Debat geweest
19 april 2017 | 11:00 - 12:00
Procedurevergadering

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken d.d. 19 april 2017
Agenda procedurevergadering
Download Agenda extra procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken d.d. 19 april 2017, 11.00-12.00 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Wijzigingen in de Bijlagen I en II van 4 oktober 2016, alsmede de wijzigingen van Bijlage III van 9 februari 2016, 23 augustus 2016 en 5 oktober 2016 bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten; Washington, 3 maart 1973

Te behandelen:

3
Reactie op motie van het lid Futselaar (SP) over handhaven van het bestaande subsidiemaximum voor inkomenssteun aan jonge landbouwers (Kamerstuk 21501-32, nr. 1006)

Te behandelen:

5
Kabinetsbeleid over doorberekening van toezichts- en handhavingskosten in relatie tot voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State

Te behandelen:

6
Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief Linssen cs Advocaten, namens Mestverwerking Fryslân BV, m.b.t. voorgenomen wijziging van uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Te behandelen:

9
Verzoek van het lid Dijkgraaf de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen te reageren op berichten in de media inzake melkveehouders die te maken hebben met verkeerde registratie van gegevens voor de fosfaatregelgeving.

Te behandelen:

10
Overzicht (dertig)ledendebatten
12
Stafnotitie werkwijze commissie Economische Zaken
13
UITNODIGINGEN
14
Verzoek Milieudefensie, namens meerdere organisaties, tot aanbieding petitie m.b.t. gebrek aan voortgang van energietransitie d.d. 16 mei 2017
15
Verzoek namens de SER en de Borgingscommissie Energieakkoord om een kennismakingsgesprek met de vaste commissie voor Economische Zaken over de stand van zaken van het Energieakkoord
21
Stand van zaken uitvoering gewijzigde motie van het lid Smaling c.s. over een gezamenlijk locatiebeleid voor aanbieders van verschillende brandstoffen

Te behandelen:

24
Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 maart 2017, over de toegenomen aantallen aardbevingen in Groningen, vooral in het gebied rond Loppersum

Te behandelen:

26
Verzoek van het lid Beckerman (SP) een rondetafelgesprek te organiseren over de gevolgen van het sluiten van kolencentrales voor werknemers in de gehele keten.

Te behandelen:

27
Uitstel toezending reactie over de uitvoering van de motie van het lid Bisschop c.s. over de uitvoering van de adviezen van de commissie-Balkenende

Te behandelen:

28
Uitstel reactie op position papers over de passendheid en houdbaarheid van de Mededingingswet in relatie tot de groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers)

Te behandelen:

34
49
50
Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie aan de minister van Economische Zaken te vragen op het bericht "Onstuimig EZ heeft voor ieder plan wel een potje"

Te behandelen:

55
Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om de brief van de minister van EZ over 'Nieuwe procedure voor afhandeling schades als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld' controversieel te verklaren

Te behandelen: