Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën - 6 juli 2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 6 juli 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 21 juni 2017 wordt vastgesteld.
16
Voortgang onderzoek naar aanleiding van motie van het lid Omtzigt over het opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en bij beheersdiensten (Kamerstuk 21501-07-1436)

Te behandelen:

27
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
28
Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

31
Actualisering werkprogramma Rijksuitgavenonderwerpen
34
35
Presentatie jaarverslag 2016 van de Europese Rekenkamer

Details

Besluit: Ingaan op het aanbod van de Europese Rekenkamer en donderdag 28 september 2017 een openbare briefing over het jaarverslag 2016 organiseren.
Noot:
De Europese Rekenkamer (ERK) presenteert op donderdag 28 september 2017 haar jaarverslag over 2016. In het jaarverslag gaat de ERK onder meer in op de resultaten van de controles van het financieel beheer van de EU in 2016. De ERK biedt aan om in de persoon van het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer, de heer Alex Brenninkmeijer, het jaarverslag in de Kamer toe te lichten door middel van een openbare briefing. 
39
Voorstel van de leden Harbers (VVD) en Omtzigt (CDA) voor een technische briefing en voor een deskundigenbijeenkomst over de discussienota over het verdiepen van de economische en monetaire unie (EMU)

Te behandelen:

40
Co-rapporteur Meerjarig Financieel Kader (MFK)
44
Uitkomst inventarisatie personen/organisaties waaraan schriftelijk commentaar zal worden gevraagd over het evaluatierapport 30%-regeling

Te behandelen:

45
Nieuwe datum werkbezoek Belastingdienst

Details

Besluit: Werkbezoek aan de Belastingdienst plannen op vrijdagochtend 15 september 2017.
Noot: In de procedurevergadering van 21 juni 2017 is besloten om in september 2017 een werkbezoek aan de Belastingdienst te plannen rond de thema's horizontaal toezicht, data-analyse, werving en selectie en de herijking van de Investeringsagenda. Aanvankelijk was het voorstel om dit werkbezoek te laten plaatsvinden op maandag 4 september 2017. Op die datum bleken enkele leden verhinderd. Nieuwe datum: vrijdag 15 september 2017 (de vrijdag voor Prinsjesdag).
47
Verzoek Consumentenbond tot aanbieding manifest i.h.k.v. campagne 'Hypotheek ­­= melkkoe'
48
Jaarplanning versterking kennispositie

Details

Besluit: De bewindspersonen van Financiën verzoeken om de Kamer vóór het eind van het zomerreces een geactualiseerde versie te doen toekomen van de planningsbrief die zij de Kamer op 24 januari 2017 hebben gestuurd (34550-IX, nr. 15). Hen tevens verzoeken vóór het kerstreces een planningsbrief te sturen voor het jaar 2018. Hen tot slot verzoeken hiermee een jaarlijkse cyclus te starten van het sturen van planningsbrieven vóór Prinsjesdag, die vóór het Krokusreces worden geactualiseerd.
Noot:
Een vergelijkbaar verzoek wordt vanuit alle Kamercommissies gedaan aan alle departementen, in het kader van de Kamerbrede uitrol van het werken met een jaarplanning versterking kennispositie vanaf 1 september 2017. De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft op 27 juni 2017 de minister-president over de nieuwe werkwijze van Kamercommissies schriftelijk geïnformeerd.