Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS - LET OP afwijkend tijdstip i.v.m. plenaire overlap

De vergadering is geweest

13 september 2017
15:00 - 16:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • S.T.M. Hermans (VVD)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • A.E. Diertens (D66)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • M.C.G. Keijzer ()
 • A. Kuik (CDA)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Officiële aanbieding bidbook European Medicines Agency (EMA)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Bidbook European Medicines Agency

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag van de informele Gezondheidsraad van 20-21 juli in Tallinn (Estland)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Mededeling actieplan Antimicrobiële Resistentie (AMR)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over de voorhang invoering maximumtarieven reguliere multidisciplinaire zorg in segment 2 huisartsenzorg (Kamerstuk 33578-45)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorhangbrief over diagnostiek voor zeldzame visuele aandoeningen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Actieplan ondersteuning donorkinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Informatie over het uitbrengen van het Trendscenario Volksgezondheid toekomstverkenning (VTV) 2018 van het RIVM

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Informatie inwinning bij de NZa en DNB inzake advies "Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars”

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verdiepend onderzoek NZa naar de wachttijden in de Medisch Specialistische Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Monitor 'Uitgaven geneesmiddelen MSZ' en rapport 'Toegankelijkheid dure geneesmiddelen' van de NZa

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antibioticaresistentie milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verbetering van de verpleegzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Tabak- en rookwaren

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Diverse onderwerpen gehandicaptenzorg en maatwerk in Wlz-zorg thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Handreiking curatoren faillissementen in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Inspectierapport onderzoek behandeling Cryoballon bij patiënten in het Erasmus MC

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapport Evaluatie Wet Kinderombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Advies implementatie intra-arteriële behandeling bij het acute herseninfarct van het Zorginstituut

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op advies Gezondheidsraad ‘Naar een duurzame weefselketen’ 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Postmortale weefselketen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Samenloop Eigen Risico en Eigen Bijdragen Wlz en Wmo

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie om een stand van zakenbrief over de declaratie van de gebruikskosten AED's

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met betrekking tot het aanpassen van de aftrek van vermogensbestanddelen voor het bepalen van het vermogen (Kamerstuk 34104-178)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken over de aanpak van het hepatitis E.-virus (HEV)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Palliatieve zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Antwoorden op vragen van de commissie over vereenvoudiging processen NZa en voorhang zakelijke inhoud aanwijzing wijziging tariefsoort (Kamerstuk 29515-417)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitvoering van drie moties ingediend bij de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) - Rol OM, uitvoeringskosten, onmiddeliijkheidsbeginsel

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Rapport “Minder wanbetalers: de daling versnellen”

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Arbeidsmarktagenda 2023 'Aan het werk voor ouderen’

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Kennisontwikkeling betaalbaarheid van de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Nadere reactie op de uitzending van het tv-programma Radar over het meegeven van zware pijnstillers op basis van vervalste recepten

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op verzoek commissie om een stand van zaken brief over het (vervolg)traject MBO/HBO verpleging (nieuwe beroepsprofielen)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Afspraken wachttijden ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Vergoeding geneesmiddel palbociclib

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Kabinetsreactie op Q-koorts adviezen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op verzoek commissie op het bericht op nos.nl inzake artikel Groningse ouderen aangeklaagd voor regelen eigen maaltijden

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Factsheet ‘Kun jij leven zoals jij dat wilt?’

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Collectieve erkenning Nederlands-Indische gemeenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Advies van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) ‘Zorg voor samenhangende zorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar de schadelijkheid van lachgaspatronen

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Rapportage signalen zorgfraude 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Dedicated schakeljaar geneeskunde

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Wijziging van bijlage I van het Internationaal Verdrag tegen doping in de sport; Kiev, 7 november 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Advies "Prenatale screening en de Zorgverzekeringswet (Zvw)" van het Zorginstituut

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Plan van aanpak voor uitvoering systeemadvies fysio- en oefentherapie

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Advies “Open access tot publicaties Stand van zaken en implicaties voor volksgezondheidsbeleid”

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Diverse sportgerelateerde rapporten en adviezen

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Publicatie derde NZa-monitor integrale bekostiging medisch-specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Vergoeding van personenalarmering

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Antibacteriële verbandkleding

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Fusie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Bekostiging van diagnostiek op het gebied van farmacogenetica

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Taakherschikking in de ouderenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  MSM beleid in het Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Opbrengst werkconferenties eigen betalingen

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Afschrift reactie op de brief van de FNV over de gevolgen voor het personeel van ontwikkelingen binnen de sector Ambulancezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Passende hulp voor jongeren met complexe psychische problemen

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Reactie op verzoek commissie om een integrale reactie te zenden op het rapport van de Nationale Ombudsman over vrouwen in de vrouwenopvang (“Vrouwen in de knel”)

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Verplaatsing distributie jodiumtabletten

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Afschrift reactie op de brief van de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) over de aankondiging dat NWZ de Spoedeisende Hulp en acute verloskunde op locatie Den Helder sluit als het op 1 oktober a.s. geen toezegging heeft dat het jaarlijks 9 miljoen euro extra ontvangt

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Antwoorden op vragen van de commissie inzake het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum aan (33 897-8)

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Reactie op verzoek commissie over toezending van de rapporten van de IGZ en IJZ over de wantoestanden bij zorgboerderij 't Polböske in Enschede voorzien van een reactie

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  IGZ onderzoek Thyrax

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Eindrapport VoorBIGhouden 2 over Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Dieetpreparaten

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS

  Besluit: ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen (Kamerstuk 34630)

  Plenaire debatten
  1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017) (te agenderen na kabinetsformatie
  2. Debat over het mijden van zorg door intensieve zorggebruikers (aangevraagd door het lid Keijzer bij de RvW van 28 maart 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)

  Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over spoedzorg die in gevaar komt door de overvolle eerstehulpposten (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 22 juni 2017)
  2. Dertigledendebat over mensen die afzien van noodzakelijk zorg door het eigen risico (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 4 juli 2017)
  3. Dertigledendebat over de bezuinigingen in de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 5 september 2017)
  4. Dertigledendebat over behandelstops in de GGZ (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 5 september 2017)
  5. Dertigledendebat over jongeren die wachten op door de rechter opgelegde hulp (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 5 september 2017)
  6. Dertigledendebat over ontslagen werknemers die worden gevraagd terug te keren in de zorg (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 5 september 2017)
  7. Dertigledendebat over palliatieve zorg in de wijkverpleging (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 5 september 2017)
  8. Dertigledendebat over dwangmaatregelen en de inzet van politie in de GGZ (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 6 september 2017)

  VAO’s/VSO’s
  1. VAO Pakketbeheer (AO van 28 juni 2017, met als eerste spreker het lid Gerbrands)

   
 77. 77

  Behandeling van de ontwerpbegroting 2018 in de commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Versterking kennis- en informatiepositie commissie VWS/halfjaarplanning

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Verzoek van het lid Raemakers (D66) om een reactie op de uitzending van EenVandaag d.d. 9 september 2017 over "Ouders boos over verdenking ziek maken kind".

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Verzoek van het lid Ellemeet om een algemeen overleg/plenair debat naar aanleiding van de brief d.d. 11 september 2017 over behandelstops in de GGZ

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data