Agendapunten

 1. Brievenlijst

 2. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

 3. Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen, regels voor fusie en splitsing en waardeoverdracht van nettopensioen (Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen)

  Te behandelen:

 4. Voorhang ontwerpbesluit tot aanpassing van het besluit advisering beschut werk

  Te behandelen:

 5. Reactie op verzoek commissie over de brief van mevrouw J. K. inzake het nieuwe dagloonbesluit en de uitvoering daarvan door het UWV

  Te behandelen:

 6. Reactie op verzoek commissie over de planning inzake nota's van wijziging op de begroting 2018 van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Te behandelen:

 7. Tijdspad toezending tussenevaluatie Participatiewet

  Te behandelen:

 8. Verzamelbrief Kinderopvang november 2017

  Te behandelen:

 9. Onderzoek functioneren asbeststelsel

  Te behandelen:

 10. Reactie op het verzoek van het lid Nijkerken-De Haan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 november 2017, over een experiment met soepelere bijstandsregels in Amsterdam

  Te behandelen:

 11. Het versterken van de werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio's

  Te behandelen:

 12. Analyse A1-verklaringen

  Te behandelen:

 13. Stand van zaken inzake het inwerkingtredings Koninklijk Besluit met betrekking tot de vermogensvaststelling bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

  Te behandelen:

 14. Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 7 december 2017)

  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS)) (34606)
  2. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34494)

  Plenaire debatten
  1. Debat over het bericht dat Amsterdam toch start met het bijstandsexperiment (aangevraagd door het lid Nijkerken-de Haan (VVD), bij de RvW van 8 november 2017) 
  2. Debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA) bij de RvW van 28 november 2017) 

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten/VAO's/VSO's
  1. Dertigledendebat over Oost-Europese chauffeurs die maandenlang leven in hun cabine (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 12 oktober 2017) 
  2. Dertigledendebat over de instroom van 60-plussers in de WIA (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 24 oktober 2017) 
  3. Dertigledendebat over een schuldenindustrie en het manifest Schuldvrij! (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 24 oktober 2017) 
  4. Dertigledendebat over datahandelaren die de privacy van Nederlanders schenden (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks), bij de RvW van 24 oktober 2017) 
  5. Dertigledendebat over de arbeidsmarktpositie van 50-plussers (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 november 2017) 
  6. Dertigledendebat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks), bij de RvW van 15 november 2017) 
  7. Dertigledendebat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (aangevraagd door het lid Özdil (GroenLinks), bij de RvW van 15 november 2017) 
  8. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (aangevraagd door het lid Moorlag (PvdA), bij de RvW van 21 november 2017) 
  9. Dertigledendebat over de sociale werkplaats nieuwe stijl (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 28 november 2017) 
 15. Geplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie
  • AO Inburgering en integratie - 13 december 2017, 13.00-16.00 uur
  • AO Formele Raad WSB van 15 maart 2018 - 7 maart 2018, 14.00-16.00 uur
  • AO Informele Raad WSB van 17-18 april 2018 - 11 april 2018, 14.00-16.00 uur
  • AO Formele Raad WSB van 21 juni 2018 - 13 juni 2018, 14.00-16.00 uur
 16. Ongeplande algemeen overleggen

 17. Voorstel procedurevergaderingen 2018 commissie SZW tot aan het zomerreces 2018

  Besluit: Data vaststellen
   
  Kerstreces 2017, 22 december 2018  t/m 15 januari 2018
  • dinsdag 23 januari 2018, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 6 februari 2018, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 20 februari 2018, 16.30-17.30 uur
   
  Krokusreces 2018, 23 februari  t/m 5 maart 2018
  • dinsdag 13 maart 2018, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 27 maart 2018, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 10 april 2018, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 24 april 2018, 16.30-17.30 uur
   
  Meireces 2018, 27 april t/m 14 mei 2018
  • dinsdag 22 mei 2018, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 5 juni 2018, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 19 juni 2018, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 3 juli 2018, 16.30-17.30 uur
   
  Zomerreces 2018, 6 juli t/m 3 september 2018
   
 18. Verzoek beleidsthema’s vast te stellen ten behoeve van de V-100 in 2018

  Te behandelen:

 19. Stafnotitie - Rondetafelgesprek 'Schulden'

 20. Stafnotitie - Voorstel werkgroep indicatoren SZW

 21. Brief van het Presidium over voorstellen van een commissie om een ander overheidsorgaan advies of voorlichting te vragen over een onderwerp, via het Presidium door te geleiden naar de Kamer

  Te behandelen:

 22. BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING

 23. Jaarplan 2018

 24. Tijdige toezending toezeggingen voor begrotingsbehandeling SZW voor het jaar 2018

  Te behandelen: