Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

26 oktober 2017
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • J. Middendorp (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • F. van Oosten (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie:

  26-10-2017 Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de opname van een taakomschrijving voor commissievoorzitters (TK 34793)
  07-11-2017 Kennismakingsgesprek Raad van State
  09-11-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  23-11-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  07-12-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  21-12-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Ongeplande activiteiten van de commissie:

  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
  Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
  Algemeen overleg Lijkbezorging
  Algemeen overleg Democratische vernieuwing
  Algemeen overleg Discriminatie
  Algemeen overleg ICT-ontwikkelingen, het AO zal worden gepland na de begrotingsbehandeling BiZa (zo mogelijk in de 2e week van december)
  Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
  Algemeen overleg Basisregistratie Personen en paspoorten
  Nota overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Kennismakingsgesprek met de Raad voor het Openbaar bestuur
  Werkbezoek AIVD (zal worden gepland in januari 2018)
 3. 3

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 (Kamerstuk 34775-III)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2018 (Kamerstuk 34775-I)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over Basisregistratie Personen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport van Geert Jansen inzake de herindeling Zederik, Leerdam en Vianen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag houdende een vraag en antwoord

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgangsbrief sturing van de collectieve sector en diverse toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitstel toezending verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot het verrichten van DNA-onderzoek in het kader van de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Besluit DNA-onderzoek Wiv 2017) (Kamerstuk 31415-17)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vragen commissie over de uitkomsten marktuitvraag stemprinter en stemmenteller (Kamerstuk 33829-18)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Benoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanvullende informatie inzake onderzoeksopzet beleidsdoorlichting artikel 7 ‘Arbeidszaken overheid’ van hoofdstuk VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Eindrapportage Digitaal 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2018 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verdere behandeling algemeen overleg Basisregistratie Personen

  Besluit: Na de begrotingsbehandeling zal een algemeen overleg ICT-ontwikkelingen worden gepland.
 22. 22

  Probleemverkenning van de staatscommissie parlementair stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Fiche: Verordening betreffende het Europees Burgerinitiatief

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 september 2017, over een op basis van een Wob-verzoek gepubliceerde mail waaruit blijkt dat een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken kennelijk tot doel had om te voorkomen dat een initiatiefwet vanuit de Kamer tot wet zou worden verheven

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven