06-2018 14.00 - 15.00 Technische briefing Uitvoeringsprogramma 2018-2019 Nationale Klimaatadaptatiestrategie
 • 14-06-2018 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Verkenning Brede Welvaart 2018
 • 14-06-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 25 juni
  EU-signalering wordt verspreid onder de leden
 • 20-06-2018 12.30 - 15.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat
  Hiertoe zal een notitie worden verspreid die de rapporteurs opstellen in samenwerking met de commissiestaf
 • 21-06-2018 14.00 - 15.45 Rondetafelgesprek Herindeling van het luchtruim
 • 26-06-2018 13.15 - 13.30 Petitie Stop de overlast A29/A4 Helwijk en omgeving
 • 26-06-2018 13.30 - 13.45 Petitie Geluidoverlast snelweg A4 (voorheen A29)
 • 26-06-2018 13.45 - 14.00 Petitie Geef de binnenvaart toekomst en voorkom 74.000 extra trucks, files en CO2 uitstoot
 • 26-06-2018 18.00 - 22.00 Algemeen overleg Luchtvaart
 • 27-06-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 • 27-06-2018 12.00 - 18.00 Algemeen overleg MIRT
 • 28-06-2018 10.00 - 12.30 Algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid
  Ten behoeve van dit AO zal een stafnotitie worden verspreid over het groot project ERTMS
 • 28-06-2018 18.00 - 22.00 Algemeen overleg Water
  Over de eindevaluaties Ruimte voor de Rivier en Zandmaas/Grensmaas zijn reeds stafnotities verspreid (2018Z08523 resp. 2018Z08413)
 • 03-07-2018 18.00 - 21.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
 • 04-07-2018 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Luchtkwaliteit
 • 09-07-2018 10.00 - 18.00 Werkbezoek Clean Mobility
 • 04-09-2018 13.30 - 13.45 Petitie Bandencontrole in de APK
 • 05-09-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 • 06-09-2018 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
 • 10-09-2018 10.00 - 14.00 Werkbezoek Emissieloze busvloot
 • 11-09-2018 13.30 - 13.45 Petitie 'Bomen langs N-wegen moeten blijven'
 • 13-09-2018 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
 • 20-09-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 • 20-09-2018 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi
 • 26-09-2018 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 9 oktober
  EU-signalering wordt verspreid onder de leden
 • 27-09-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
 • 03-10-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
51
Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) om een werkbezoek te organiseren aan de Britse Spoorwegpolitie, waarbij ook de afspraken rondom de Eurostar kunnen worden betrokken
52
Verzoek van het lid Kröger (GL) om een schriftelijke reactie op de De Monitor-uitzending d.d. 29 mei jl. over de impact van ultrafijnstof op de omgeving rond Schiphol en andere luchthavens

Te behandelen:

59
Voorstel van het lid Sienot (D66) in het kader van de uitwerking van de ontbijtsessie met deskundigen over duurzaam vervoer (onderdeel van het Jaarplan Versterking Kennispositie 2018)
60
Toelichting door de begrotingsrapporteurs Kröger (GL) en Jetten (D66), ook toegankelijk voor fractiemedewerkers

Details

Met het oog op het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 20 juni 2018 hebben de begrotingsrapporteurs een beknopte toelichting gegeven op hun bevindingen en de inbreng die zij zullen leveren tijdens het wetgevingsoverleg.