Agendapunten

 1. Brievenlijst

  Te behandelen:

 2. Aanbieding rapport 'Tussenbalans van de Leefomgeving 2017' van PBL

 3. Wijziging van de Wet kabelbaaninstallaties in verband met Verordening (EU) nr. 2016/424 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG (PbEU 2016, L 81)

  Te behandelen:

 4. Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over stand van zaken Rijkswet nationaliteit zeeschepen

  Te behandelen:

 5. Verzamelwet IenM 2018

  Te behandelen:

 6. Ontwerpbesluit lokale scheiding fiets en snorfiets

  Te behandelen:

 7. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche)

  Te behandelen:

 8. Ontwerpbesluit Definitieve invoering van het begeleid rijden

  Te behandelen:

 9. Ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen

  Te behandelen:

 10. Ontwerp van de Subsidieregeling onderwerken graanresten 2018-2022

  Te behandelen:

 11. Uitstel beantwoording vragen van de commissie over de ontwerpwijziging Regeling groenprojecten 2016

  Te behandelen:

 12. Begrotingen Infrastructuur en Milieu, Deltaprogramma en MIRT Overzicht 2018

  Besluit: Het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek wordt geannuleerd. De rapporteurs Begrotingsonderzoek worden in de gelegenheid gesteld hun inbreng te leveren tijdens het notaoverleg MIRT d.d. 20 november 2017.
  Noot: De Kamer zal nog een besluit nemen over de aanpassing van de planning van de plenaire begrotingsbehandelingen, nu de Algemene Politieke Beschouwingen en de Algemene Financiële Beschouwingen zijn uitgesteld.

  Te behandelen:

 13. Introductie Artikel 20 Infrastructuurfonds

  Te behandelen:

 14. Meerjarenplan 2018-2022 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

  Te behandelen:

 15. Rapport 'Niet-belastingontvangsten; Raming, beheersing en prikkels van ontvangsten van ministeries'

  Te behandelen:

 16. Reactie op verzoek commissie om toestemming deelname KiM aan kennismakingsbijeenkomst met kennisinstellingen

  Te behandelen:

 17. Publicaties ILT van augustus 2017

  Te behandelen:

 18. Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Te behandelen:

 19. Rapport SWOV speed-pedelec als bromfiets

  Te behandelen:

 20. Voortgang routes luchthaven Lelystad

  Te behandelen:

 21. Luchtruimvisie

  Te behandelen:

 22. Factsheet Verduurzaming Scheepvaart

  Te behandelen:

 23. Onderzoeksopzet Beleidsdoorlichting Hoofdstuk XII, artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

  Te behandelen:

 24. Toezegging over een gelijk speelveld voor de Nederlandse zeehavens in het algemeen en de Rotterdamse haven in het bijzonder

  Te behandelen:

 25. Halfjaarverantwoordingen NS en ProRail

  Te behandelen:

 26. Uitvoering van de motie van het lid Belhaj over verbeteringen in de informatieketen inzake verkeersongevallen (Kamerstuk 29398-554)

  Te behandelen:

 27. Uitvoering vervoerconcessies waddenveren West en Oost

  Te behandelen:

 28. Evaluatie reisverbod OV

  Te behandelen:

 29. Rapport evaluatie maatregelen sociale veiligheid op en rond het spoor

  Te behandelen:

 30. Brief van de vaste commissie voor Financiën inzake de beëindiging van de groot project status RRAAM

  Te behandelen:

 31. Advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur "Grond voor gebiedsontwikkeling; instrumenten voor grondbeleid in een energieke samenleving"

  Te behandelen:

 32. Stand van zaken verschillende zaken met betrekking tot nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  Te behandelen:

 33. Gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de volledige saneringsopgave van de voormalige fosforfabriek Thermphos

  Te behandelen:

 34. Rapport van de commissie onderzoek sanering Thermphos

  Te behandelen:

 35. Vonnis rechtbank luchtkwaliteit

  Te behandelen:

 36. Reactie op de motie van de leden Van Eijs en Kröger over een actieve informatie- en monitoringsplicht voor bedrijven (Kamerstuk 25883-299)

  Te behandelen:

 37. Voortgang van de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten en de evaluatie van het Monitoringsberaad WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment)

  Te behandelen:

 38. Stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Lodders over een vrijstelling van CRISPR/Cas9

  Te behandelen:

 39. Onderzoeksopzet beleidsdoorlichting Artikel 19 Klimaat

  Te behandelen:

 40. Start Beleidsdoorlichting Artikel 22 (Veiligheid en Risico's/ DGMI/ Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

  Te behandelen:

 41. Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

 42. Invulling van toezeggingen gedaan tijdens het debat van 21 september 2017 over blootstelling aan gevaarlijke stoffen

  Te behandelen:

 43. Reactie op onderzoek “Phase-out 2020: Monitoring Europe’s fossil fuel” en reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 september 2017, over het bericht dat de uitstoot van broeikasgassen is gestegen

  Te behandelen:

 44. Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 september 2017, over de inname van water door drinkwaterbedrijven

  Te behandelen:

 45. 12e voortgangsrapportage (VGR12) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) met peildatum 30 juni 2017

  Te behandelen:

 46. 32e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

  Te behandelen:

 47. 30e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier

  Te behandelen:

 48. Toezegging EU mobiliteitspakket

  Te behandelen:

 49. EU-voorstellen week 37-40

  Te behandelen:

 50. Geannoteerde agenda Milieuraad van 13 oktober 2017

  Te behandelen:

 51. Verwachtingen klimaatconferentie COP23 te Bonn

  Te behandelen:

 52. Commissieactiviteiten tot Kerstreces

  Besluit: Het algemeen overleg EU-mobiliteitspakket d.d. 26 oktober 2017 omzetten in een schriftelijk overleg, met als deadline voor inbreng 26 oktober te 12.00 uur.
  • 24-10-2017 12.00 Inbreng verslag Wijziging van de Wet kabelbaaninstallaties
  • 24-10-2017 13.30 - 13.45 Petitie ANWB rapport 'Maak Nederland Filevrij'
  • 24-10-2017 17.00 - 18.00 Technische briefing Algemene Rekenkamer over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het ministerie van IenM
  • 25-10-2017 14.00 - 15.00 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
  • 26-10-2017 12.00 Inbreng schriftelijk overleg EU-mobiliteitspakket
   • EU-signalering wordt verspreid onder de leden
  • 30-10-2017 12.00 Inbreng nader schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche)
  • 31-10-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen 12e voortgangsrapportage van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)
  • 08-11-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
  • 08-11-2017 13.00 - 14.00 Delegatievergadering VN-Klimaattop (COP23)
  • 08-11-2017 14.00 - 16.00 Technische briefing Witboek toekomst van de Europese Unie
  • 14-11-2017 t/m 17-11-2017 Werkbezoek VN-klimaatconferentie Bonn
  • 15-11-2017 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi
  • 20-11-2017 11.00 - 21.00 Notaoverleg MIRT
   • Rapporteurs Begrotingsonderzoek Middendorp en Jetten zullen tijdens het notaoverleg hun inbreng leveren
   • Stafnotitie over begrotingsonderzoek wordt verspreid onder de leden
  • 22-11-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
  • 22-11-2017 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 5 december
   • EU-signalering wordt verspreid onder de leden
  • 23-11-2017 10.00 - 11.30 Gesprek Deltacommissaris
  • 27-11-2017 12.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Water
   • Stafnotitie wordt verspreid onder de leden
  • 29-11-2017 15.30 - 17.30 Algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid
   • Rapporteur Remco Dijkstra
   • Stafnotitie wordt verspreid onder de leden
  • 30-11-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Spoor
  • 04-12-2017 11.00 - 15.30 Wetgevingsoverleg Implementatie ILUC-richtlijn inzake brandstofkwaliteit
  • 05-12-2017 13.30 - 13.45 Petitie Boetebeleid in de binnenvaart
  • 06-12-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
  • 06-12-2017 11.30 - 13.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 19 december
   • EU-signalering wordt verspreid onder de leden
  • 07-12-2017 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Scheepvaart
  • 07-12-2017 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Leefomgeving
  • 13-12-2017 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
  • 14-12-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Klimaat
  • 14-12-2017 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid
  • 20-12-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
  • 20-12-2017 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
 53. Nog te plannen plenaire activiteiten op IenM-gebied

  1. Wetgeving:
  • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
   Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling aan te houden in verband met een mogelijk te ontvangen nota van wijziging.
  • 34757 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Verzamelwet IenM 2018)
   Dit wetsvoorstel is op 11 oktober 2017 aangemeld voor plenaire behandeling.
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten
  • Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol
   Aangevraagd door het lid Jetten (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 april 2017.
  • Debat over belastingvoordelen en subsidies voor de fossiele industrie
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 september 2017.
    
  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over het bericht dat waterschappen de effecten van korrels in kunstgras niet onderzochten
   Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2017.

  4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)):
  • VSO Lokale scheiding fiets en snorfiets (29398, nr. 571)
   Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
 54. Aanbod EU-specialist technische briefing IenM-voorstellen werkprogramma Europese Commissie 2018

  Te behandelen:

 55. Verzoek van het lid Visser (VVD) om reactie op bericht Honderdste storing op Botlekbrug in het AD van 29 september 2017

  Te behandelen:

 56. Verzoek van het lid Van Tongeren (GL) om steun voor het zoeken naar alternatieve mogelijkheden om een gesprek te organiseren met het FANC

  Te behandelen:

 57. Verzoek van het lid Kröger (GL) om reactie op antwoord GS Zuid-Holland over GenX/FRD

  Te behandelen:

 58. Voorstel van het lid Wörsdörfer (VVD) om het algemeen overleg Ruimtelijke ordening d.d. 12 oktober 2017 tot nader orde uit te stellen

  Te behandelen:

 59. Voorstel Kröger (GroenLinks) en Remco Dijkstra (VVD) om een gesprek met aansluitend een rondetafelgesprek te organiseren over de kunststofketen en zwerfafval

 60. Inventarisatie eventuele wensen naar aanleiding van lunchbijeenkomst onderzoeksinstellingen d.d. 27 september 2017

  Te behandelen:

 61. Voorstel van het lid Von Martels (CDA) om het AO Externe veiligheid uit te stellen

  Te behandelen: