Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenM d.d. 10 oktober te 17.00 uur
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenM d.d. 10 oktober 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Aanbieding rapport 'Tussenbalans van de Leefomgeving 2017' van PBL
3
Wijziging van de Wet kabelbaaninstallaties in verband met Verordening (EU) nr. 2016/424 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG (PbEU 2016, L 81)

Te behandelen:

12
Begrotingen Infrastructuur en Milieu, Deltaprogramma en MIRT Overzicht 2018

Details

Besluit: Het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek wordt geannuleerd. De rapporteurs Begrotingsonderzoek worden in de gelegenheid gesteld hun inbreng te leveren tijdens het notaoverleg MIRT d.d. 20 november 2017.
Noot: De Kamer zal nog een besluit nemen over de aanpassing van de planning van de plenaire begrotingsbehandelingen, nu de Algemene Politieke Beschouwingen en de Algemene Financiële Beschouwingen zijn uitgesteld.

Te behandelen:

43
Reactie op onderzoek “Phase-out 2020: Monitoring Europe’s fossil fuel” en reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 september 2017, over het bericht dat de uitstoot van broeikasgassen is gestegen

Te behandelen:

52
Commissieactiviteiten tot Kerstreces

Details

Besluit: Het algemeen overleg EU-mobiliteitspakket d.d. 26 oktober 2017 omzetten in een schriftelijk overleg, met als deadline voor inbreng 26 oktober te 12.00 uur.
 • 24-10-2017 12.00 Inbreng verslag Wijziging van de Wet kabelbaaninstallaties
 • 24-10-2017 13.30 - 13.45 Petitie ANWB rapport 'Maak Nederland Filevrij'
 • 24-10-2017 17.00 - 18.00 Technische briefing Algemene Rekenkamer over aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het ministerie van IenM
 • 25-10-2017 14.00 - 15.00 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
 • 26-10-2017 12.00 Inbreng schriftelijk overleg EU-mobiliteitspakket
  • EU-signalering wordt verspreid onder de leden
 • 30-10-2017 12.00 Inbreng nader schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche)
 • 31-10-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen 12e voortgangsrapportage van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)
 • 08-11-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
 • 08-11-2017 13.00 - 14.00 Delegatievergadering VN-Klimaattop (COP23)
 • 08-11-2017 14.00 - 16.00 Technische briefing Witboek toekomst van de Europese Unie
 • 14-11-2017 t/m 17-11-2017 Werkbezoek VN-klimaatconferentie Bonn
 • 15-11-2017 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi
 • 20-11-2017 11.00 - 21.00 Notaoverleg MIRT
  • Rapporteurs Begrotingsonderzoek Middendorp en Jetten zullen tijdens het notaoverleg hun inbreng leveren
  • Stafnotitie over begrotingsonderzoek wordt verspreid onder de leden
 • 22-11-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
 • 22-11-2017 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 5 december
  • EU-signalering wordt verspreid onder de leden
 • 23-11-2017 10.00 - 11.30 Gesprek Deltacommissaris
 • 27-11-2017 12.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Water
  • Stafnotitie wordt verspreid onder de leden
 • 29-11-2017 15.30 - 17.30 Algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid
  • Rapporteur Remco Dijkstra
  • Stafnotitie wordt verspreid onder de leden
 • 30-11-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Spoor
 • 04-12-2017 11.00 - 15.30 Wetgevingsoverleg Implementatie ILUC-richtlijn inzake brandstofkwaliteit
 • 05-12-2017 13.30 - 13.45 Petitie Boetebeleid in de binnenvaart
 • 06-12-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
 • 06-12-2017 11.30 - 13.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 19 december
  • EU-signalering wordt verspreid onder de leden
 • 07-12-2017 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Scheepvaart
 • 07-12-2017 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Leefomgeving
 • 13-12-2017 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
 • 14-12-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Klimaat
 • 14-12-2017 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid
 • 20-12-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
 • 20-12-2017 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
53
Nog te plannen plenaire activiteiten op IenM-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
  Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling aan te houden in verband met een mogelijk te ontvangen nota van wijziging.
 • 34757 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Verzamelwet IenM 2018)
  Dit wetsvoorstel is op 11 oktober 2017 aangemeld voor plenaire behandeling.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten
 • Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol
  Aangevraagd door het lid Jetten (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 april 2017.
 • Debat over belastingvoordelen en subsidies voor de fossiele industrie
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 september 2017.
   
3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over het bericht dat waterschappen de effecten van korrels in kunstgras niet onderzochten
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2017.

4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)):
 • VSO Lokale scheiding fiets en snorfiets (29398, nr. 571)
  Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
55
Verzoek van het lid Visser (VVD) om reactie op bericht Honderdste storing op Botlekbrug in het AD van 29 september 2017

Te behandelen:

58
Voorstel van het lid Wörsdörfer (VVD) om het algemeen overleg Ruimtelijke ordening d.d. 12 oktober 2017 tot nader orde uit te stellen

Te behandelen:

59
Voorstel Kröger (GroenLinks) en Remco Dijkstra (VVD) om een gesprek met aansluitend een rondetafelgesprek te organiseren over de kunststofketen en zwerfafval