Agendapunten

 1. Spreektijden:

 2. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2018

  (voor wat betreft de wateronderwerpen)

  Te behandelen:

 3. MIRT Overzicht 2018

  (voor wat betreft de wateronderwerpen)

  Te behandelen:

 4. 30e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier

  Te behandelen:

 5. 32e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

  Te behandelen:

 6. 12e voortgangsrapportage (VGR12) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) met peildatum 30 juni 2017

  Te behandelen:

 7. Deltaprogramma 2018

  Te behandelen:

 8. Antwoorden op vragen commissie over het Deltaprogramma 2018

  Te behandelen:

 9. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018

  Te behandelen:

 10. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (Kamerstuk 34775-J)

  Te behandelen:

 11. Financiering eerste fase Marker Wadden

  Te behandelen:

 12. Uitkomsten bestuurlijk overleg over dijkversterking bij Uitdam en Durgerdam van 5 juli 2017

  Te behandelen:

 13. Structurele aanpak van opkomende stoffen uit puntbronnen in relatie tot bescherming drinkwaterbronnen

  Te behandelen:

 14. Afschrift van de brief van 5 juli 2017 aan de drinkwaterbedrijven, bevoegde gezagen en andere betrokkenen over de maximale concentratie pyrazool in drinkwater

  Te behandelen:

 15. RIVM-briefrapport 'Inventarisatie mogelijke risico's van antiparasitaire diergeneesmiddelen voor grondwater en oppervlaktewater'

  Te behandelen:

 16. Ketenaanpak medicijnresten uit water

  Te behandelen:

 17. Uitvoering motie van het lid Van Brenk over de inzet van waterschappen op circulaire economie (Kamerstuk 27625-392)

  Te behandelen:

 18. Vermogenskostenvoet en maximaal aandeel eigen vermogen drinkwaterbedrijven 2018-2019

  Te behandelen:

 19. Doorvaart en medegebruik van windparken op zee

  Te behandelen:

 20. Stand van zaken inzake legionellapreventie

  Te behandelen:

 21. Actuele stand van zaken ten aanzien van enkele waterdossiers tbv WGO Water 27 november a.s.

  Te behandelen:

 22. RIVM-rapport GenX in drinkwater

  Te behandelen:

 23. Reactie op het verzoek van het lid Laçin, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 november 2017, over het bericht ‘Bacteriën in drinkwater Vlaardingen aangetroffen’

  Te behandelen:

 24. Evaluatie doelmatigheid Drinkwaterwet

  Te behandelen:

 25. Nader informatie over de berichtgeving rondom de innamestops van ruw water door drinkwaterbedrijven

  Te behandelen:

 26. Nationale Klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS)

  Te behandelen:

 27. Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg over water

  Te behandelen:

 28. Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 november 2017, over het lozen van GenX in het oppervlaktewater

  Te behandelen: