Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

13 juni 2018
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • M.F. Sienot (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijzigingen van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Briefwisseling tussen Nederland en Korea over een Overeenkomst inzake luchtvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Incidentele suppletoire begroting Klimaat enveloppe regeerakkoord

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verdrag ter wijziging van technische reglementen voor voertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging begroting Ministerie I&W samenhangende met de Voorjaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging begroting Infrastructuurfonds samenhangende met de Voorjaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging begroting Deltafonds samenhangende met de Voorjaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen over het Jaarverslag Ministerie I&W

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen over het Jaarverslag Deltafonds

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen over het Jaarverslag Infrastructuurfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden van de Algemene Rekenkamer op vragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden van de regering op vragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanvullende informatie over een apart begrotingsartikel voor de planflexibele middelen in het Infrastructuurfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Behandeling van de Monitor Brede Welvaart

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Werkprogramma 2018-2019 van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Publicaties ILT van maart 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de toelichting van voorstellen aan de Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken van de procedure bij het Hof van Justitie inzake het Duitse vignet

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang van het dronebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgangsbrief dronebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Achtste voortgangsrapportage Groot project ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Ministersverklaring over internationaal crisismanagement in de spoorgoederencorridors

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Proces omvorming ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanpak ten behoeve van besluit over de (markt)ordening op het spoor in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Dienstregeling hoofdrailnet 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Jaarverslag ProRail 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Afschrift van de brief inzake het TNO-rapport spoortraject Meteren-Boxtel

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Jaarrapportage impactvolle verstoringen 2017 en evaluatie winterweer 2017/2018

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Startbeslissingen MIRT-Verkenningen A2 en A58

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang vrachtwagenheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Toestemming deelname rondetafelgesprek Herindeling luchtruim

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op het verzoek van het lid Van Aalst over brief over het bericht ‘Asbest-miljardairs komen juridisch onder schadeclaims uit’

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Rapporten over reductie van broeikasgasemissies en over hout en biomassa als hernieuwbare grondstof

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Maatregelen gericht op het voorkomen van microplastics

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg over de gevaren van de uitstoot van houtkachels

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Beantwoording vragen over Ruimte voor de Rivier

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Beleidsaanpak milieurisico’s en omgevingsveiligheid: op weg naar een schone, gezonde en veilige leefomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Advies Gezondheidsraad over gezondheidseffecten bij blootstelling aan magnetische velden van hoogspanningslijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Beleidsevaluatie van de milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over de conceptkabinetsreactie openbare raadpleging richtlijn luchthavengelden

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1e kwartaal 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Geannoteerde agenda Transportraad 7 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op verzoek commissie over de gevolgen van de Brexit op het terrein van Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Stand van zaken EU onderzoeken sociale dimensie

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  EU-voorstel Richtlijn vermindering plastic producten

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  EU-voorstellen week 21-22

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  1. Wetgeving
  • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
   Plenaire behandeling na ontvangst van de nota naar aanleiding van het nader verslag
  • 34903 Incidentele suppletoire begroting Klimaat enveloppe regeerakkoord
  • 34675 Wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten
   Plenaire behandeling op korte termijn verzocht (inclusief staatssecretaris SZW), maar na ontvangst nadere informatie over uitvoering diverse moties.

  2. Debatten
  • Debat over nucleaire veiligheid
   Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018
  • Debat over het importeren en dumpen van vervuilde grond uit het buitenland
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 maart 2018
  • Debat over asbest in make-up
   Aangevraagd door het lid Van Eijs (D66) in de regeling van werkzaamheden van 28 maart 2018
  • Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
  • Debat over de groeiende filedruk
   Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 4 april 2018 en op 24 mei 2018 omgezet in een plenair debat
  • Debat over nieuw aangekondigde acties/stakingen binnen Air France/KLM
   Aangevraagd door het lid Graus (PVV) in de in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2018 (debat voor de zomer) 

  3. Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
   Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
  • Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd
   Aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA) in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
  • Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 21 februari 2018
  • Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject
   Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 7 maart 2018
  • Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
  • Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
   Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
  • Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
  • Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 3 april 2018
  • Dertigledendebat over de staat van onderhoud van wegen en bruggen
   Aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA) in de regeling van werkzaamheden van 11 april 2018
  • Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen
   Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 11 april 2018

  4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))

  Er zijn geen VAO's of VSO die nog gepland moeten worden.
 50. 50

  Geplande commissieactiviteiten tot aan het herfstreces

  • 12-06-2018 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van I&W, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds voor het jaar 2018
   Ten behoeve van deze feitelijke vragenrondes is reeds een DAO-notitie verspreid (2018D32564).
  • 13-06-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • 13-06-2018 14.00 - 15.00 Technische briefing Uitvoeringsprogramma 2018-2019 Nationale Klimaatadaptatiestrategie
  • 14-06-2018 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Verkenning Brede Welvaart 2018
  • 14-06-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 25 juni
   EU-signalering wordt verspreid onder de leden
  • 20-06-2018 12.30 - 15.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat
   Hiertoe zal een notitie worden verspreid die de rapporteurs opstellen in samenwerking met de commissiestaf
  • 21-06-2018 14.00 - 15.45 Rondetafelgesprek Herindeling van het luchtruim
  • 26-06-2018 13.15 - 13.30 Petitie Stop de overlast A29/A4 Helwijk en omgeving
  • 26-06-2018 13.30 - 13.45 Petitie Geluidoverlast snelweg A4 (voorheen A29)
  • 26-06-2018 13.45 - 14.00 Petitie Geef de binnenvaart toekomst en voorkom 74.000 extra trucks, files en CO2 uitstoot
  • 26-06-2018 18.00 - 22.00 Algemeen overleg Luchtvaart
  • 27-06-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • 27-06-2018 12.00 - 18.00 Algemeen overleg MIRT
  • 28-06-2018 10.00 - 12.30 Algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid
   Ten behoeve van dit AO zal een stafnotitie worden verspreid over het groot project ERTMS
  • 28-06-2018 18.00 - 22.00 Algemeen overleg Water
   Over de eindevaluaties Ruimte voor de Rivier en Zandmaas/Grensmaas zijn reeds stafnotities verspreid (2018Z08523 resp. 2018Z08413)
  • 03-07-2018 18.00 - 21.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
  • 04-07-2018 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Luchtkwaliteit
  • 09-07-2018 10.00 - 18.00 Werkbezoek Clean Mobility
  • 04-09-2018 13.30 - 13.45 Petitie Bandencontrole in de APK
  • 05-09-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • 06-09-2018 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
  • 10-09-2018 10.00 - 14.00 Werkbezoek Emissieloze busvloot
  • 11-09-2018 13.30 - 13.45 Petitie 'Bomen langs N-wegen moeten blijven'
  • 13-09-2018 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
  • 20-09-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • 20-09-2018 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi
  • 26-09-2018 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 9 oktober
   EU-signalering wordt verspreid onder de leden
  • 27-09-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
  • 03-10-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 51. 51

  Verzoek van het lid Kröger (GL) om een schriftelijke reactie op de De Monitor-uitzending d.d. 29 mei jl. over de impact van ultrafijnstof op de omgeving rond Schiphol en andere luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek Kröger (GL) om schriftelijke reactie op ICCT-rapport over uitstoot van (diesel)auto's

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek Wassenberg (PvdD) om schriftelijke reactie op NOS-bericht ''Brandende Poolse afvalbergen zijn ecologische ramp''

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek Van Eijs (D66) om schriftelijke reactie op NRC-bericht 'Daimler moet ruim 700.000 dieselauto’s terugroepen'

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek van het lid Wassenberg (PvdD) om het rapport "GGD-richtlijn medische milieukunde: Luchtkwaliteit en gezondheid" te betrekken bij het dertigledendebat over luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Voorstel van het lid Kröger om een algemeen overleg Internationaal spoor te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verzoek van het lid Dijkstra (VVD) om een spoedige reactie op het advies van de Stuurgroep 'Dijkversterking Tiel-Waardenburg en Rivierverruiming Varik-Heesselt'

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Toelichting door de begrotingsrapporteurs Kröger (GL) en Jetten (D66), ook toegankelijk voor fractiemedewerkers

  Met het oog op het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 20 juni 2018 hebben de begrotingsrapporteurs een beknopte toelichting gegeven op hun bevindingen en de inbreng die zij zullen leveren tijdens het wetgevingsoverleg.