Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

23 mei 2018
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • M.F. Sienot (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering "EU Investing in its Transport Networks beyond 2020"

 3. 3

  Aanbod van het CPB, mede namens SCP en PBL, om een technische briefing te verzorgen over het rapport 'Verkenning Brede Welvaart 2018 - Circulaire economie, gedrag en beleid'

 4. 4

  Aanbod Rli voor presentatie over advies ‘Van B naar Anders: Investeren in mobiliteit voor de toekomst'

 5. 5

  Uitnodiging van FME en WCM voor een werkbezoek ‘Smart Maintenance voor de Nederlandse Infrastructuur’ op maandag 18 juni 13-16 uur in Leidschendam

 6. 6

  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit inzake de landelijke werking van de ov-chipkaart en regulering van betalen in het openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Nahang Besluit technische wijzigingen van enkele algemene maatregelen van bestuur op het terrein van milieu, vervoer en water

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nahang Besluit energie vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Luchtvaartverdrag met de VS ten behoeve van het Caribische deel van Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Briefwisseling betreffende de dertiende zitting van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van Bijlagen I en II van het Europees Verdrag inzake hoofdwaterwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Slotwetten, jaarverslagen en rapporten van de Algemene Rekenkamer inzake het Ministerie van I&W, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds 2017

  • De termijn voor de inbreng van feitelijke vragen over de onderstaande verantwoordingsstukken is reeds door de Kamer vastgesteld op 24 mei 2018. Het kabinet is verzocht de antwoorden op de gestelde vragen uiterlijk op 5 juni 2018 naar de Kamer te sturen.
  • Er is reeds een wetgevingsoverleg Jaarverslagen gepland op 20 juni 2018. De onderstaande stukken worden daarvoor geagendeerd. Dit overleg zal worden voorbereid door de begrotingsrapporteurs Jetten en Kröger, in samenwerking met de commissiestaf. De commissie zal hierover worden geïnformeerd via een stafnotitie.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Duurzaamheidsverslag 2017 van het ministerie van IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Jaarverslag 2017 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Opzet van de voorgenomen beleidsdoorlichting van het begrotingsartikel over Handhaving en Toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de begrotingsstaat incidentele suppletoire begroting inzake Thermphos voor het jaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie inzake adviesaanvraag aan de Algemene Rekenkamer over de introductie van een nieuw begrotingsartikel in de begroting van het Infrastructuurfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitstel aanleveren gevraagde aanvullende informatie bij productartikel 20 op het Infrastructuurfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Publicaties ILT van februari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Scope (ontwerp-)Tracébesluit A4 Haaglanden-N14

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  De voortgang van het project Beter Benutten (regio Utrecht)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toelichting Nationale Markt en Capaciteitsanalyse

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Eerste uitkomsten real-time simulaties aansluitroutes Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Onderzoeken feitenbasis besluitvorming Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Onderzoekstrajecten die deel uitmaken van de feitenbasis voor besluitvorming over de toekomst van Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beantwoording van vragen over nachtvluchten, general aviation en de meteorologische omstandigheden in het gebruiksjaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) op de wijze waarop wordt omgegaan met de aanbevelingen uit het rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Wijziging Besluit slotallocatie (Schiphol)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart (Kamerstuk 32861-28)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Reactie op het verzoek van het lid Van Aalst, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2018, over de groeiende filedruk

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Investeringen veiligheid N-wegen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitstel toezending van de toegezegde brief over de trein als alternatief voor het vliegtuig

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Uitkomsten van de Landelijke OV en Spoortafel van 18 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Trillingshinder spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  ILT-rapport Monitoring van uitvoering aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  OvV-rapport 'Stuwaanvaring Grave'

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Diverse toezeggingen met het oog op het algemeen overleg Maritiem van 17 mei 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Veerverbinding Holwerd-Ameland en toezegging bereikbaarheid Ameland

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Rapportage De Staat van Ons Water

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Schriftelijke beantwoording resterende vragen uit het Algemeen Overleg Duurzaam Vervoer d.d. 19 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Informatie over een besluit Zuid-Holland inzake een last onder dwangsom opgelegd aan Chemours

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Advieswaarde GenX in oppervlaktewater

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Stand van zaken van het concept-kabinetsbesluit aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op advies Gezondheidsraad 'Gezondheidswinst door schonere lucht'

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Evaluatie wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verschillende nucleaire onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Standpunten aanbevelingen OVV-rapport ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Integrale beleidsreactie Onderzoeksprogramma Eindberging Radioactief Afval en rapport Kwartiermaker klankbordgroep Eindberging

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  ILT onderzoek naar asbest verontreinigd straalgrit

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op het verzoek van het lid Van Eijs, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 april 2018, over asbest in make-up

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Vierde Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Nederlandse bijdrage aan de consultatie van het Europees Rail Agentschap over aanpassing van de technische specificatie inzake geluid

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Kabinetsreactie op openbare raadpleging van de Europese Commissie in verband met de evaluatie van de EU-Verordening EVOA

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de gevolgen van Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verslag informele bijeenkomst van milieuministers van 10-11 april 2018 te Sofia

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Appreciatie evaluatie Europese stoffenverordening REACH

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  EU-voorstellen week 16-20

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  1. Wetgeving
  • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
   Plenaire behandeling na ontvangst van de nota naar aanleiding van het nader verslag

  2. Debatten
  • Debat over nucleaire veiligheid
   Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018
  • Debat over het importeren en dumpen van vervuilde grond uit het buitenland
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 maart 2018
  • Debat over asbest in make-up
   Aangevraagd door het lid Van Eijs (D66) in de regeling van werkzaamheden van 28 maart 2018
  • Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
  • Debat over de groeiende filedruk
   Aangevraagd door het lid Van Aalst in de regeling van werkzaamheden van 4 april 2018 en op 24 mei 2018 omgezet in een plenair debat

  3. Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening
   Aangevraagd door het lid Moorlag (PvdA) in de regeling van werkzaamheden van 21 november 2017
  • Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 5 december 2017
  • Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 23 januari 2018
  • Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
   Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
  • Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd
   Aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA) in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
  • Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 21 februari 2018
  • Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject
   Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 7 maart 2018
  • Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
  • Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
   Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
  • Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
   Aangevraagd door het lid Kröger in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
  • Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol
   Aangevraagd door het lid Kröger in de regeling van werkzaamheden van 3 april 2018
  • Dertigledendebat over de staat van onderhoud van wegen en bruggen
   Aangevraagd door het lid Gijs van Dijk in de regeling van werkzaamheden van 11 april 2018
  • Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen
   Aangevraagd door het lid Van Brenk in de regeling van werkzaamheden van 11 april 2018
  • Dertigledendebat over asbesthoudende grond in Goor
   Aangevraagd door het lid Van Aalst in de regeling van werkzaamheden van 24 april 2018

  4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
  • VAO Maritiem, aangevraagd door Van Aalst (PVV)
 61. 61

  Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

  • 23-05-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
  • 23-05-2018 12.00-12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel ter implementatie van het Europese Vierde Spoorwegpakket
  • 24-05-2018 12.00-12.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwetten en jaarverslagen over 2017 van het Ministerie van I&W, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds en de bijbehorende rapporten van de Algemene Rekenkamer
  • 29-05-2018 12.00-12.00 Inbreng feitelijke vragen Toekomst Schiphol en aansluitroutes Lelystad Airport
   30-05-2018 12.00-12.45 Delegatievergadering Ter voorbereiding op werkbezoek Vlaanderen op 8 juni 2018 (alleen voor delegatieleden)
  • 30-05-2018 14.00-15.00 Technische briefing Afweging rivierverruiming en dijkversterking rivierengebied
  • 30-05-2018 16.00-18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 7 juni 2018
   EU-signalering wordt verspreid onder de leden
  • 05-06-2018 13.30-13.45 Petitie Verbetering van het treintraject Amsterdam-Berlijn
  • 06-06-2018 15.00-19.00 Algemeen overleg Spoor
  • 07-06-2018 12.00-12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet bescherming Antarctica
  • 07-06-2018 13.30 - 14.30 Technische briefing Presentatie Verkenning Brede Welvaart
  • 08-06-2018 09.00-18.00 Werkbezoek Vlaanderen
  • 11-06-2018 10.00-15.00 Werkbezoek en gesprek over de dijkversterking Tiel-Waardenburg en rivierverruiming Varik-Heesselt
   NB: de bovengenoemde werkbezoeken staan nog open voor inschrijving.
  • 13-06-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
  • 13-06-2018 14.00-15.00 Technische briefing Uitvoeringsprogramma 2018-2019 Nationale Klimaatadaptatiestrategie
  • 14-06-2018 12.00-12.00 Inbreng schriftelijk overleg Verkenning Brede Welvaart 2018 
  • 14-06-2018 15.00-17.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 25 juni
   EU-signalering wordt verspreid onder de leden
  • 20-06-2018 12.30-15.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat
   Hiertoe zal een notitie worden verspreid die de rapporteurs opstellen in samenwerking met de commissiestaf
  • 26-06-2018 18.00-22.00 Algemeen overleg Luchtvaart
  • 27-06-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
  • 27-06-2018 12.00-18.00 Algemeen overleg MIRT
  • 28-06-2018 10.00-12.30 Algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid
   Hiertoe zal een stafnotitie worden vespreid.
  • 28-06-2018 18.00-22.00 Algemeen overleg Water
  • 03-07-2018 18.00-21.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
  • 04-07-2018 14.30-17.30 Algemeen overleg Luchtkwaliteit
 62. 62

  Voorstel van het lid Van Eijs (D66) om een schriftelijke reactie van de staatssecretaris op het bericht van de rekenkamer 'Luchtkwaliteit licht verbeterd, maar minister had meer kunnen bereiken'

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Voorstel van het Van Eijs (D66) om het AO Circulaire Economie met een half uur te verlengen zodat de aanpassing van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018 daarin kan worden betrokken

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Voorstel nav V-100 conferentie van de commissie Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Verzoek Kröger (GL) verslag overleg ministerie en Commissie m.e.r. over rollenscheiding

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Verzoek Von Martels (CDA) reactie minister op artikel 'Smerige praktijken van de scheepvaart'

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Verzoek van het lid Jetten (D66) om een brief van de minister met een antwoord op de vraag hoe zij invulling gaat geven aan de aanbevelingen van de Commissie voor de m.e.r. inzake Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Verzoek van het lid Futselaar (SP) om een schriftelijke reactie van de minister op het bericht 'Personeel klaagt over 'bruut' Ryanair' in het Algemeen Dagblad d.d. 19 mei 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Voorstel van het lid Dijkstra (VVD) inzake het grote aantal voortgangsrapportages en feitelijke vragenrondes in het kader van grote projecten

  Besluit: de commissiestaf verzoeken in dit kader een notitie op te stellen.
 70. 70

  Programmavoorstel van het lid Paternotte (D66) voor het rondetafelgesprek Herindeling luchtruim op 21 juni 2018 van 14.00 uur tot 15.45 uur

  Te behandelen:

  Loading data