Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 20 december
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 20 december

Deelnemers


Agendapunten

9
Verzoek van het Presidium om commissievoorstellen om een overheidsorgaan advies of voorlichting te vragen, via het Presidium door te geleiden naar de Kamer

Te behandelen:

10
Tweede nota van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2018

Te behandelen:

21
Beantwoording vragen commissie inzake kabinetsreactie interdepartementaal beleidsonderzoek verkeershandhaving en stand van zaken moties verkeersveiligheid

Te behandelen:

38
Jaarplanning commissie IenW 2018

Details

Besluit: Na ontvangst van de geactualiseerde planningsbrief van de bewindspersonen IenW voor 2018 starten met het opstellen van een Jaarplanning versterking kennispositie voor 2018.
Noot: De commissie IenW heeft in 2017 voor het eerst een Jaarplanning versterking kennispositie opgesteld, net als de commissies OCW en Financiën. Vanaf 2018 zullen alle commissies gaan werken met een dergelijke jaarplanning.
Recent heeft de commissie een planningsbrief 2018 van de bewindspersonen ontvangen (Kamerstuk 34775-XII, nr. 9) waarin het regeerakkoord nog niet verwerkt was. De commissie heeft de bewindspersonen daarop verzocht de Kamer vóór het eind van het Kerstreces een geactualiseerde planningsbrief te sturen.
Hieronder wordt alvast verwezen naar een aantal interne documenten dat, naast bovengenoemde stukken, behulpzaam kan zijn bij het doen van voorstellen voor de nieuwe jaarplanning:
39
Geplande commissieactiviteiten tot aan Krokusreces

Details

 • 16-01-2018 12.00 Inbreng verslag Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen
  • Wetgevingsrapport is verspreid onder de leden
 • 17-01-2018 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi
 • 18-01-2018 12.00 Inbreng verslag Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 inzake geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen
  • Wetgevingsrapport wordt verspreid onder de leden
 • 18-01-2018 12.00 - 13.00 Technische briefing Juridische aspecten sanctionering alcoholrijders
 • 18-01-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
 • 19-01-2018 10.00 - 17.00 Werkbezoek Welkom in de spoorsector
 • 22-01-2018 10.00 - 17.00 Werkbezoek Tweede EU-mobiliteitspakket
 • 23-01-2018 13.30 - 13.45 Petitie Luchtvaart lange termijn
 • 24-01-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 • 24-01-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Wadden
 • 25-01-2018 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Luchtvaart
 • 30-01-2018 13.30 - 13.45 Petitie "Maak reizen in West-Europa klimaatvriendelijk"
 • 30-01-2018 13.45 - 14.00 Petitie Toegankelijk station d.m.v. hellingbaan
 • 31-01-2018 10.00 - 12.15 Rondetafelgesprek Spoorordening
 • 31-01-2018 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoorordening
 • 07-02-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 • 08-02-2018 10.00 - 13.00 Rondetafelgesprek Tweede EU-mobiliteitspakket
 • 14-02-2018 15.30 - 18.30 Algemeen overleg Spoor
  • Rapporteur ERTMS (Remco Dijkstra)
  • Stafnotities over ERTMS en HSL-Zuid zijn verspreid onder de leden
 • 21-02-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
40
Nog te plannen plenaire activiteiten op IenW-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
  Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling aan te houden in verband met een nog te ontvangen nota van wijziging. Op 4 december 2017 heeft de minister de Kamer gemeld dat de nota naar verwachting in de eerste maanden van 2018 naar de Kamer komt.
 • 34802 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2009/12/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden (PbEG L 70) voor overige luchthavens
  Dit wetsvoorstel is op 20 december 2017 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat het als hamerstuk kan worden afgedaan.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten
 • Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol
  Aangevraagd door het lid Jetten (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 april 2017.
   
3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over waterschappen die geen onderzoek deden naar de effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2017.
 • Dertigledendebat over het schoonhouden van drinkwater
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 oktober 2017.
 • Dertigledendebat over het lozen van GenX in het oppervlaktewater
  Aangevraagd door het lid Arissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 21 november 2017.
 • Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 5 december 2017.
 • Dertigledendebat over het maximum aantal vluchten op Schiphol
  Aangevraagd door het lid Graus (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 december 2017.

4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)):
 • VAO Scheepvaart (AO d.d. 7 december 2017)
  Eerste spreker: het lid Van Tongeren (GL)
 • VAO Leefomgeving (AO d.d. 14 december 2017)
  Eerste spreker: het lid Wassenberg (PvdD)
 • VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO 14 december 2017)
  Eerste spreker: het lid Remco Dijkstra (VVD)
 • VSO Inwerkingtreding wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol (29 665, nr. 248)
  Eerste spreker: het lid Kröger (GL)
 • VSO Ontwerpwijziging Regeling groenprojecten 2016 (30 196, nr. 564)
  Eerste spreker: het lid Kröger (GL)
 • VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 21 december 2017)
  Eerste spreker: het lid Wassenberg (PvdD)
42
Voorstel van het lid Wassenberg om te vragen om het voor 1 april 2017 beloofde onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) naar de relatie tussen fossiel, klimaat en circulaire economie direct aan de Kamer toe te zenden, dan wel zodra het afgerond is.

Te behandelen:

45
Aanbod van de minister van JenV tot het laten verzorgen van een technische briefing over de samenloop van straf- en bestuursrecht bij de sanctionering van alcoholrijders, gedaan tijdens het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d. 14 december 2017

Te behandelen: