Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

14 maart 2018
15:30 - 17:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • J.A. Hennis-Plasschaert (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • J.C. Sneller (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Oordeel moties ingediend tijdens het VAO Bankensector

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Schriftelijke reactie op vragen gesteld tijdens de plenaire behandeling van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Van der Linde en Leijten over het verhogen van bestuurlijke boetes aan de financiële sector (Kamerstuk 34808-12)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Gezamenlijk EMU non-paper van 8 EU-lidstaten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 19 en 20 februari 2018 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 12 en 13 maart te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van het Financieel Stabiliteitscomité op 13 februari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beëindigen garantie op crisisgerelateerde activa DNB

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitstel toezending reactie over ontwikkelingen rondom cryptovaluta

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift reactie op een brief van een derde inzake een conflict met het ministerie van Financiën naar aanleiding van de nationalisatie van SNS Reaal

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Update akkoord Bazelse Comité

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Storting in risicovoorziening van de exportkredietverzekeringsfaciliteit (ekv)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Appreciatie ontwikkelingen cryptovaluta

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over de éénmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake de fiscale eenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Herstel omissie innovatiebox

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanpak belastingontwijking en belastingontduiking

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Fiscale beleidsagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over advies van de landsadvocaat over de Artikel 2-fondsuitkeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Afspraak tussen Nederland en België inzake pensioenproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beantwoording van vragen die geen directe relatie hebben met de maatregelen uit het Belastingplan 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Algemene informatie aangiftecampagne en werkwijze BelastingTelefoon tijdens aangiftecampagne

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

 26. 26

  Schatkistbankieren Depositogarantiefonds

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Kabinetsreactie op het rapport van de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Ontvangst Algemene Rekenkamer Aruba

  Besluit: De Algemene Rekenkamer van Aruba ontvangen op maandag 9 april 2018 en deelname inventariseren onder de commissies Financiën en Koninkrijksrelaties.
  Noot:
  Van de zijde van de Algemene Rekenkamer van Aruba (ARA) komt het volgende verzoek. De ARA is voornemens, na recente verbeteringen in de verantwoording, te stimuleren dat het Land toewerkt naar een goedgekeurde jaarrekening. Hiertoe wil het dit onderwerp nader agenderen bij de regering en de Staten. Begin april 2018 bezoekt het College van de ARA Nederland met als doel van gedachten te wisselen over de ambitie en de bijbehorende werkwijze met de Nederlandse Algemene Rekenkamer en de Tweede Kamer.
 29. 29

  Lijst nieuwe EU-voorstellen, week 6-9 (FIN), 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitstel beantwoording vragen van de commissie en meerdere brieven van de staatssecretaris inzake btw-onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Fiche: Wijziging BTW-richtlijn wat de btw-tarieven betreft

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Fiche: Richtlijn BTW- bijzondere regeling voor kleine ondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beantwoording vraag belangenconflict voorzitterschap ESRB-ECB

  Besluit: Een korte, besloten, video-conference plannen met de betreffende ambtenaar van de Europese Commissie voor de beantwoording van deze nog openstaande vraag.
  Noot:
  Het betreft een vraag die gesteld is tijdens de besloten technische briefing door DG FISMA van de Europese Commissie over het Europees Systeem van Financieel Toezicht op 24 januari 2018. De Commissie-ambtenaar die de briefing gaf had het antwoord op dat moment niet paraat en beloofde er op terug te komen.
 35. 35

  Verzoek VBV tot aanbieding petitie tegen fiscale vervolging van 150 holocaust-overlevenden uit Tweede Wereldoorlog

 36. 36

  Verzoek van het lid Van Raan het OESO rapport Taxing Energy Use 2018 te willen bespreken in een algemeen overleg voorafgaand door een kabinetsreactie

  Besluit: Kabinetsreactie vragen, na ommekomst hiervan schriftelijk overleg plannen.
  Noot:    Aangehouden in de procedurevergadering van 21 februari 2018.
   
 37. 37

  Terugblik op algemeen overleggen Eurogroep/Ecofinraad van de afgelopen maanden

  Besluit: De commissie hanteert spreektijden van 5 minuten per fractie en de leden wordt verzocht zich te focussen op de geagendeerde agendapunten.