Agendapunten

 1. Opties data werkbezoek DUO

  De commissie stemt in een werkbezoek op maandag 9 oktober.
 2. Brievenlijst

 3. Fiche: Aanbeveling volgen van afgestudeerden

  Te behandelen:

 4. Fiche: mededeling ontwikkeling scholen en goed onderwijs

  Te behandelen:

 5. Fiche: Mededeling nieuwe EU-agenda hoger onderwijs

  Te behandelen:

 6. Publieke consultatie EU aanbeveling van de Raad inzake sociale inclusie en gemeenschappelijke waarden door middel van onderwijs en informeel leren

  Te behandelen:

 7. Lijst nieuwe EU-voorstellen OCW 5 juli - 31 augustus 2017

 8. Reactie Europese Commissie op brief voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. advies over mededelingen 'Investeren in de jongeren van Europa' (COM(2016)940) en 'Onderwijs verbeteren en moderniseren' (COM(2016)941)

 9. Afschrift van de beantwoording op de brief van de AWN (Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie) aangaande uitzonderingen op het opgravingverbod

  Te behandelen:

 10. Onderzoek naar de toekomst van de onafhankelijke journalistiek in Nederland

  Te behandelen:

 11. Reactie op motie van de leden Paternotte en Van der Molen over benoemingsprocedures voor het Commissariaat voor de Media onafhankelijk van politieke bemoeienis (Kamerstuk 32827-108)

  Te behandelen:

 12. Reactie op motie van de leden Paternotte en Ellemeet over het principe van non-commercialiteit in het toetsingskader voor onlinereclame

  Te behandelen:

 13. Beheerplan van de Koninklijke Bibliotheek (KB) voor de Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek

  Te behandelen:

 14. Rapport ‘Impact verkorting overbrengingstermijn’ naar aanleiding van de motie van het lid Segers c.s. over uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H. (Kamerstuk 34362-21)

  Te behandelen:

 15. Nieuwe Leidraad, genaamd ‘Samenwerking van publieke omroepen met andere partijen’

  Te behandelen:

 16. Afschrift van de reactie op de brief van de Nederlandse Publieke Omroep met betrekking tot transparantie aangaande besteding publieke middelen en uitkomsten juridisch onderzoek transparantie ex artikel 2.15 Mediawet 2008 en artikel 68 Grondwet

  Te behandelen:

 17. Uitvoering van de motie-Van Veen over de besteding vanuit het bestemmingsfonds OCW (Kamerstuk 34550-VIII-63)

  Te behandelen:

 18. Voorbereiding begrotingsbehandeling OCW 2018

  Te behandelen:

 19. Reactie op verzoek commissie over de actuele dienstverlening van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

  Te behandelen:

 20. Analyse onderwijsaanbod voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

 21. Moties en toezeggingen op het gebied van hoger onderwijs en studiefinanciering

  Te behandelen:

 22. Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs

  Te behandelen:

 23. Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Studentenselectie op aantal universiteiten in strijd met wet'

  Te behandelen:

 24. Uitstel reactie op het verzoek van het lid Kwint, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 juli 2017, over antwoorden op het schriftelijk overleg onderwijsachterstanden

  Te behandelen:

 25. Verslag van een schriftelijk overleg over het interdepartementaal beleidsonderzoek ‘Onderwijsachterstandenbeleid, een duwtje in de rug?’ en de bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid (Kamerstuk 27020-70 en 27020-71)

  Te behandelen:

 26. Vervolgproces curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

 27. Dyslexieverklaringen

  Te behandelen:

 28. Informatie over het nader rapport dat de regering heeft uitgebracht op het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State inzake Wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het versterken van de medezeggenschap op hoofdlijnen van het financieel beleid in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

 29. Verkenning KNAW Nederlands-Engels in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

 30. Beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad inzake 'Vluchtelingen en onderwijs'

  Te behandelen:

 31. Reactie op aangenomen moties

  Te behandelen:

 32. Reactie op verzoek commissie inzake collegegeld internationale opleidingen aan Nederlandse universiteiten

  Te behandelen:

 33. Samenwerking inspectie, NVAO, CDHO

  Te behandelen:

 34. Aanbieding advies 'Doordacht digitaal. Onderwijs in het digitale tijdperk' van Onderwijsraad

  Te behandelen:

 35. Reactie op motie van het lid Grashoff c.s. over een financiële stimulans voor brede brugklassen en stand van zaken overige moties en toezeggingen

  Te behandelen:

 36. Reactie op verzoek commissie m.b.t. ongewijzigd collegegeld bij stage in het buitenland

  Te behandelen:

 37. Tussenevaluatie kwaliteitsafspraken mbo en externe verantwoording door mbo-instellingen

  Te behandelen:

 38. Gelijke Kansen magazine

  Te behandelen:

 39. Afschrift antwoord op de brief van de AOb en meerdere organisaties met betrekking tot de regeling "Vaststelling bekwaamheidseisen van ondersteuners in het mbo"

  Te behandelen:

 40. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017

  Te behandelen:

 41. Eerste rapportage van de evaluatie 'Doelmatige Leerwegen MBO'

  Te behandelen:

 42. Schoolkosten minderjarige mbo-studenten

  Te behandelen:

 43. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen)

  Te behandelen:

 44. Reactie op rapport van de Nationale ombudsman "Een gewaarschuwd mens telt voor twee"

  Te behandelen:

 45. Ontwerp jaarwerkplan 2018 van de Inspectie van het onderwijs

  Te behandelen:

 46. Reactie op brief NVAO over wetsvoorstel Accreditatie op maat

  Te behandelen:

 47. Verzoek om uitstel dertigledendebat over banden tussen de fossiele industrie en universiteiten

  Te behandelen:

 48. Reactie op verzoek commissie inzake weigering verlenen onderwijsbevoegdheid aan Amerikaanse lerares Engels

  Te behandelen:

 49. Jaarverslag 2016 van het College voor Toetsen en Examens

  Te behandelen:

 50. Evaluatie wetswijziging volwasseneneducatie

  Te behandelen:

 51. Uitstel invoering slaag-zakregeling keuzedelen

  Te behandelen:

 52. Aanbieding advies 'Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd' van Onderwijsraad

 53. Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • 07-09-2017 10.00 uur  Inbreng verslag (wetsvoorstel)Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)
  • 07-09-2017 11.45-12.45 uur  Gesprek advies Onderwijsraad over ‘De veranderende rol van gemeenten op onderwijsterrein’
  • 08-09-2017 09.30-15.00 uur   Werkbezoek aan VSNU
  • 12-09-2017 13.45-14.00 uur  Petitieaanbieding NLPO m.b.t. verzoek extra te investeren in het behoud van de lokale omroep
  • 13-09-2017 11.00-12.00 uur  Kennismakingsgesprek Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)
  • 14-09-2017 10.00-11.00 uur  Procedurevergadering
  • 14-09-2017 11.00-12.00 uur  Kennismakingsgesprek Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
  • 14-09-2017 13.00-15.00 uur  Technische briefing Gezamenlijk advies van SER en Raad voor Cultuur over versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector
  • 28-09-2017 10.00-11.00 uur  Procedurevergadering
  • 04-10-2017 10.00-12.00 uur  Gesprek CITO
  • 12-10-2017 10.00-11.00 uur  Procedurevergadering
  • 02-11-2017 10.00-11.00 uur  Procedurevergadering
  • 13-11-2017 11.00-18.00 uur  Wetgevingsoverleg Cultuur
  • 15-11-201710.00-12.00 uur  AO OJCS-raad
  • 27-11-201711.00-17.00 uur  Wetgevingsoverleg Media
 54. Werkprogramma onderwerpen Versterking kennispositie commissie OCW-2017 (In besloten gedeelte van de p.v.)

 55. SCP-rapport ‘Beroep op het mbo’

  Te behandelen:

 56. CSG Dingstede om examenleerlingen uit Sint Maarten op te vangen

  Te behandelen: