Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

12 april 2017
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. Bosman (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • B. van 't Wout (VVD)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • L.W.E. de Jong (PVV)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • R. Raemakers (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • B. van Kent (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • M.J. van Rooijen (50PLUS)
 • T.U. Hiddema (FVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken en in verband met een aanpassing van het zwangerschap- en bevallingsverlof bij meerlingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden en Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1794 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG en 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Richtlijnen 98/59/EG en 2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft (PbEU 2015, L 263)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Ontwerpbesluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  NOTITIES EN BRIEVEN REEDS GEAGENDEERD VOOR ONGEPLAND ALGEMEEN OVERLEG

 9. 9

  AO Arbeid en zorg (agendapunten 10 t/m 14)

  Besluit: Het algemeen overleg Arbeid en zorg wordt vooralsnog niet gevoerd.
 10. 10

  Toezegging naar aanleiding van het algemeen overleg Arbeid en zorg van 30 september 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Bevallings- en vaderschapsverlof Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op SCP-bericht "Combinatiedruk neemt toe in de participatiesamenleving" en aansprakelijkheid Staat naar aanleiding van uitspraak wettelijke vakantiedagen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 september 2016, over het kraamverlof

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Arbeid en zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  AO Arbeidsmarktbeleid (agendapunt 16)

  Besluit: Het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid wordt vooralsnog niet gevoerd.
 16. 16

  Kabinetsreactie op SER-verkenning ‘Mens en Technologie: samen aan het werk’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  AO Arbeidsomstandigheden (agendapunten 18 en 19)

  Besluit: Het algemeen overleg Arbeidsomstandigheden wordt gepland voor het zomerreces.
 18. 18

  RIVM-rapport "Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers"

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over arbeidsomstandigheden

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  AO Armoede- en schuldenbeleid (agendapunten 21 t/m 27)

  Besluit: Het algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid wordt gepland voor het zomerreces.
  Besluit: Voorafgaand aan het algemeen overleg wordt een gesprek met de SER gepland over het advies 'Opgroeien zonder armoede' (zie agendapunt 88).
 21. 21

  Internetconsultatie conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het verzoek van het lid van 't Wout, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 25 mei 2016, over het bericht dat de gemeente de schuld van jongeren overneemt

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Meenemen van werkende armen en eenverdieners in SER verkenning naar combinatiebanen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Kansen voor alle kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Besluit breed moratorium

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang kansen voor alle kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang concretisering Rijksincassovisie en verbreding Beslagregister

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  AO Handhaving (agendapunten 29 t/m 33)

  Besluit: Het algemeen overleg Handhaving wordt vooralsnog niet gevoerd.
 29. 29

  Onderzoek ingevolge de motie van het lid Pieter Heerma c.s. over de capaciteit van de Inspectie SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapportage plan van aanpak stagemisbruik

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Jaarplan 2017 Inspectie SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Eerste monitor Wet aanpak schijnconstructies

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Onderzoeksrapport ‘Even kloppen a.u.b.’

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  AO Kinderopvang (agendapunten 35 t/m 43)

  Besluit: Het algemeen Kinderopvang wordt gepland voor het zomerreces.
 35. 35

  Onderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) 'Toezicht en Handhaving Kinderopvang' en 'Niet handhaven verklaarbaar?'

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitkomst evaluatie aanbevelingen commissie Gunning en heroriëntatie personenregister kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over het jaarlijks monitoren van het aantal oudercommissies en motie van het lid Yücel c.s. over geschikte vormen van alternatieve ouderraadpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Toekomst ouderparticipatiecrèches

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 december 2016, over het rapport van de evaluatie commissie-Gunning inzake kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Evaluatie Sociaal Medische indicatie (SMI)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Invulling motie van het lid Voortman c.s. over een overzicht van de indicatoren uit het landelijk model risicoprofiel

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Informatie over enkele onderwerpen aangaande kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Rapportage aanbevelingen Commissie Gunning

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  AO Participatiewet (agendapunt 45)

  Besluit: Het algemeen overleg Participatiewet wordt vooralsnog niet gevoerd.
 45. 45

  Afschrift brief aan de gemeente Amsterdam over de aanmelding voor experimenten met de Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  AO Pensioenonderwerpen (agendapunten 47 t/m 51)

  Besluit: Het algemeen overleg Pensioenonderwerpen wordt gepland voor het zomerreces.
 47. 47

  Tijdpad van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijke afgescheiden vermogens

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Grensoverschrijdende pensioenregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Financiële positie pensioenfondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Generatie-effecten van het verhogen van de rekenrente voor pensioenfondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  AO SUWI-onderwerpen (agendapunten 53 t/m 56)

  Besluit: Het algemeen overleg SUWI-onderwerpen wordt gepland.
 53. 53

  ICT project van SVB: vAKWerk advies Bureau ICT Toetsing (BIT)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op verzoek commissie over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank in verband met onterechte registratie als gehuwde

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Antwoorden op vragen van de commissie over onder andere Inspectie SZW rapport "SUWI dienstverlening en de governance SVB"

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  SUWI-jaarplannen 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  AO ESF (agendapunt 58)

  Besluit: Het algemeen overleg over ESF vervalt.
 58. 58

  Beantwoording vragen commissie over het Adviesrapport ABDTOPConsult met betrekking tot de vermogenspositie van opleidingsfondsen die betrokken waren bij het afwikkelen van de voorschotten aan de Stichting Opleidingsfonds Groothandel (SOG)

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  NIET-CONTROVERSIEEL VERKLAARDE BRIEVEN UIT DE EXTRA PROCEDUREVERGADERING OP 4 APRIL 2017

 60. 60

  Evaluatie regeling vrijwilligerswerk in de WW

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Bereiken subsidieplafond scholingsvouchers

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Invulling van de motie van de leden Schut-Welkzijn en Tanamal over ontwikkeling van een samenwerkingsprogramma om langdurige arbeidsuitval te voorkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Onderzoek verantwoord opdrachtgeverschap gezond en veilig werken

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Rapportage over de positionering van een Expertise Centrum Causaliteit Beroepsziekten (ECCB)

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Actieplan zwangerschapsdiscriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Advies Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Verlenging werkzaamheden boegbeeld aanpak werkloosheid onder vijftigplussers

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  NIEUWE BRIEVEN

 69. 69

  Eindrapport NCKO pedagogische kwaliteit ouderparticipatiecrèches (opc’s)

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Ontwikkelingen op het gebied van de verzekering voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW)

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Ministeriële regeling stukloon en inwerkingtreding stukloon

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Onderzoek marginale druk in het inkomensbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  NIET-CONTROVERSIEEL VERKLAARDE BRIEVEN UIT DE EXTRA PROCEDUREVERGADERING OP 4 APRIL 2017

 74. 74

  Uitspraak Centrale Raad van Beroep over gezamenlijke huishouding en zorgbehoefte (Participatiewet)

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Medezeggenschap ten aanzien van pensioen in kleine ondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Besluit breed moratorium

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Uitvoering van de motie van het lid Aukje de Vries over onderzoek naar de bijdrage van banksparen aan een beter pensioen

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  NIEUWE BRIEVEN

 79. 79

  Verzamelbrief aan gemeenten 2017-1

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Stand van zaken inzake fusies van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijk afgescheiden vermogens

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Kabinetsreactie op de tweede nota van wijziging horende bij het voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets)

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  NIET-CONTROVERSIEEL VERKLAARDE BRIEVEN UIT DE EXTRA PROCEDUREVERGADERING OP 4 APRIL 2017

 83. 83

  Fiche: Mededeling over modernisering van het EU Veiligheids- en Gezondheidsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Fiche: voorstel wijziging richtlijn Carcinogene en Mutagene stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda WSBVC Raad van 3 maart 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Geannoteerde agenda van de informele raad werkgelegenheid en sociaal beleid (wsbvc) van 3 en 4 april 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 maart 2017 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Verzoek SER om toelichting te mogen geven op advies 'Opgroeien zonder armoede'

 89. 89

  Behandeling van de jaarverantwoording over 2016 en de eerste suppletoire begrotingen over 2017 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Verzoek om reactie van minister SZW op bericht inzake wenselijkheid terugkeer Melkertbaan (zie artikel Volkskrant, d.d. 5 april 2017)

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  BESLOTEN GEDEELTE VAN DE PROCEDUREVERGADERING

 92. 92

  Verzoek om op korte termijn een algemeen overleg te plannen over de situatie voor arbeidsgehandicapten naar aanleiding van noodoproep van 234 wethouders over financiering voor kwetsbare groepen in de Participatiewet (EenVandaag, 30 maart 2017)

  Te behandelen:

  Loading data