Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

10 oktober 2017
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

 

Bijlagen

Deelnemers

 • S. van Veldhoven (D66)
 • B. Visser (VVD)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • L. van Raan (PvdD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • M. Wörsdörfer (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding rapport 'Tussenbalans van de Leefomgeving 2017' van PBL

 3. 3

  Wijziging van de Wet kabelbaaninstallaties in verband met Verordening (EU) nr. 2016/424 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG (PbEU 2016, L 81)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over stand van zaken Rijkswet nationaliteit zeeschepen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verzamelwet IenM 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpbesluit lokale scheiding fiets en snorfiets

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit Definitieve invoering van het begeleid rijden

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwerp van de Subsidieregeling onderwerken graanresten 2018-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitstel beantwoording vragen van de commissie over de ontwerpwijziging Regeling groenprojecten 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Begrotingen Infrastructuur en Milieu, Deltaprogramma en MIRT Overzicht 2018

  Besluit: Het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek wordt geannuleerd. De rapporteurs Begrotingsonderzoek worden in de gelegenheid gesteld hun inbreng te leveren tijdens het notaoverleg MIRT d.d. 20 november 2017.
  Noot: De Kamer zal nog een besluit nemen over de aanpassing van de planning van de plenaire begrotingsbehandelingen, nu de Algemene Politieke Beschouwingen en de Algemene Financiële Beschouwingen zijn uitgesteld.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Introductie Artikel 20 Infrastructuurfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Meerjarenplan 2018-2022 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport 'Niet-belastingontvangsten; Raming, beheersing en prikkels van ontvangsten van ministeries'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie om toestemming deelname KiM aan kennismakingsbijeenkomst met kennisinstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Publicaties ILT van augustus 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport SWOV speed-pedelec als bromfiets

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang routes luchthaven Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Luchtruimvisie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Factsheet Verduurzaming Scheepvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Onderzoeksopzet Beleidsdoorlichting Hoofdstuk XII, artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toezegging over een gelijk speelveld voor de Nederlandse zeehavens in het algemeen en de Rotterdamse haven in het bijzonder

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Halfjaarverantwoordingen NS en ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitvoering van de motie van het lid Belhaj over verbeteringen in de informatieketen inzake verkeersongevallen (Kamerstuk 29398-554)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitvoering vervoerconcessies waddenveren West en Oost

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Evaluatie reisverbod OV

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Rapport evaluatie maatregelen sociale veiligheid op en rond het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Brief van de vaste commissie voor Financiën inzake de beëindiging van de groot project status RRAAM

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur "Grond voor gebiedsontwikkeling; instrumenten voor grondbeleid in een energieke samenleving"

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken verschillende zaken met betrekking tot nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de volledige saneringsopgave van de voormalige fosforfabriek Thermphos

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rapport van de commissie onderzoek sanering Thermphos

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Vonnis rechtbank luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op de motie van de leden Van Eijs en Kröger over een actieve informatie- en monitoringsplicht voor bedrijven (Kamerstuk 25883-299)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgang van de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten en de evaluatie van het Monitoringsberaad WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Lodders over een vrijstelling van CRISPR/Cas9

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Onderzoeksopzet beleidsdoorlichting Artikel 19 Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Start Beleidsdoorlichting Artikel 22 (Veiligheid en Risico's/ DGMI/ Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Invulling van toezeggingen gedaan tijdens het debat van 21 september 2017 over blootstelling aan gevaarlijke stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op onderzoek “Phase-out 2020: Monitoring Europe’s fossil fuel” en reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 september 2017, over het bericht dat de uitstoot van broeikasgassen is gestegen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 september 2017, over de inname van water door drinkwaterbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  12e voortgangsrapportage (VGR12) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) met peildatum 30 juni 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  32e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  30e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Toezegging EU mobiliteitspakket

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  EU-voorstellen week 37-40

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Geannoteerde agenda Milieuraad van 13 oktober 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verwachtingen klimaatconferentie COP23 te Bonn

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Commissieactiviteiten tot Kerstreces

  Besluit: Het algemeen overleg EU-mobiliteitspakket d.d. 26 oktober 2017 omzetten in een schriftelijk overleg, met als deadline voor inbreng 26 oktober te 12.00 uur.
  • 24-10-2017 12.00 Inbreng verslag Wijziging van de Wet kabelbaaninstallaties
  • 24-10-2017 13.30 - 13.45 Petitie ANWB rapport 'Maak Nederland Filevrij'
  • 24-10-2017 17.00 - 18.00 Technische briefing Algemene Rekenkamer over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het ministerie van IenM
  • 25-10-2017 14.00 - 15.00 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
  • 26-10-2017 12.00 Inbreng schriftelijk overleg EU-mobiliteitspakket
   • EU-signalering wordt verspreid onder de leden
  • 30-10-2017 12.00 Inbreng nader schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche)
  • 31-10-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen 12e voortgangsrapportage van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)
  • 08-11-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
  • 08-11-2017 13.00 - 14.00 Delegatievergadering VN-Klimaattop (COP23)
  • 08-11-2017 14.00 - 16.00 Technische briefing Witboek toekomst van de Europese Unie
  • 14-11-2017 t/m 17-11-2017 Werkbezoek VN-klimaatconferentie Bonn
  • 15-11-2017 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi
  • 20-11-2017 11.00 - 21.00 Notaoverleg MIRT
   • Rapporteurs Begrotingsonderzoek Middendorp en Jetten zullen tijdens het notaoverleg hun inbreng leveren
   • Stafnotitie over begrotingsonderzoek wordt verspreid onder de leden
  • 22-11-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
  • 22-11-2017 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 5 december
   • EU-signalering wordt verspreid onder de leden
  • 23-11-2017 10.00 - 11.30 Gesprek Deltacommissaris
  • 27-11-2017 12.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Water
   • Stafnotitie wordt verspreid onder de leden
  • 29-11-2017 15.30 - 17.30 Algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid
   • Rapporteur Remco Dijkstra
   • Stafnotitie wordt verspreid onder de leden
  • 30-11-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Spoor
  • 04-12-2017 11.00 - 15.30 Wetgevingsoverleg Implementatie ILUC-richtlijn inzake brandstofkwaliteit
  • 05-12-2017 13.30 - 13.45 Petitie Boetebeleid in de binnenvaart
  • 06-12-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
  • 06-12-2017 11.30 - 13.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 19 december
   • EU-signalering wordt verspreid onder de leden
  • 07-12-2017 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Scheepvaart
  • 07-12-2017 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Leefomgeving
  • 13-12-2017 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
  • 14-12-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Klimaat
  • 14-12-2017 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid
  • 20-12-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
  • 20-12-2017 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
 53. 53

  Nog te plannen plenaire activiteiten op IenM-gebied

  1. Wetgeving:
  • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
   Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling aan te houden in verband met een mogelijk te ontvangen nota van wijziging.
  • 34757 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Verzamelwet IenM 2018)
   Dit wetsvoorstel is op 11 oktober 2017 aangemeld voor plenaire behandeling.
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten
  • Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol
   Aangevraagd door het lid Jetten (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 april 2017.
  • Debat over belastingvoordelen en subsidies voor de fossiele industrie
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 september 2017.
    
  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over het bericht dat waterschappen de effecten van korrels in kunstgras niet onderzochten
   Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2017.

  4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)):
  • VSO Lokale scheiding fiets en snorfiets (29398, nr. 571)
   Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
 54. 54

  Aanbod EU-specialist technische briefing IenM-voorstellen werkprogramma Europese Commissie 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek van het lid Visser (VVD) om reactie op bericht Honderdste storing op Botlekbrug in het AD van 29 september 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verzoek van het lid Van Tongeren (GL) om steun voor het zoeken naar alternatieve mogelijkheden om een gesprek te organiseren met het FANC

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verzoek van het lid Kröger (GL) om reactie op antwoord GS Zuid-Holland over GenX/FRD

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Voorstel van het lid Wörsdörfer (VVD) om het algemeen overleg Ruimtelijke ordening d.d. 12 oktober 2017 tot nader orde uit te stellen

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Inventarisatie eventuele wensen naar aanleiding van lunchbijeenkomst onderzoeksinstellingen d.d. 27 september 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Voorstel van het lid Von Martels (CDA) om het AO Externe veiligheid uit te stellen

  Te behandelen:

  Loading data