Agendapunten

 1. Brievenlijst

  Te behandelen:

 2. Officiële aanbieding bidbook European Medicines Agency (EMA)

  Te behandelen:

 3. Bidbook European Medicines Agency

  Te behandelen:

 4. Verslag van de informele Gezondheidsraad van 20-21 juli in Tallinn (Estland)

  Te behandelen:

 5. Fiche: Mededeling actieplan Antimicrobiële Resistentie (AMR)

  Te behandelen:

 6. Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

  Te behandelen:

 7. Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)

  Te behandelen:

 8. Antwoorden op vragen commissie over de voorhang invoering maximumtarieven reguliere multidisciplinaire zorg in segment 2 huisartsenzorg (Kamerstuk 33578-45)

  Te behandelen:

 9. Voorhangbrief over diagnostiek voor zeldzame visuele aandoeningen

  Te behandelen:

 10. Actieplan ondersteuning donorkinderen

  Te behandelen:

 11. Informatie over het uitbrengen van het Trendscenario Volksgezondheid toekomstverkenning (VTV) 2018 van het RIVM

  Te behandelen:

 12. Informatie inwinning bij de NZa en DNB inzake advies "Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars”

  Te behandelen:

 13. Verdiepend onderzoek NZa naar de wachttijden in de Medisch Specialistische Zorg

  Te behandelen:

 14. Monitor 'Uitgaven geneesmiddelen MSZ' en rapport 'Toegankelijkheid dure geneesmiddelen' van de NZa

  Te behandelen:

 15. Antibioticaresistentie milieu

  Te behandelen:

 16. Verbetering van de verpleegzorg

  Te behandelen:

 17. Tabak- en rookwaren

  Te behandelen:

 18. Diverse onderwerpen gehandicaptenzorg en maatwerk in Wlz-zorg thuis

  Te behandelen:

 19. Handreiking curatoren faillissementen in de zorg

  Te behandelen:

 20. Inspectierapport onderzoek behandeling Cryoballon bij patiënten in het Erasmus MC

  Te behandelen:

 21. Rapport Evaluatie Wet Kinderombudsman

  Te behandelen:

 22. Uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening

  Te behandelen:

 23. Advies implementatie intra-arteriële behandeling bij het acute herseninfarct van het Zorginstituut

  Te behandelen:

 24. Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2017

  Te behandelen:

 25. Afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2018

  Te behandelen:

 26. Reactie op advies Gezondheidsraad ‘Naar een duurzame weefselketen’ 2014

  Te behandelen:

 27. Postmortale weefselketen

  Te behandelen:

 28. Samenloop Eigen Risico en Eigen Bijdragen Wlz en Wmo

  Te behandelen:

 29. Reactie op verzoek commissie om een stand van zakenbrief over de declaratie van de gebruikskosten AED's

  Te behandelen:

 30. Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met betrekking tot het aanpassen van de aftrek van vermogensbestanddelen voor het bepalen van het vermogen (Kamerstuk 34104-178)

  Te behandelen:

 31. Stand van zaken over de aanpak van het hepatitis E.-virus (HEV)

  Te behandelen:

 32. Palliatieve zorg

  Te behandelen:

 33. Antwoorden op vragen van de commissie over vereenvoudiging processen NZa en voorhang zakelijke inhoud aanwijzing wijziging tariefsoort (Kamerstuk 29515-417)

  Te behandelen:

 34. Uitvoering van drie moties ingediend bij de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) - Rol OM, uitvoeringskosten, onmiddeliijkheidsbeginsel

  Te behandelen:

 35. Wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  Te behandelen:

 36. Rapport “Minder wanbetalers: de daling versnellen”

  Te behandelen:

 37. Arbeidsmarktagenda 2023 'Aan het werk voor ouderen’

  Te behandelen:

 38. Kennisontwikkeling betaalbaarheid van de zorg

  Te behandelen:

 39. Nadere reactie op de uitzending van het tv-programma Radar over het meegeven van zware pijnstillers op basis van vervalste recepten

  Te behandelen:

 40. Reactie op verzoek commissie om een stand van zaken brief over het (vervolg)traject MBO/HBO verpleging (nieuwe beroepsprofielen)

  Te behandelen:

 41. Afspraken wachttijden ggz

  Te behandelen:

 42. Vergoeding geneesmiddel palbociclib

  Te behandelen:

 43. Kabinetsreactie op Q-koorts adviezen

  Te behandelen:

 44. Reactie op verzoek commissie op het bericht op nos.nl inzake artikel Groningse ouderen aangeklaagd voor regelen eigen maaltijden

  Te behandelen:

 45. Factsheet ‘Kun jij leven zoals jij dat wilt?’

  Te behandelen:

 46. Collectieve erkenning Nederlands-Indische gemeenschap

  Te behandelen:

 47. Advies van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) ‘Zorg voor samenhangende zorg’

  Te behandelen:

 48. Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar de schadelijkheid van lachgaspatronen

  Te behandelen:

 49. Rapportage signalen zorgfraude 2016

  Te behandelen:

 50. Dedicated schakeljaar geneeskunde

  Te behandelen:

 51. Wijziging van bijlage I van het Internationaal Verdrag tegen doping in de sport; Kiev, 7 november 2016

  Te behandelen:

 52. Advies "Prenatale screening en de Zorgverzekeringswet (Zvw)" van het Zorginstituut

  Te behandelen:

 53. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten

  Te behandelen:

 54. Plan van aanpak voor uitvoering systeemadvies fysio- en oefentherapie

  Te behandelen:

 55. Advies “Open access tot publicaties Stand van zaken en implicaties voor volksgezondheidsbeleid”

  Te behandelen:

 56. Diverse sportgerelateerde rapporten en adviezen

  Te behandelen:

 57. Publicatie derde NZa-monitor integrale bekostiging medisch-specialistische zorg

  Te behandelen:

 58. Vergoeding van personenalarmering

  Te behandelen:

 59. Antibacteriële verbandkleding

  Te behandelen:

 60. Fusie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Te behandelen:

 61. Bekostiging van diagnostiek op het gebied van farmacogenetica

  Te behandelen:

 62. Taakherschikking in de ouderenzorg

  Te behandelen:

 63. MSM beleid in het Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

 64. Opbrengst werkconferenties eigen betalingen

  Te behandelen:

 65. Afschrift reactie op de brief van de FNV over de gevolgen voor het personeel van ontwikkelingen binnen de sector Ambulancezorg

  Te behandelen:

 66. Passende hulp voor jongeren met complexe psychische problemen

  Te behandelen:

 67. Reactie op verzoek commissie om een integrale reactie te zenden op het rapport van de Nationale Ombudsman over vrouwen in de vrouwenopvang (“Vrouwen in de knel”)

  Te behandelen:

 68. Verplaatsing distributie jodiumtabletten

  Te behandelen:

 69. Afschrift reactie op de brief van de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) over de aankondiging dat NWZ de Spoedeisende Hulp en acute verloskunde op locatie Den Helder sluit als het op 1 oktober a.s. geen toezegging heeft dat het jaarlijks 9 miljoen euro extra ontvangt

  Te behandelen:

 70. Antwoorden op vragen van de commissie inzake het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum aan (33 897-8)

  Te behandelen:

 71. Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2016

  Te behandelen:

 72. Reactie op verzoek commissie over toezending van de rapporten van de IGZ en IJZ over de wantoestanden bij zorgboerderij 't Polböske in Enschede voorzien van een reactie

  Te behandelen:

 73. IGZ onderzoek Thyrax

  Te behandelen:

 74. Eindrapport VoorBIGhouden 2 over Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist

  Te behandelen:

 75. Dieetpreparaten

  Te behandelen:

 76. Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS

  Besluit: ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen (Kamerstuk 34630)

  Plenaire debatten
  1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017) (te agenderen na kabinetsformatie
  2. Debat over het mijden van zorg door intensieve zorggebruikers (aangevraagd door het lid Keijzer bij de RvW van 28 maart 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)

  Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over spoedzorg die in gevaar komt door de overvolle eerstehulpposten (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 22 juni 2017)
  2. Dertigledendebat over mensen die afzien van noodzakelijk zorg door het eigen risico (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 4 juli 2017)
  3. Dertigledendebat over de bezuinigingen in de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 5 september 2017)
  4. Dertigledendebat over behandelstops in de GGZ (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 5 september 2017)
  5. Dertigledendebat over jongeren die wachten op door de rechter opgelegde hulp (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 5 september 2017)
  6. Dertigledendebat over ontslagen werknemers die worden gevraagd terug te keren in de zorg (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 5 september 2017)
  7. Dertigledendebat over palliatieve zorg in de wijkverpleging (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 5 september 2017)
  8. Dertigledendebat over dwangmaatregelen en de inzet van politie in de GGZ (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 6 september 2017)

  VAO’s/VSO’s
  1. VAO Pakketbeheer (AO van 28 juni 2017, met als eerste spreker het lid Gerbrands)

   
 77. Behandeling van de ontwerpbegroting 2018 in de commissie

  Te behandelen:

 78. Versterking kennis- en informatiepositie commissie VWS/halfjaarplanning

  Te behandelen:

 79. Verzoek van het lid Raemakers (D66) om een reactie op de uitzending van EenVandaag d.d. 9 september 2017 over "Ouders boos over verdenking ziek maken kind".

  Te behandelen:

 80. Verzoek van het lid Ellemeet om een algemeen overleg/plenair debat naar aanleiding van de brief d.d. 11 september 2017 over behandelstops in de GGZ

  Te behandelen: