Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

20 december 2017
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • M.F. Sienot (D66)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • C. Laçin (SP)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • E. Ziengs (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 1 februari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de implementatie van een Europese richtlijn inzake luchthavengelden voor overige luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken nota van wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (WRM)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over de Ontwerpwijziging Regeling groenprojecten 2016 (Kamerstuk 30196-551)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Akte tot wijziging van de gemeenschappelijke grenzen van de zones inzake samenwerking bij de bestrijding van verontreiniging van de Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijzigingen van Bijlage I bij de Europese Overeenkomst inzake internationale hoofdverkeerswegen (AGR)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verzoek van het Presidium om commissievoorstellen om een overheidsorgaan advies of voorlichting te vragen, via het Presidium door te geleiden naar de Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Tweede nota van wijziging inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Informatie over de situatie bij Ryanair

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzicht van de reacties op consultatie- en adviestraject inzake de aansluitroutes voor Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstel toezending verslag van een schriftelijk overleg over de standpunten op aanbevelingen OVV-rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Diverse toezeggingen met het oog op het algemeen overleg Scheepvaart van 7 december 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 december 2017, over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek inzake Toekomstbeeld OV en uitkomsten van de Landelijke OV en Spoortafel

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Dienstregeling hoofdrailnet 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wegverkeer (verzamelbrief)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Resultaten vervolgonderzoeken tunneldoseren

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording vragen commissie inzake kabinetsreactie interdepartementaal beleidsonderzoek verkeershandhaving en stand van zaken moties verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Vervolgstappen en ontwikkelingen inzake Duitse tolvignet voor personenvoertuigen en campers

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Evaluatie crisisbeheersing Merwedebrug

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beantwoording vragen commissie over het MIRT Overzicht 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitkomst bestuurlijke overleggen MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beantwoording vragen commissie over de zevende voortgangsrapportage ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Afschrift brief van de initiatiefnemers van de pilot Schoon Belonen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het verzoek van het lid Moorlag, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 november 2017, over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie op bericht over aanbesteding kantoormeubilair Rijkswaterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Antwoorden op vragen commissie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over de opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Advies Gezondheidsraad mobiele telefonie

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Appreciatie amendement van de leden Ziengs en Von Martels over het niet limiteren van niet-conventionele biobrandstoffen die aan de duurzaamheidseisen voldoen en antwoorden op gestelde vragen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Feitenrelaas over de waterstofvlokken in de reactorvaten van Belgische kernreactoren en andere informatie over nucleaire veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Fiche: Herziene richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Fiche: Verordening voor nieuwe CO2 normen van personenauto’s en bestelwagens in 2025 en 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  EU-voorstellen week 48-49

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Jaarplanning commissie IenW 2018

  Besluit: Na ontvangst van de geactualiseerde planningsbrief van de bewindspersonen IenW voor 2018 starten met het opstellen van een Jaarplanning versterking kennispositie voor 2018.
  Noot: De commissie IenW heeft in 2017 voor het eerst een Jaarplanning versterking kennispositie opgesteld, net als de commissies OCW en Financiën. Vanaf 2018 zullen alle commissies gaan werken met een dergelijke jaarplanning.
  Recent heeft de commissie een planningsbrief 2018 van de bewindspersonen ontvangen (Kamerstuk 34775-XII, nr. 9) waarin het regeerakkoord nog niet verwerkt was. De commissie heeft de bewindspersonen daarop verzocht de Kamer vóór het eind van het Kerstreces een geactualiseerde planningsbrief te sturen.
  Hieronder wordt alvast verwezen naar een aantal interne documenten dat, naast bovengenoemde stukken, behulpzaam kan zijn bij het doen van voorstellen voor de nieuwe jaarplanning:
 39. 39

  Geplande commissieactiviteiten tot aan Krokusreces

  • 16-01-2018 12.00 Inbreng verslag Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen
   • Wetgevingsrapport is verspreid onder de leden
  • 17-01-2018 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi
  • 18-01-2018 12.00 Inbreng verslag Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 inzake geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen
   • Wetgevingsrapport wordt verspreid onder de leden
  • 18-01-2018 12.00 - 13.00 Technische briefing Juridische aspecten sanctionering alcoholrijders
  • 18-01-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
  • 19-01-2018 10.00 - 17.00 Werkbezoek Welkom in de spoorsector
  • 22-01-2018 10.00 - 17.00 Werkbezoek Tweede EU-mobiliteitspakket
  • 23-01-2018 13.30 - 13.45 Petitie Luchtvaart lange termijn
  • 24-01-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • 24-01-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Wadden
  • 25-01-2018 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Luchtvaart
  • 30-01-2018 13.30 - 13.45 Petitie "Maak reizen in West-Europa klimaatvriendelijk"
  • 30-01-2018 13.45 - 14.00 Petitie Toegankelijk station d.m.v. hellingbaan
  • 31-01-2018 10.00 - 12.15 Rondetafelgesprek Spoorordening
  • 31-01-2018 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoorordening
  • 07-02-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • 08-02-2018 10.00 - 13.00 Rondetafelgesprek Tweede EU-mobiliteitspakket
  • 14-02-2018 15.30 - 18.30 Algemeen overleg Spoor
   • Rapporteur ERTMS (Remco Dijkstra)
   • Stafnotities over ERTMS en HSL-Zuid zijn verspreid onder de leden
  • 21-02-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 40. 40

  Nog te plannen plenaire activiteiten op IenW-gebied

  1. Wetgeving:
  • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
   Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling aan te houden in verband met een nog te ontvangen nota van wijziging. Op 4 december 2017 heeft de minister de Kamer gemeld dat de nota naar verwachting in de eerste maanden van 2018 naar de Kamer komt.
  • 34802 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2009/12/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden (PbEG L 70) voor overige luchthavens
   Dit wetsvoorstel is op 20 december 2017 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat het als hamerstuk kan worden afgedaan.
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten
  • Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol
   Aangevraagd door het lid Jetten (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 april 2017.
    
  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over waterschappen die geen onderzoek deden naar de effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden
   Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2017.
  • Dertigledendebat over het schoonhouden van drinkwater
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 oktober 2017.
  • Dertigledendebat over het lozen van GenX in het oppervlaktewater
   Aangevraagd door het lid Arissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 21 november 2017.
  • Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 5 december 2017.
  • Dertigledendebat over het maximum aantal vluchten op Schiphol
   Aangevraagd door het lid Graus (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 december 2017.

  4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)):
  • VAO Scheepvaart (AO d.d. 7 december 2017)
   Eerste spreker: het lid Van Tongeren (GL)
  • VAO Leefomgeving (AO d.d. 14 december 2017)
   Eerste spreker: het lid Wassenberg (PvdD)
  • VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO 14 december 2017)
   Eerste spreker: het lid Remco Dijkstra (VVD)
  • VSO Inwerkingtreding wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol (29 665, nr. 248)
   Eerste spreker: het lid Kröger (GL)
  • VSO Ontwerpwijziging Regeling groenprojecten 2016 (30 196, nr. 564)
   Eerste spreker: het lid Kröger (GL)
  • VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 21 december 2017)
   Eerste spreker: het lid Wassenberg (PvdD)
 41. 41

  Verzoek Laçin (SP) om toestemming om een bijzondere procedure over milieucriminaliteit te organiseren

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voorstel van het lid Wassenberg om te vragen om het voor 1 april 2017 beloofde onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) naar de relatie tussen fossiel, klimaat en circulaire economie direct aan de Kamer toe te zenden, dan wel zodra het afgerond is.

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Behandelvoorstel voorhang Tijdelijke subsidieregeling KDC 2018-2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Voorstel Von Martels (CDA) om een reactie over uitvoering motie ivm dieselfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Aanbod van de minister van JenV tot het laten verzorgen van een technische briefing over de samenloop van straf- en bestuursrecht bij de sanctionering van alcoholrijders, gedaan tijdens het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d. 14 december 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voorstel van het lid Ziengs (VVD) inzake de prestatie-indicatoren die gelden voor NS

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Aangepast voorstel rondetafelgesprek Tweede EU-mobiliteitspakket

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Programmavoorstel van het lid Jetten (D66) inzake het rondetafelgesprek Spoorordening d.d. 31 januari 2018 van 10.00 tot 12.15 uur

  Te behandelen:

  Loading data