Procedurevergadering

Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren) d.d. 6 april 2017
Agenda procedurevergadering
Download Agenda extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren) d.d. 6 april 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter

Te behandelen:

2
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

Te behandelen:

4
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Te behandelen:

7
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

Te behandelen:

8
Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een zorgplicht voor het welzijn van dieren

Te behandelen:

9
Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden

Te behandelen:

10
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over de Nederlandse taal en het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Te behandelen:

11
Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een onafhankelijke bindende toets voorafgaand aan de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens journalisten, welke gericht is op het achterhalen van hun bronnen

Te behandelen:

12
Voorstel van wet van het lid Wilders betreffende het houden van een raadplegend referendum over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Wet raadplegend referendum toetreding Turkije)

Te behandelen:

13
Voorstel van wet van het lid Arib houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Te behandelen:

14
Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Van Tongeren en Heijnen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Te behandelen:

15
Voorstel van wet van het lid Van Klaveren betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap)

Te behandelen:

16
Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

Te behandelen:

17
Goedkeuring van enkele ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Tweede goedkeurings- en reparatiewet BES)

Te behandelen:

18
Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer

Te behandelen:

20
Voorstel van wet van het lid Boelhouwer tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten ter invoering van de door de raad gekozen burgemeester (Wet door de raad gekozen burgemeester)

Te behandelen:

21
Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers)

Te behandelen:

22
Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel

Te behandelen:

23
Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel

Te behandelen:

24
Voorstel van wet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel.

Te behandelen:

25
Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot het houden van een referendum over de wenselijkheid van de invoering van een verbod op de bouw van minaretten (Wet referendum minarettenverbod)

Te behandelen:

26
Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met democratisering van de gemeenschappelijke regelingen en overige samenwerkingsverbanden (Wet democratisering gemeenschappelijke regelingen)

Te behandelen:

28
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van onder andere de Comptabiliteitswet 2001 en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verlagen van het aantal kandidaten op aan de Tweede Kamer toe te zenden aanbevelingslijsten ten behoeve van de benoeming van leden van de Algemene Rekenkamer en de Hoge Raad der Nederlanden, en van de Wet Nationale ombudsman in verband met het stellen van de ambtstermijn van de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman op zes jaren

Te behandelen:

29
Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Yücel en Van Tongeren tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen)

Te behandelen:

30
Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

Te behandelen:

31
Geen agendapunten.
56
57
Aanbod SER voor presentatie over vervolg op advies 'De SER-agenda voor de stad'
59
Nagekomen stukken (ontvangen na de laatste procedurevergadering op 23 februari 2017)

Details

De commissie heeft over onderstaande zaken nog geen behandelbesluit genomen.

Onderstaande zaken die niet controversieel worden verklaard, worden geagendeerd voor de eerstvolgende reguliere procedurevergadering voorzien van een behandelvoorstel.
72
Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enkele andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

Te behandelen:

84
Brief van het Presidium over een overzicht van de aangenomen en aangehouden moties en de door het Presidium gedane toezeggingen bij gelegenheid van de behandeling van de Raming van de Tweede Kamer voor 2017

Te behandelen:

88
90
IV. Geplande commissievergaderingen (AO's e.d)

Details

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester (Notitie voor de aanstellingwijze van de burgemeester en de gevolgen daarvan voor zijn positie (TK 31570-29), Voortgang visietraject over het ambt van burgemeester (TK 31570-31), Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor het openbaar bestuur betreffende de positie van de burgemeester (TK 3157032) en Beschouwing rol en positie burgemeester (TK 31570-33)) (datum nog niet bekend). Controversieel verklaren.
Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet (Beschouwing inzake Hoofdstuk 7 van de Grondwet (TK 31570)) (datum nog niet bekend). Controversieel verklaren.
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden (Toezichtsrapporten van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (nrs. 48 en 49) over internationale samenwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten (TK 29924-142), Gebruik van ambtsbericht AIVD in het strafrecht (TK 29279-309), Reactie op de motie van de leden Van Oosten en Recourt over monitoren van de aanwijzing van vertrouwensfuncties (TK 30977-147) en Hoofdlijnen Jaarplan AIVD 2017 (TK 30977-148)) (datum nog niet bekend). Agenderen voor volgende procedurevergadering.
Algemeen overleg Discriminatie (Rapport Registratie Discriminatieklachten bij Antidiscriminatievoorzieningen 2015 (TK 30950-106)) (datum nog niet bekend). Niet controversieel verklaren.
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam) (Kabinetsreactie op de motie van het lid Van Dam over gedeelde waarden en onderlinge verbondenheid in de samenleving (TK 29279-371)) (datum nog niet bekend). Controversieel verklaren.
Algemeen overleg Sociaal domein (Diverse onderwerpen sociaal domein zoals aan de orde gesteld in de brede regietafel sociaal domein (TK 34477-17) en Programma sociaal domein(TK 34477-16)) (datum nog niet bekend). Niet controversieel verklaren.
Algemeen overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur” (Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur” (TK 34581)) (datum nog niet bekend). Niet controversieel verklaren.
Verzamel algemeen overleg (Antwoorden op nadere vragen commissie over de toepassing van artikel 68 Grondwet (TK 28362-10) en De controle van de jaarrekening van gemeenten (TK 34550-B-12)) (datum nog niet bekend). Niet controversieel verklaren.
Gesprek met de SER inzake SER-agenda stad (Aanbod SER voor presentatie over vervolg op advies 'De SER-agenda voor de stad' (2017Z01845)) (datum nog niet bekend). Niet controversieel verklaren.
Technische briefing Voortgang grensoverschrijdende samenwerking (Verzoek van het lid Amhaouch (CDA) om een technische briefing inzake Voortgang grensoverschrijdende samenwerking voor het zomerreces (2017Z02655)) (datum nog niet bekend). Niet controversieel verklaren.

 
91
Procedurevergaderingen

Details

20-04-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
11-05-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
01-06-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
15-06-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
29-06-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
06-07-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
07-09-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
21-09-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
05-10-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
26-10-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
09-11-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
23-11-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
07-12-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
21-12-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
92
Geen agendapunten.
93
Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2016

Details

Besluit: Bij voldoende aanmelding zal vóór 21 april 2017 een gesprek met de Nationale ombudsman worden georganiseerd.