Agendapunten

 1. Brievenlijst

 2. Fiche: Aanbeveling volgen van afgestudeerden

  Te behandelen:

 3. Fiche: mededeling ontwikkeling scholen en goed onderwijs

  Te behandelen:

 4. Fiche: Mededeling nieuwe EU-agenda hoger onderwijs

  Te behandelen:

 5. Afschrift van de beantwoording op de brief van de AWN (Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie) aangaande uitzonderingen op het opgravingverbod

  Te behandelen:

 6. Onderzoek naar de toekomst van de onafhankelijke journalistiek in Nederland

  Te behandelen:

 7. Reactie op motie van de leden Paternotte en Van der Molen over benoemingsprocedures voor het Commissariaat voor de Media onafhankelijk van politieke bemoeienis (Kamerstuk 32827-108)

  Te behandelen:

 8. Reactie op motie van de leden Paternotte en Ellemeet over het principe van non-commercialiteit in het toetsingskader voor onlinereclame

  Te behandelen:

 9. Reactie op verzoek commissie over de actuele dienstverlening van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

  Te behandelen:

 10. Analyse onderwijsaanbod voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

 11. Moties en toezeggingen op het gebied van hoger onderwijs en studiefinanciering

  Te behandelen:

 12. Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Studentenselectie op aantal universiteiten in strijd met wet'

  Te behandelen:

 13. Uitstel reactie op het verzoek van het lid Kwint, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 juli 2017, over antwoorden op het schriftelijk overleg onderwijsachterstanden

  Te behandelen:

 14. Onderwijsachterstanden

  Te behandelen:

 15. Verslag van een schriftelijk overleg over het interdepartementaal beleidsonderzoek ‘Onderwijsachterstandenbeleid, een duwtje in de rug?’ en de bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid (Kamerstuk 27020-70 en 27020-71)

  Te behandelen:

 16. Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs

  Te behandelen:

 17. Vervolgproces curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

 18. Dyslexieverklaringen

  Te behandelen:

 19. Informatie over het nader rapport dat de regering heeft uitgebracht op het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State inzake Wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het versterken van de medezeggenschap op hoofdlijnen van het financieel beleid in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

 20. Verkenning KNAW Nederlands-Engels in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

 21. Beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad inzake 'Vluchtelingen en onderwijs'

  Te behandelen:

 22. Reactie op aangenomen moties

  Te behandelen:

 23. Reactie op verzoek commissie inzake collegegeld internationale opleidingen aan Nederlandse universiteiten

  Te behandelen:

 24. Samenwerking inspectie, NVAO, CDHO

  Te behandelen:

 25. Aanbieding advies 'Doordacht digitaal. Onderwijs in het digitale tijdperk' van Onderwijsraad

  Te behandelen:

 26. Reactie op motie van het lid Grashoff c.s. over een financiële stimulans voor brede brugklassen en stand van zaken overige moties en toezeggingen

  Te behandelen:

 27. Reactie op verzoek commissie m.b.t. ongewijzigd collegegeld bij stage in het buitenland

  Te behandelen:

 28. Tussenevaluatie kwaliteitsafspraken mbo en externe verantwoording door mbo-instellingen

  Te behandelen:

 29. Werkprogramma onderwerpen Versterking kennispositie commissie OCW-2017 op A4