Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

25 oktober 2017
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • L. van Raan (PvdD)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • J. Middendorp (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging gemeenten Hof van Twente en Berkelland voor werkbezoek m.b.t. asbestsanering d.d. 1 december 2017

 3. 3

  Uitnodiging Stichting Laka voor werkbezoek aan VUmc Imaging Center Amsterdam d.d. 17 november 2017

 4. 4

  Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2009/12/EG inzake luchthavengelden voor overige luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken Rijkswet nationaliteit zeeschepen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Nahang besluit tot wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer ter implementatie van Richtlijn middelgrote stookinstallaties

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Protocol tot wijziging van het Verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over de vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Standpunten aanbevelingen OVV Veiligheid vliegverkeer Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Handhavingsrapportage Schiphol over de eerste helft van het gebruiksjaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Milieueffectrapport en geluidberekeningen Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Inwerkingtreding wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief aan Schiphol Group m.b.t. verspillingen Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie inzake geluidsproblematiek rondom de A29/A4

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapport “Hyperloop in the Netherlands”

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgangsrapportage Nationaal Openbaar Vervoer Beraad over de eerste helft van 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afronding Maatwerkaanpak Regeldruk Logistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beheer, onderhoud en vervanging van het spoor

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Veertigste Voortgangsrapportage HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Startbeslissing voor een MIRT-Verkenning voor het project Suurhoffbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Zevende voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Herplanning stelselherziening omgevingsrecht en reactie op BIT-advies

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur "Grond voor gebiedsontwikkeling; instrumenten voor grondbeleid in een energieke samenleving"

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitvoering van de motie van de leden Van Eijs en Van Veldhoven over alle gemeenten deel laten nemen aan de Benchmark Huishoudelijk Afval

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitvoering motie van het lid Van Brenk over de inzet van waterschappen op circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Ketenaanpak medicijnresten uit water

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 3 oktober 2017, over het bericht ‘Na 45 jaar uit eigen tuin eten tegenover Chemours is Ted ‘de giftigste man van Sliedrecht’’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapportage voor de zesde conferentie van het Gezamenlijk Verdrag inzake Bestraalde Splijtstof en Radioactief Afval

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Start Beleidsdoorlichting van artikel 22 (Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s, van hoofdstuk XII, Infrastructuur en Milieu)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Vermogenskostenvoet en maximaal aandeel eigen vermogen drinkwaterbedrijven 2018-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  EU-voorstellen week 41-42

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Commissieactiviteiten tot Kerstreces

  • 31-10-2017 12.00 Inbreng nader schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) 
  • 31-10-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen 12e voortgangsrapportage van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
  • 01-11-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen 7e voortgangsrapportage ERTMS
  • 02-11-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen 40e voortgangsrapportage HSL-Zuid
  • 07-11-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen Inwerkingtreding wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol
  • 08-11-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
  • 08-11-2017 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Uitvoering van de motie-Van Eijs/Kröger over het proactief aanbieden van een bloedonderzoek
  • 08-11-2017 13.00 - 14.00 Delegatievergadering VN-Klimaattop (COP23)
  • 08-11-2017 14.00 - 16.00 Technische briefing Witboek toekomst van de Europese Unie
  • 09-11-2017 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Wet luchtvaart implementatie EU-richtlijn luchthavengelden overige luchthavens
  • 14-11-17 t/m 16-11-17 Werkbezoek VN-klimaatconferentie Bonn
  • 15-11-2017 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Standpunten op aanbevelingen OVV-rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol
  • 15-11-2017 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi
  • 20-11-2017 11.00 - 21.00 Notaoverleg MIRT
   • Rapporteurs Begrotingsonderzoek Middendorp en Jetten zullen tijdens het notaoverleg hun inbreng leveren
   • Stafnotitie over begrotingsonderzoek wordt verspreid onder de leden
  • 22-11-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
  • 22-11-2017 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 5 december
   • EU-signalering wordt verspreid onder de leden
  • 23-11-2017 10.00 - 11.30 Gesprek Deltacommissaris
  • 23-11-2017 14.00 - 15.00 Technische briefing Werkprogramma 2018 Europese Commissie en lopende EU-voorstellen op transportgebied
  • 23-11-2017 15.00 - 16.00 Technische briefing Werkprogramma 2018 Europese Commissie en lopende EU-voorstellen op milieugebied
  • 27-11-2017 12.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Water
   • Stafnotitie wordt verspreid onder de leden
  • 29-11-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Ruimtelijke Ordening
  • 29-11-2017 15.30 - 17.30 Algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid
   • Rapporteur Remco Dijkstra
   • Stafnotitie ERTMS wordt verspreid onder de leden
  • 30-11-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Spoor
   • Stafnotitie HSL-Zuid wordt verspreid onder de leden
  • 30-11-2017 13.00 - 17.00 Rondetafelgesprek kunststofketen en zwerfafval
  • 04-12-2017 11.00 - 15.30 Wetgevingsoverleg Implementatie ILUC-richtlijn inzake brandstofkwaliteit
   • Wetgevingsrapport is verspreid onder de leden
  • 05-12-2017 13.30 - 13.45 Petitie Boetebeleid in de binnenvaart
  • 06-12-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
  • 06-12-2017 11.30 - 13.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 19 december
   • EU-signalering wordt verspreid onder de leden
  • 07-12-2017 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Scheepvaart
  • 07-12-2017 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Leefomgeving
  • 13-12-2017 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
  • 14-12-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Klimaat
  • 14-12-2017 13.30 - 13.45 Petitie De gevaren van het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer 
  • 14-12-2017 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid
  • 20-12-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
  • 20-12-2017 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
 36. 36

  Nog te plannen plenaire activiteiten op IenM-gebied

  1. Wetgeving:
  • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
   Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling aan te houden in verband met een mogelijk te ontvangen nota van wijziging.
  • 34757 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Verzamelwet IenM 2018)
   Dit wetsvoorstel is op 11 oktober 2017 aangemeld voor plenaire behandeling.
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten
  • Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol
   Aangevraagd door het lid Jetten (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 april 2017.
   De commissie heeft op 25 oktober 2017 besloten ter voorbereiding op dit debat een schriftelijk overleg te houden.
  • Debat over belastingvoordelen en subsidies voor de fossiele industrie
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 september 2017.
    
  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over waterschappen die geen onderzoek deden naar de effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden
   Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2017.
  • Dertigledendebat over de milieueffectrapportage inzake Lelystad Airport
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 oktober 2017.
  • Dertigledendebat over het schoonhouden van drinkwater
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 oktober 2017.

  4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)):
  • VSO Lokale scheiding fiets en snorfiets (29398, nr. 571)
   Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
 37. 37

  Verzoek Visser (VVD), Van Helvert (CDA) en Jetten (D66) om reactie op bericht over congestie containeroverslag Rotterdamse haven

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voorstel Visser (VVD) om BIT-toets te vragen over ICT-project luchtverkeersleidingssysteem iCAS

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voorstel leden Van Helvert (CDA), Visser (VVD), Jetten (D66), Bruins (CU) en Kröger (GL) over een technische briefing over de MER Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voorstel van het lid Van Eijs (D66) om een schriftelijk overleg te houden over de motie-Van Eijs/ Kröger (Kamerstuk 28089, nr. 39)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voorstel van het lid Van Raan (PvdD) om een apart algemeen overleg over luchtkwaliteit te houden

  Te behandelen:

  Loading data