Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

5 september 2017
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. Bosman (VVD)
 • M. Azmani (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • B. van 't Wout (VVD)
 • L.W.E. de Jong (PVV)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • R. Raemakers (D66)
 • Z. Özdil (GroenLinks)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag voor het jaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Feitenonderzoek DuPont en lessen voor de toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering gewijzigde motie van de leden Karabulut en Potters over vervolgonderzoek naar de TRSO's in Nederland (Kamerstuk 32824-103)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vierde voortgangsbrief inzake Wet werk en zekerheid (Wwz)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Pre-evaluatie Wet inburgering 2013, resultaat cohort 2013 en reactie op het verzoek van het lid Jasper Van Dijk over taaldocenten die forse kritiek hebben op het inburgeringsexamen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het amendement van het lid Van Rooijen over scholing richting kansberoepen (Kamerstuk 34730-XV-5)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verbeteren proces bij verhalen schade beroepsziekte

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitkomst gesprek sectorpartijen kinderopvang over eisen buitenspeelruimte en communicatie harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Monitoronderzoek Fraudewet en Evaluatie handhavingsbeleid SZW inzake sociale zekerheidswetten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Derde monitor artsencapaciteit UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Evaluatie KIS (Kennisplatform Integratie en Samenleving)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over een brief van het Comité NT2 over problemen met inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het advies van de Gezondheidsraad ‘Werknemers en kinkhoest: criteria voor vaccinatie’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over verschillende onderwerpen inzake arbeidsomstandigheden (Kamerstuk 25883-284)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aankondiging reparatieregeling eigenrisicodragers WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in de modedetailhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over een klacht over KPN i.v.m. misstanden m.b.t. behandeling uitzendkrachten in het callcenter

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afschrift van de reactie op de brief van dhr. B. over AOW en detentie in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Brief experimenten Participatiewet en voorlichting Raad van State

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toezeggingen AO Pensioenonderwerpen d.d. 15 juni 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rapport Inspectie SZW 'Met 18 jaar ben je (niet) volwassen'

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verdeelmodel 2018 en laagste loonschalen in cao's

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzamelbrief aan gemeenten 2017-2

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Experimenten Participatiewet in de gemeenten Amsterdam en Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Onderzoeksrapport flexibilisering AOW

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorlichting Raad van State inzake degressieve pensioenopbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verbeterplan rechtmatigheid en financieel beheer RCN-unit SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Onderwerpen op het gebied van armoede- en schuldenbeleid naar aanleiding van het AO Armoede en Schulden op 21 juni 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC 19 en 20 juli te Tallinn, Estland

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 19 en 20 juli 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Lijst met EU voorstellen - SZW met uitgebreide bijlage

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Rapport ‘Eenvoud loont: Oplossingen om schulden te voorkomen’

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  -

  Plenaire debatten
  • Debat over de rol van de Arbeidsinspectie bij het chemiebedrijf Dupont (aangevraagd door het lid Van Eijs (D66) op 5 juli 2017)
  • Debat over het bericht 'Ex-crimineel gewilder dan migrant' (aangevraagd door het lid Nijboer (PvdA) op 6 juli 2017)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten/VAO's/VSO's
  • Dertigledendebat over problemen bij de uitvoering van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP) op 22 juni 2017)
  • Dertigledendebat over het bericht 'Vervroegd pensioen voor zware beroepen is niet te duur' (aangevraagd door het lid Özdil (GL) op 6 juli 2017)
 38. 38

  Verzoek Jongerenplatform van SER om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over manifest m.b.t. uitgangspunten voor leren, werken en samenleven

 39. 39

  Nadere reactie OSB op uitnodiging voor werkbezoek aan schoonmaak-en glazenwasser branche

 40. 40

  Aanbod Programmaraad om voorlichting te geven over Kandidatenverkenner Banenafspraak n.a.v. ingediende motie van het lid Raemakers c.s. over voor de SZW-begrotingsbehandeling de Kamer informeren over de UWV-kandidatenverkenner d.d. 28 juni 2017 (34725-XV-10)

 41. 41

  Eerstvolgende procedurevergadering op woensdag 20 september 2017, van 11.15 tot 12.15 uur

 42. 42

  Verzoek om een reactie te vragen aan de staatssecretaris van SZW en de minister van VWS op het rapport van de Ombudsman over vrouwen die in de vrouwenopvang vastlopen in de bureaucratie en er financieel slechter van worden.

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek Comité NT2 tot aanbieding petitie 'Naar een volwaardige inburgering' d.d. 12 september 2017

 44. 44

  Verzoek om hoorzitting met sociale partners over het stuklopen van de besprekingen over een nieuw sociaal akkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek voor een rondetafelgesprek over bezorgdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING