Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 23 mei 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 23 mei 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering "EU Investing in its Transport Networks beyond 2020"
3
Aanbod van het CPB, mede namens SCP en PBL, om een technische briefing te verzorgen over het rapport 'Verkenning Brede Welvaart 2018 - Circulaire economie, gedrag en beleid'
4
Aanbod Rli voor presentatie over advies ‘Van B naar Anders: Investeren in mobiliteit voor de toekomst'
5
Uitnodiging van FME en WCM voor een werkbezoek ‘Smart Maintenance voor de Nederlandse Infrastructuur’ op maandag 18 juni 13-16 uur in Leidschendam
14
Slotwetten, jaarverslagen en rapporten van de Algemene Rekenkamer inzake het Ministerie van I&W, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds 2017

Details

 • De termijn voor de inbreng van feitelijke vragen over de onderstaande verantwoordingsstukken is reeds door de Kamer vastgesteld op 24 mei 2018. Het kabinet is verzocht de antwoorden op de gestelde vragen uiterlijk op 5 juni 2018 naar de Kamer te sturen.
 • Er is reeds een wetgevingsoverleg Jaarverslagen gepland op 20 juni 2018. De onderstaande stukken worden daarvoor geagendeerd. Dit overleg zal worden voorbereid door de begrotingsrapporteurs Jetten en Kröger, in samenwerking met de commissiestaf. De commissie zal hierover worden geïnformeerd via een stafnotitie.

Te behandelen:

38
Stafnotitie - Uitgangspuntennotitie groot project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.
55
Nederlandse bijdrage aan de consultatie van het Europees Rail Agentschap over aanpassing van de technische specificatie inzake geluid

Te behandelen:

61
Behandelvoorstel 3e Mobiliteitspakket
62
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

1. Wetgeving
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
  Plenaire behandeling na ontvangst van de nota naar aanleiding van het nader verslag

2. Debatten
 • Debat over nucleaire veiligheid
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018
 • Debat over het importeren en dumpen van vervuilde grond uit het buitenland
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 maart 2018
 • Debat over asbest in make-up
  Aangevraagd door het lid Van Eijs (D66) in de regeling van werkzaamheden van 28 maart 2018
 • Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
 • Debat over de groeiende filedruk
  Aangevraagd door het lid Van Aalst in de regeling van werkzaamheden van 4 april 2018 en op 24 mei 2018 omgezet in een plenair debat

3. Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening
  Aangevraagd door het lid Moorlag (PvdA) in de regeling van werkzaamheden van 21 november 2017
 • Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 5 december 2017
 • Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 23 januari 2018
 • Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
  Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
 • Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd
  Aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA) in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
 • Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 21 februari 2018
 • Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 7 maart 2018
 • Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
 • Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
 • Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
  Aangevraagd door het lid Kröger in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
 • Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol
  Aangevraagd door het lid Kröger in de regeling van werkzaamheden van 3 april 2018
 • Dertigledendebat over de staat van onderhoud van wegen en bruggen
  Aangevraagd door het lid Gijs van Dijk in de regeling van werkzaamheden van 11 april 2018
 • Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen
  Aangevraagd door het lid Van Brenk in de regeling van werkzaamheden van 11 april 2018
 • Dertigledendebat over asbesthoudende grond in Goor
  Aangevraagd door het lid Van Aalst in de regeling van werkzaamheden van 24 april 2018

4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
 • VAO Maritiem, aangevraagd door Van Aalst (PVV)
63
Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

Details

 • 23-05-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
 • 23-05-2018 12.00-12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel ter implementatie van het Europese Vierde Spoorwegpakket
 • 24-05-2018 12.00-12.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwetten en jaarverslagen over 2017 van het Ministerie van I&W, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds en de bijbehorende rapporten van de Algemene Rekenkamer
 • 29-05-2018 12.00-12.00 Inbreng feitelijke vragen Toekomst Schiphol en aansluitroutes Lelystad Airport
  30-05-2018 12.00-12.45 Delegatievergadering Ter voorbereiding op werkbezoek Vlaanderen op 8 juni 2018 (alleen voor delegatieleden)
 • 30-05-2018 14.00-15.00 Technische briefing Afweging rivierverruiming en dijkversterking rivierengebied
 • 30-05-2018 16.00-18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 7 juni 2018
  EU-signalering wordt verspreid onder de leden
 • 05-06-2018 13.30-13.45 Petitie Verbetering van het treintraject Amsterdam-Berlijn
 • 06-06-2018 15.00-19.00 Algemeen overleg Spoor
 • 07-06-2018 12.00-12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet bescherming Antarctica
 • 07-06-2018 13.30 - 14.30 Technische briefing Presentatie Verkenning Brede Welvaart
 • 08-06-2018 09.00-18.00 Werkbezoek Vlaanderen
 • 11-06-2018 10.00-15.00 Werkbezoek en gesprek over de dijkversterking Tiel-Waardenburg en rivierverruiming Varik-Heesselt
  NB: de bovengenoemde werkbezoeken staan nog open voor inschrijving.
 • 13-06-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
 • 13-06-2018 14.00-15.00 Technische briefing Uitvoeringsprogramma 2018-2019 Nationale Klimaatadaptatiestrategie
 • 14-06-2018 12.00-12.00 Inbreng schriftelijk overleg Verkenning Brede Welvaart 2018 
 • 14-06-2018 15.00-17.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 25 juni
  EU-signalering wordt verspreid onder de leden
 • 20-06-2018 12.30-15.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat
  Hiertoe zal een notitie worden verspreid die de rapporteurs opstellen in samenwerking met de commissiestaf
 • 26-06-2018 18.00-22.00 Algemeen overleg Luchtvaart
 • 27-06-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
 • 27-06-2018 12.00-18.00 Algemeen overleg MIRT
 • 28-06-2018 10.00-12.30 Algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid
  Hiertoe zal een stafnotitie worden vespreid.
 • 28-06-2018 18.00-22.00 Algemeen overleg Water
 • 03-07-2018 18.00-21.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
 • 04-07-2018 14.30-17.30 Algemeen overleg Luchtkwaliteit
65
Voorstel van het Van Eijs (D66) om het AO Circulaire Economie met een half uur te verlengen zodat de aanpassing van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018 daarin kan worden betrokken

Te behandelen:

70
71
Voorstel van het lid Dijkstra (VVD) inzake het grote aantal voortgangsrapportages en feitelijke vragenrondes in het kader van grote projecten

Details

Besluit: de commissiestaf verzoeken in dit kader een notitie op te stellen.
72
Programmavoorstel van het lid Paternotte (D66) voor het rondetafelgesprek Herindeling luchtruim op 21 juni 2018 van 14.00 uur tot 15.45 uur

Te behandelen:

73
Besluitenlijst van het gesprek van de voorzitter en ondervoorzitter van de commissie met de bewindspersonen van Infrastructuur en Waterstaat
74
Werkwijze van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat