Agendapunten

 1. Brievenlijst

  Te behandelen:

 2. Antwoorden van de Nederlandse autoriteiten op een publieke consultatie van de Europese Commissie inzake de evaluatie van de EU-regelgeving op het terrein van bloed en weefsel

  Te behandelen:

 3. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018

  Te behandelen:

 4. Stand van zaken AMvB tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist

  Te behandelen:

 5. Uitvoering van de motie van het lid Voortman over knelpunten inventariseren en wegnemen (Kamerstuk 34233-52)

  Te behandelen:

 6. Definitieve besluitvorming risicovervening 2018 in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

  Te behandelen:

 7. Antwoorden op vragen van de commissie over Risicoverevening 2018

  Te behandelen:

 8. Marktscan acute zorg

  Te behandelen:

 9. Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving wachttijd voor dementerende ouderen voor verpleeghuisplek

  Te behandelen:

 10. Voortgangsrapportage NZa doorontwikkeling productstructuur ggz/fz

  Te behandelen:

 11. Monitor samenwerking spoedeisende hulp en huisartsenpost

  Te behandelen:

 12. Rapport van de Commissie Transparantie en Tijdigheid

  Te behandelen:

 13. Gedeeltelijk faillissement binnen CASA organisatie

  Te behandelen:

 14. Stimuleringsprogramma Publieke Gezondheid geborgd

  Te behandelen:

 15. Ministerieel Plan Bloedvoorziening 2018-2020

  Te behandelen:

 16. Pilot beleidsevaluaties VWS

  Te behandelen:

 17. Tweede voortgangsrapportage Actieplan Preventie Gehoorschade

  Te behandelen:

 18. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag

  Te behandelen:

 19. Werkprogramma 2018 Gezondheidsraad

  Te behandelen:

 20. Afschrift brief NZa over cliëntondersteuning en wachtenden in de Wlz

  Te behandelen:

 21. Diverse rapporten jeugd

  Te behandelen:

 22. Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 september 2017, over jongeren die wachten op door de rechter opgelegde hulp

  Te behandelen:

 23. Werkplan Nederlandse Sportraad

  Te behandelen:

 24. Instelling Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen

  Te behandelen:

 25. Reactie op de brief van de informateur van 20 september 2017 over het niet verhogen van het verplichte eigen risico in 2018 en het in gang zetten van een spoedprocedure voor een wetswijziging

  Te behandelen:

 26. Stand van zaken over (dreigende) behandelstops en contracteerproblemen in de GGZ, alsmede in de wijkverpleging, in het licht van de aangenomen motie Marijnissen (29689-838)

  Te behandelen:

 27. Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS

  Besluit: ter informatie
  Besluit: naar aanleiding van punt 6 onder 'Dertigledendebatten/interpellatiedebatten' is besloten tot het houden van een schriftelijk overleg met inbreng op 26 oktober 2017. De beantwoording zal plaatsvinden door het nieuwe kabinet.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
        -  

  Plenaire debatten
  1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017) (te agenderen na kabinetsformatie
  2. Debat over het mijden van zorg door intensieve zorggebruikers (aangevraagd door het lid Keijzer bij de RvW van 28 maart 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)
  3. Debat over palliatieve zorg in de wijkverpleging (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 5 september 2017, omgezet van dertigledendebat naar gewoon debat tijdens de RvW van 20 september 2017)

  Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over de bezuinigingen in de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 5 september 2017)
  2. Dertigledendebat over jongeren die wachten op door de rechter opgelegde hulp (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 5 september 2017)
  3. Dertigledendebat over ontslagen werknemers die worden gevraagd terug te keren in de zorg (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 5 september 2017)
  4. Dertigledendebat over dwangmaatregelen en de inzet van politie in de GGZ (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 6 september 2017)
  5. Dertigledendebat over cliëntenstops in de wijkverpleging (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 12 september 2017)
  6. Dertigledendebat over de verschillen in de eigen bijdragen voor zorg per gemeente (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 20 september 2017)

  VAO’s/VSO’s
       -

   
 28. Verzoek van het lid Voordewind (CU) en het lid Kooiman (SP) voor een bijzondere procedure in het kader van de Week tegen Kindermishandeling

  Te behandelen:

 29. Toezending evaluatie van de decentralisaties

  Te behandelen:

 30. Stafnotitie - Naar een jaarplan commissie VWS

 31. Overzicht van de nog te versturen stukken naar de Kamer in 2017 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen: