Debat geweest
23 november 2017 | 10:45 - 12:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën (Let op: afwijkende dag en tijdstip)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën (Let op: afwijkende dag en tijdstip)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Financiën - 23 november 2017
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën - 23 november 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Pakket Belastingplan 2018

Te behandelen:

4
Wetgevingsrapport - Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (34 813)
5
Wetgevingsrapport - Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (34 808)
7
8
14
De - nog te ontvangen - halfjaarsrapportage Belastingdienst

Details

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 6 december 2017 te 12.00 uur.
Besluit: De bewindspersonen Financiën verzoeken om stukken ten behoeve van algemeen overleggen, waar mogelijk, een maand voorafgaand aan het desbetreffende algemeen overleg aan de Kamer te verzenden.
Noot:
  • De halfjaarsrapportage zal uiterlijk dinsdag 28 november aan de Kamer wordt aangeboden.
  • De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht zijn antwoorden op de feitelijke vragen uiterlijk op maandag 11 december aan de Kamer te verzenden.
  • Het algemeen overleg Belastingdienst staat gepland op donderdag 14 december 2017.
  • Tijdens de procedurevergadering van 7 november 2017 is besloten het Rapport aanbestedingsprocedure Broedkamer Belastingdienst (31066-385) bij deze feitelijke vragenronde te betrekken.  
15
Reactie op verzoek commissie, gedaan tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen van 9 november 2017, over dividendbelasting

Te behandelen:

16
Verzoek commissie IenM om advies inzake aanwijzing Programma Hoogfrequent Spoorvervoer tot groot project

Te behandelen:

17
Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

18
Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

19
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
20
Brief aan enkele commissies inzake de V-100
23
Prioritering inzake het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2018
27
Aanbod technische briefing Algemene Rekenkamer schenkingsvrijstelling eigen woning

Details

Besluit: Ingaan op het aanbod van de Algemene Rekenkamer om een technische briefing te geven. De briefing zal plaatsvinden op woensdag 6 december 2017 van 14.30-15.30 uur.
Noot: De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek verricht naar de fiscale regeling Schenkingsvrijstelling eigen woning. De Algemene Rekenkamer biedt de commissie de mogelijkheid van een toelichting in een besloten technische briefing voorafgaand aan de publicatie van het onderzoeksrapport.
De hoofdvraag van het onderzoek is of de doelstellingen van het kabinet voor de tijdelijke regeling in 2013 en 2014 zijn behaald. De Rekenkamer heeft het gebruik van de regeling onderzocht, het effect op de hypotheekschuld en het aantal hypotheken dat onder water staat. Verder heeft de Rekenkamer onderzoek verricht naar de belastingaangiften van de personen die een schenking hebben ontvangen en waarvoor zij dit geld benut hebben. Tot slot heeft de Rekenkamer onderzocht op welke wijze de bewindspersonen van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties rekening houden met de eerdere ervaringen, nu de regeling met ingang van 1 januari 2017 een permanent karakter heeft gekregen.
28
Afschrift brief van de Nationale ombudsman aan de staatssecretaris van Financiën over het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 en het vereenvoudigd derdenbeslag
29
Aanpak voorbereiding jaarplanning 2018 van de commissie Financiën
30
Verdere wijze van behandeling van de controversiële en aangehouden onderwerpen

Details

Vanwege tijdsgebrek zijn dit agendapunt en de zaken die eronder hangen aangehouden in de vorige procedurevergadering van 7 november 2017.

Te behandelen:

31
Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om een kabinetsreactie rapport vergroening belastingstelsel

Details

Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om een kabinetsreactie op het rapport "Fiscale vergroening: belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen, materialen en afval" van het Planbureau voor de Leefomgeving.
Noot: Het rapport is te vinden via de volgedne link: http://www.pbl.nl/publicaties/fiscale-vergroening-belastingverschuiving-van-arbeid-naar-grondstoffen-materialen-en-afval
De staatssecretaris zal worden gezocht om, indien en voor zover mogelijk, de kabinetsreacties aan de Kamer te verzenden vóór het AO btw op 20 december 2017.
32
Rondetafelgesprek Cryptocurrencies

Details

Besluit: de leden Paternotte(D66), Van der Linde (VVD) en Nijboer (PvdA) zullen als voorbereidingsgroep met voorstellen komen voor uit te nodigen experts en toezichthouders ten behoeve van het rondetafelgesprek over de Cryptocurrencies.
33
Rondetafelgesprek Dividendbelasting

Details

Besluit: het rondetafelgesprek zal bestaan uit 2 blokken conform voorstel van de leden Aukje de Vries (VVD) en Nijboer (PvdA). Het rondetafelgesprek zal worden gehouden op 14 december van 14.00 tot 16.30 uur.
34
Kennismakingsgesprek met de bewindslieden van Financiën

Details

Besluit: Het kennismakingsgesprek te houden op het ministerie van Financien op woensdag 29 november 2018 van 15.30 tot 16.30 uur. Er zal worden geinventariseerd onder de leden wie daarbij aanwezig zal zijn. Het algemeen overleg met de bewindslieden over hun prioritering zal op een later moment worden ingepland.