Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

26 april 2018
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • Z. Özdil (GroenLinks)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Evaluatie van de beroepservaringperiode cf. de Wet op de Architectentitel

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Media

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding publicatie 'De zin van promoveren ' van Rathenau Instituut

 5. 5

  Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie nieuwe bekostiging voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitslag investeringsronde Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Besluit van 9 april 2018 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met de vaststelling van bekwaamheidseisen voor werkzaamheden van instructeurs beroepsonderwijs (bekwaamheidseisen instructeurswerkzaamheden beroepsonderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie inzake dubieus valideringsproces bachelor kunstvakdocenten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het evaluatierapport Rathenau Instituut 2012-2016 van de Commissie Cramer

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie rapport “Financiële positie en ontwikkeling van de agrarische opleidingscentra”

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie adviezen SER en Commissie Macrodoelmatigheid mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Examencontracten in het vo en vavo

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toepassing ruimte in wet- en regelgeving onderwijstijd voor reductie van het aantal lesuren in het voortgezet onderwijs.

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Vermue en Jasper van Dijk over een limiet aan de vrijwillige ouderbijdrage

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afname onderdeel wereldoriëntatie bij digitale afname Centrale Eindtoets

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over het krantenartikel 'School moet boete betalen voor slechte begeleiding bij dyslexie'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Naar afschaffing fusietoets funderend onderwijs: uitwerking van het regeerakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg van 15 november 2017 over de OJCS-Raad van 20 en 21 november 2017 inzake standpunt over de heffingen over de grens in relatie tot de herziening van de audiovisuele mediadiensten richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  13. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Voorinvesteringen
  en medezeggenschap hoger onderwijs”(Futselaar) (minister OCW)
  15. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (minister
  OCW)
  59. Debat over leraren van basisscholen die te laag zijn ingeschaald
  (Van den Hul) (minister BVO en Media)
  63. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
  65. Debat over een fusiegolf in het mbo (Van Meenen) (minister OCW)

  15. Dertigledendebat over minder mbo’ers die naar het hbo doorstromen
  (Futselaar) (minister OCW)
  26. Dertigledendebat over het bericht dat meer kinderen naar het speciaal
  onderwijs gaan (Westerveld) (minister BVO en Media)
  56. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
  60. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
   
 21. 21

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • di 24-04-2018 13.45 - 14.00 Petitie Onderwijs aan Ernstig Meervoudig Beperkte kinderen
  • di 24-04-2018 16.30 - 17.30 Technische briefing Raad voor Cultuur 
  • wo 25-04-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Uitvoering van de aangenomen moties bij de begroting 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
  • wo 25-04-2018 10.00 - 13.15 Rondetafelgesprek Arbeidsmarktpositie in culturele en creatieve sector 
  • do 26-04-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • wo 16-05-2018 10.00 - 13.30 Rondetafelgesprek Internationalisering in het onderwijs 
  • wo 16-05-2018 14.30 - 18.00 Algemeen overleg Onderwijskansenbeleid 
  • do 17-05-2018 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Beleidsreactie op de Staat van het Onderwijs 2016-2017 
  • do 17-05-2018 10.00 - 12.00 Algemeen overleg OJCS Raad 
  • di 22-05-2018 13.45 - 14.00 Petitie Aanbieding petitie (t-shirts) m.b.t. vooroordelen in het mbo door JOB mbo 
  • do 24-05-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 24-05-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017, vragen aan regering (R: aan regering) 
  • do 24-05-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017
  • do 24-05-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017
  • do 24-05-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)
  • wo 30-05-2018 10.00 - 13.30 Algemeen overleg Cultuur 
  • wo 06-06-2018 11.00 - 14.30 Algemeen overleg Wetenschapsbeleid
  • do 07-06-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • di 12-06-2018 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
  • wo 13-06-2018 10.30 - 13.00 Algemeen overleg Laaggeletterdheid
  • do 21-06-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 21-06-2018 11.15 - 14.45 Algemeen overleg Internationalisering
  • ma 25-06-2018 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Over de Slotwet 2017, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2017-2018
  • wo 27-06-2018 11.00 - 15.00 Algemeen overleg Krimp in het onderwijs
  • ma 02-07-2018 13.00 - 20.00 Notaoverleg Passend onderwijs
  • wo 04-07-2018 11.00 - 13.30 Algemeen overleg Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek