Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

25 oktober 2017
15:30 - 16:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • A. (Anne) Mulder (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • M.J. van Rooijen (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 11 oktober 2017 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpbegrotingsplan 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie op de brief van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en De Hypotheekshop over het toetsmoment bij hypotheken

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Schriftelijk overleg over ACM Boetebesluit inzake mogelijke overtreding van de Mededingingswet door NS bij de aanbesteding voor de openbaarvervoerconcessie van de Provincie Limburg in 2014

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Toezeggingen naar aanleiding van het plenair debat van 6 september 2017 over de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (Kamerstuk 34677)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toelichting op het advies van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) inzake vakbekwaamheidsbouwwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact”

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Consultatie over de (mogelijke) elementen van een juridisch kader voor crowdfunding in onderhandse leningen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over wat de mogelijke consequenties zijn van het niet halen van de implementatiedatum van de herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Besteding Investeringsagenda-middelen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie inzake laatste stand van zaken omtrent FATCA

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Conceptbesluit tot wijziging van artikel 22 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Schriftelijk overleg over de voortgang van het onderzoek naar aanleiding van motie van het lid Omtzigt over het opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en bij beheersdiensten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Schriftelijk overleg over het Advies NVVB over voorlichting aan immigranten over de MRB-plicht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Universiteit Maastricht n.a.v. het besluit over vermijding van dubbele belasting door toepassing van de vrijstellingsmethode voor bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking onder belastingverdragen met Golfstaten

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Invulling van de motie van de leden Groot en Omtzigt over ondernemers alsnog compenseren voor fiscale nadelen (Kamerstuk 31066-346)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie om het onderzoek aanbestedingsprocedure Broedkamer aan de Kamer te verzenden

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Geen nieuwe stukken ontvangen.
 24. 24

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Ten behoeve van de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2018 zijn brieven met aandachtspunten van de Algemene Rekenkamer ontvangen bij de volgende begrotingshoofdstukken:
  • BZK (VII): 34775-VII-5 incl. Koninkrijksrelaties (IV), Wonen en Rijksdienst (XVIII), Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C)
  • BuZA (V): 2017Z13504
  • BuHa-OS (XVII): 2017Z13505
 25. 25

  Verzoek commissie IenM inzake advies Algemene Rekenkamer over nieuw begrotingsartikel Infrastructuurfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

  Besluit: Het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer plannen in de eerste helft van december 2017.
  Noot:
  De commissie overlegt vanuit haar verantwoordelijkheid voor de rijksuitgaven periodiek (doorgaans twee keer per jaar) met het College van de Algemene Rekenkamer. De staf inventariseert mogelijke agendapunten onder de deelnemende leden, waarna in overleg met de Algemene Rekenkamer de agenda wordt vastgesteld.
 27. 27

  Reactie focusonderwerp verplichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  EU-voorstellen: Mededeling over de opvolging van het Actieplan btw: naar een eengemaakte btw-ruimte in de EU, COM (2017) 566, en voorstellen voor een verordening (COM(2017) 567) en een richtlijn (COM(2017) 569)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  EU-voorstellen: Mededeling voltooiing bankenunie en Rapport over het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Lijst nieuwe EU-voorstellen, week 40-41 (FIN), 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 oktober 2017 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitstel toezending van het fiche voor de mededeling van de Europese Commissie ‘A Fair and Efficient Tax System in the European Union for the Digital Single Market’ COM (2017) 547

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek tot aanbieding petitie, namens gedupeerden, m.b.t. nationalisatie SNS Reaal

 34. 34

  Rapport Tussenstand investeringsagenda Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Gesprek met de Algemene Rekenkamer over mogelijk onderzoek belastingontwijking

  Besluit: Het verzoek honoreren en een gesprek met de Algemene Rekenkamer plannen.
  Noot: Van de zijde van de Algemene Rekenkamer komt het volgende verzoek. De Kamer heeft naar aanleiding van de motie van de leden Van Weyenberg (D66) en Schouten (CU) de regering verzocht, in overleg te treden met de Algemene Rekenkamer of zij bereid en in staat is het in 2014 uitgevoerde onderzoek over belastingontwijking opnieuw uit te voeren in 2019 (Kamerstuk 25087, nr. 166). De Algemene Rekenkamer heeft behoefte met de commissie te overleggen teneinde een beter beeld te krijgen van het verzoek en de reikwijdte die dit onderzoek zou moeten krijgen.
 36. 36

  Aanbod RvS voor technische briefing over opgestelde voorlichting n.a.v. aangenomen motie van het lid Omtzigt over verbetering van de handhaving van Europese afspraken (34387-4)

 37. 37

  Behandelschema pakket Belastingplan 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Kennismakingsgesprek met de nieuwe bewindslieden

  Te behandelen:

  Loading data