Wetgevingsoverleg : Water

De vergadering is geweest

27 november 2017
12:00 - 19:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
5e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • F. van Oosten (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • F.M. Arissen (PvdD)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Spreektijden:

 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2018

  (voor wat betreft de wateronderwerpen)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  MIRT Overzicht 2018

  (voor wat betreft de wateronderwerpen)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  30e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  32e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  12e voortgangsrapportage (VGR12) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) met peildatum 30 juni 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Deltaprogramma 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over het Deltaprogramma 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (Kamerstuk 34775-J)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Financiering eerste fase Marker Wadden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitkomsten bestuurlijk overleg over dijkversterking bij Uitdam en Durgerdam van 5 juli 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Structurele aanpak van opkomende stoffen uit puntbronnen in relatie tot bescherming drinkwaterbronnen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift van de brief van 5 juli 2017 aan de drinkwaterbedrijven, bevoegde gezagen en andere betrokkenen over de maximale concentratie pyrazool in drinkwater

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  RIVM-briefrapport 'Inventarisatie mogelijke risico's van antiparasitaire diergeneesmiddelen voor grondwater en oppervlaktewater'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ketenaanpak medicijnresten uit water

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitvoering motie van het lid Van Brenk over de inzet van waterschappen op circulaire economie (Kamerstuk 27625-392)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vermogenskostenvoet en maximaal aandeel eigen vermogen drinkwaterbedrijven 2018-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Doorvaart en medegebruik van windparken op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken inzake legionellapreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Actuele stand van zaken ten aanzien van enkele waterdossiers tbv WGO Water 27 november a.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  RIVM-rapport GenX in drinkwater

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het verzoek van het lid Laçin, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 november 2017, over het bericht ‘Bacteriën in drinkwater Vlaardingen aangetroffen’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Evaluatie doelmatigheid Drinkwaterwet

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Nader informatie over de berichtgeving rondom de innamestops van ruw water door drinkwaterbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Nationale Klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg over water

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 november 2017, over het lozen van GenX in het oppervlaktewater

  Te behandelen:

  Loading data