Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

12 april 2018
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • A. Kuik (CDA)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • H. van der Molen (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • Z. Özdil (GroenLinks)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • J.P. Kwint (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aan de lijst van genodigden voor het rondetafelgesprek Arbeidsmarktpositie in culturele en creatieve sector zal een beeldend kunstenaar worden toegevoegd.

 3. 3

  Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies


  Conform besluit van de Kamer zijn voor alle commissies de inbrengtermijnen als volgt zijn vastgesteld:
  • Woensdag 24 mei 2018, 14.00 uur voor de inbreng voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2017, feitelijke vragen over de rapporten van de Algemene Rekenkamer en het verslag van de slotwetten 2017. Aan het kabinet en de Algemene Rekenkamer wordt verzocht de antwoorden uiterlijk dinsdag 5 juni 2018 bij de Kamer in te dienen.
  • Dinsdag 12 juni 2018, 14.00 uur voor de inbreng voor de verslagen suppletoire begrotingen samenhangend met de Voorjaarsnota 2018. Aan het kabinet wordt verzocht de antwoorden uiterlijk maandag 25 juni 2018 bij de Kamer in te dienen.

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidsreactie op de Staat van het Onderwijs 2016-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Brief houdende intrekking van Voorstel van wet van het lid Dibi tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van media-educatie als kerndoel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie van de leden Rog en Bergkamp over het terugdringen van laaggeletterdheid (Kamerstuk 34 775-VIII-24)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering van de aangenomen moties bij de begroting 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Briefadvies KNAW "Vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland"

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tussenrapportage Selectie in de WO-Master

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wetsvoorstel verlaagd wettelijk collegegeld

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Betrokkenheid van Onderwijscoöperatie bij het lerarenregister

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over de planning voortgangsrapportage passend onderwijs en beschikbaarheid cijfers inzake oorzaken van de stijging van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Functiemix realisatiecijfers op peildatum 1 oktober 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op schriftelijk overleg over de tweede voortgangsrapportage regelluwe scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Emancipatienota 2018-2021: Principes in praktijk

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van de informele Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 28 februari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

 20. 20

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  15. Debat over de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen (Van Weyenberg) (minister OCW en minister SZW)
  16. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs”(Futselaar) (minister OCW)
  20. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (minister OCW)
  ...   Debat over realisatiecijfers functieschalen basisonderwijs (minister BVO en Media)


  27. Dertigledendebat over minder mbo’ers die naar het hbo doorstromen (Futselaar) (minister OCW)
  43. Dertigledendebat over het bericht dat meer kinderen naar het speciaal onderwijs gaan (Westerveld) (minister BVO en Media)
 21. 21

  Kabinetsbrief over vermindering van het aantal dieren en proeven bij het BPRC

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzoek lid Futselaar om brief inzake actieplan Studentenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitwonende studenten kunnen zich bijna niet correct verzekeren

  Te behandelen:

  Loading data