Debat geweest
13 september 2017 | 15:30 - 16:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 13 september 2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 13 september 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 6 juli 2017 wordt vastgesteld.
4
Nota van wijziging Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

Te behandelen:

6
Nota van wijziging wetsvoorstel (Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (34583)

Te behandelen:

7
Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/2258 van de Raad van 6 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten (PbEU 2016, L 342) (Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen)

Te behandelen:

9
34492 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Goedkeuring van het op 22 juli 2015 te Nairobi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 114 en Trb. 2016, 58)

Te behandelen:

12
Informatie over de consultatie naar de effectiviteit en gewenste mate van bescherming voor zzp-ers en mkb-ers bij financiële diensten en producten (zgn. kleinzakelijke klanten)

Te behandelen:

14
Besluit over omvangscriterium voor toekenning organisaties van openbaar belang (oob)-status aan toegelaten instellingen (niet aanmerken van kleine woningcorporaties als oob)

Te behandelen:

20
Reactie op AFM-rapport “Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht – Uitkomsten van onderzoeken naar de implementatie en borging van verandertrajecten bij de OOB-accountantsorganisaties en de kwaliteit van wettelijke controles bij de Big 4-accountantsorganisaties”

Te behandelen:

29
30
Reactie op motie van de leden Groot en Omtzigt over ondernemers alsnog compenseren voor fiscale nadelen (Kamerstuk 31066-346) (Bbz-problematiek)

Te behandelen:

32
Uitvoering van de motie van de leden Omtzigt en Leijten over geen rulings afgeven aan personen en rechtspersonen die op een sanctielijst staan (Kamerstuk 25087-163)

Te behandelen:

38
Afschrift reactie op de brief van Sociaal Werk Nederland over recente uitspraken van de Raad van State over de gevolgen voor toeslagen van het meetellen van inkomen van de vertrekkende partner of medebewoner

Te behandelen:

51
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

52
Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

54
Reactie op de consultatie “Public consultation on the conflict of laws rules for third party effects of transactions in securities and claims”

Te behandelen:

58
59
65
(Nog te ontvangen) voorstel van de heer Nijboer (PvdA) voor een rondetafelgesprek

Details

In de procedurevergadering van 21 juni 2017 is gesproken over de mogelijkheid een openbaar rondetafelgesprek te organiseren met het Kifid en enkele andere partijen. Besloten is dat de heer Nijboer (PvdA) een voorstel aan de commissie zou voorbereiden en dat voorstel te agenderen voor deze procedurevergadering.
Besluit: De heer Nijboer (PvdA) en mevrouw Aukje de Vries (VVD) doen de commissie een voorstel na het werkbezoek aan het Kifid op dinsdag 26 september 2017.
66
Ontvangen schriftelijke commentaren op de evaluatie van de 30%-regeling

Te behandelen:

67
Mogelijke tweede technische briefing pakket Belastingplan 2018

Details

Besluit: De tweede technische briefing over het pakket Belastingplan inplannen zoals omschreven in de noot.    
Noot: Tijdens het gesprek over het proces rondom de parlementaire behandeling van het pakket Belastingplan 2018 is op 22 juni 2017 besloten met potlood een tweede technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Financiën in plannen. Deze tweede technische briefing over het pakket Belastingplan 2018 staat inmiddels met potlood ingepland op donderdag 5 oktober van 10.30 tot 12.00 uur. U wordt verzocht hier rekening mee te houden in uw agenda's. Het voorstel is tijdens de eerste technische briefing die gepland staat op woensdag 27 september 2017, van 10.00 tot 12.30 uur, te besluiten of u daadwerkelijk van de tweede technische briefing gebruik wenst te maken en zo ja, welke onderwerpen u wenst te behandelen tijdens de tweede technische briefing.  
68
Verzoek Dynamiet Nederland tot aanbieding petitie m.b.t. nieuw beleid Bureau Krediet Registratie (BKR)
69
Gesprek met Mw. Nadia Calviño (directeur-generaal voor Begroting van de Europese Commissie)

Details

Besluit: Een (openbaar) gesprek plannen met mevrouw Calviño op dinsdag 31 oktober van 16.30 tot 18.00.    
 
71
Aanbod besloten technische briefing over Rekenkamerrapport 'Toezicht op banken in Nederland'

Details

Besluit: Ingaan op het aanbod van de Rekenkamer en een technische briefing organiseren op woensdag 27 september 2017 van 17.00-18.00 uur.
Noot:
De Algemene Rekenkamer is voornemens om op woensdag 27 september 2017 te publiceren het onderzoeksrapport 'Toezicht op banken in Nederland'. Dit onderzoek richt zich op het prudentieel toezicht van DNB op middelgrote en kleine banken in de periode 2015-2016. In het bijzonder heeft het onderzoek betrekking op de beoordeling door DNB van de kapitaal- en liquiditeitspositie van deze banken in het kader van de prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process; SREP). De centrale onderzoeksvragen zijn: hoe is het toezicht op middelgrote en kleine banken in Nederland georganiseerd na de inwerkingtreding van het gemeenschappelijk toezichtmechanisme (Single Supervisory Mechanism; SSM) en hoe werkt het toezicht in de praktijk?
72
Uitnodiging commissie ECON van Europees Parlement voor interparlementaire bijeenkomst over landenspecifieke aanbevelingen en gemeenschappelijke (geconsolideerde) heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCTB) d.d. 10 oktober 2017
73
Brief van het lid Azarkan (DENK) met het verzoek tot het stellen van schriftelijke vragen inzake het recent verschenen Europol-rapport over witwassen

Te behandelen:

74
Het verzoek van het minister van Financiën honoreren tot het samenvoegen van het algemeen overleg over IMF en het algemeen overleg over de Eurogroep/Ecofinraad op 4 oktober 2017 van 10.00 tot 13.00 uur
75
De brief van Aukje de Vries een reactie te vragen van de ministers van Financiën en Wonen/BZK op de brief van de NVM en De Hypotheekshop over het toets moment van hypotheken in relatie tot de MCD (Mortgage Credit Directive) honoreren
76
Het afscheidsetentje van Pieter Duisenberg wordt vastgesteld op 26 september te 19.00 uur.
77
Voorafgaand aan het plenair debat met de staatssecretaris van Financien over de digitale berichtenbox Mijn Overheid een gesprek met de Nationale Ombudsman voeren.