Procedurevergadering : Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

6 april 2017
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • R. Bisschop (SGP)
 • J.A.M.J. van den Berg-Jansen (CDA)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • I.K. van Engelshoven (D66)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • F. van Oosten (VVD)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een zorgplicht voor het welzijn van dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over de Nederlandse taal en het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een onafhankelijke bindende toets voorafgaand aan de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens journalisten, welke gericht is op het achterhalen van hun bronnen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorstel van wet van het lid Wilders betreffende het houden van een raadplegend referendum over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Wet raadplegend referendum toetreding Turkije)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorstel van wet van het lid Arib houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Van Tongeren en Heijnen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorstel van wet van het lid Van Klaveren betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Goedkeuring van enkele ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Tweede goedkeurings- en reparatiewet BES)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorstel van wet van het lid Van Klaveren betreffende het beëindigen van positieve discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorstel van wet van het lid Boelhouwer tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten ter invoering van de door de raad gekozen burgemeester (Wet door de raad gekozen burgemeester)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voorstel van wet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel.

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot het houden van een referendum over de wenselijkheid van de invoering van een verbod op de bouw van minaretten (Wet referendum minarettenverbod)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met democratisering van de gemeenschappelijke regelingen en overige samenwerkingsverbanden (Wet democratisering gemeenschappelijke regelingen)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voorstel van wet van de leden Van Laar en Dik-Faber ter erkenning van Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van onder andere de Comptabiliteitswet 2001 en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verlagen van het aantal kandidaten op aan de Tweede Kamer toe te zenden aanbevelingslijsten ten behoeve van de benoeming van leden van de Algemene Rekenkamer en de Hoge Raad der Nederlanden, en van de Wet Nationale ombudsman in verband met het stellen van de ambtstermijn van de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman op zes jaren

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Yücel en Van Tongeren tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Geen agendapunten.

 32. 32

  Voortgang visietraject over het ambt van burgemeester

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Gebruik van ambtsbericht AIVD in het strafrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor het openbaar bestuur betreffende de positie van de burgemeester

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op de motie van het lid Klein c.s. inzake constitutionele toetsing door wetgever

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Toezichtsrapporten van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (nrs. 48 en 49) over internationale samenwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgang vorming vervoerregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op de motie van de leden Van Oosten en Recourt over monitoren van de aanwijzing van vertrouwensfuncties

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Beschouwing rol en positie burgemeester

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Tussenevaluatie bestuursafspraken Friese taal en cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Rapport Registratie Discriminatieklachten bij Antidiscriminatievoorzieningen 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  GRECO tussenrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Hoofdlijnen Jaarplan AIVD 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Uitvoering begrotingen 2016 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), van het Gemeentefonds (B) en van het Provinciefonds (C)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Eindrapportage Werkplaats 'MaakdeBuurt'

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Antwoorden op nadere vragen commissie over de toepassing van artikel 68 Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Kabinetsreactie op de motie van het lid Van Dam over gedeelde waarden en onderlinge verbondenheid in de samenleving

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  De controle van de jaarrekening van gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Diverse onderwerpen sociaal domein zoals aan de orde gesteld in de brede regietafel sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Programma sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Staat van het Bestuur 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Rapport "Digitale waardigheid. Bescherming van publieke waarden in de digitale samenleving"

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op vijf moties ingediend bij de behandeling van de initiatiefnota ‘Lobby in daglicht: luisteren en laten zien.' (Kamerstuk 34376-5, -7, -9, -10 en -11)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Beschouwing inzake Hoofdstuk 7 van de Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Notitie voor de aanstellingwijze van de burgemeester en de gevolgen daarvan voor zijn positie

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Aanbod SER voor presentatie over vervolg op advies 'De SER-agenda voor de stad'

 58. 58

  Verzoek om een technische briefing inzake Voortgang grensoverschrijdende samenwerking voor het zomerreces

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Nagekomen stukken (ontvangen na de laatste procedurevergadering op 23 februari 2017)

  De commissie heeft over onderstaande zaken nog geen behandelbesluit genomen.

  Onderstaande zaken die niet controversieel worden verklaard, worden geagendeerd voor de eerstvolgende reguliere procedurevergadering voorzien van een behandelvoorstel.
 60. 60

  Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Notitie over de transparantie van het wetgevingsproces

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Toezegging kosteloze toegang tot contactgegevens van de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Onderzoek financiën sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Stand van zaken diverse moties digitale overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Rob-advies "De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor systemen"

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Reactie op het advies 'Eerst de politiek, dan de techniek' van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv)

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Uitvoering aangegane verplichtingen op artikelniveau in de begrotingen van Staten Generaal (IIA) en Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Universal Periodic Review (UPR) rapportage aan de VN-mensenrechtenraad

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Verdere uitwerking van afspraken over gebruik rekenhulpmiddel voor berekenen van de uitslag van de komende verkiezing

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Aanbieding evaluatie pilots in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Uitstel toezending van het BNC-fiche Burgerschapsrapport 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enkele andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Stand van zaken met betrekking tot het stemmen vanuit het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 november 2016, over het intrekken van het wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Uitkomst werksessies naar aanleiding van verkenning maatschappelijke bank

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Tweede lezing grondwetsherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Tweede lezing grondwetsherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Stand van zaken Experimentenwet gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Voortgangsrapportage Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Vierde rapportage over de uitvoering van de kabinetsreactie op het Eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Afschrift van de brief aan de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland inzake de precariobelasting op nutsnetwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Eindverslag Rapporteur Kiesakte

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2018 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Brief van het Presidium over een overzicht van de aangenomen en aangehouden moties en de door het Presidium gedane toezeggingen bij gelegenheid van de behandeling van de Raming van de Tweede Kamer voor 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Voorstel van rijkswet van het lid Taverne houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot aanpassing van de procedure voor vaststelling van rechtstreekse werking van een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 86. 86

  CTIVD toezichtsrapport nr. 52 over de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens advocaten en journalisten door de AIVD en de MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Halfjaarrapportage College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de tweede helft van 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Reactie op motie van het lid Fokke c.s. over een inventarisatie van de wensen in de lokale democratie voor experimenten met democratische vernieuwing (Kamerstuk 34550-VII-25)

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Openbare jaarverslag 2016 van de Algemene Inlichtingenen Veiligheidsdienst (AIVD)

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  IV. Geplande commissievergaderingen (AO's e.d)

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester (Notitie voor de aanstellingwijze van de burgemeester en de gevolgen daarvan voor zijn positie (TK 31570-29), Voortgang visietraject over het ambt van burgemeester (TK 31570-31), Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor het openbaar bestuur betreffende de positie van de burgemeester (TK 3157032) en Beschouwing rol en positie burgemeester (TK 31570-33)) (datum nog niet bekend). Controversieel verklaren.
  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet (Beschouwing inzake Hoofdstuk 7 van de Grondwet (TK 31570)) (datum nog niet bekend). Controversieel verklaren.
  Algemeen overleg IVD-aangelegenheden (Toezichtsrapporten van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (nrs. 48 en 49) over internationale samenwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten (TK 29924-142), Gebruik van ambtsbericht AIVD in het strafrecht (TK 29279-309), Reactie op de motie van de leden Van Oosten en Recourt over monitoren van de aanwijzing van vertrouwensfuncties (TK 30977-147) en Hoofdlijnen Jaarplan AIVD 2017 (TK 30977-148)) (datum nog niet bekend). Agenderen voor volgende procedurevergadering.
  Algemeen overleg Discriminatie (Rapport Registratie Discriminatieklachten bij Antidiscriminatievoorzieningen 2015 (TK 30950-106)) (datum nog niet bekend). Niet controversieel verklaren.
  Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam) (Kabinetsreactie op de motie van het lid Van Dam over gedeelde waarden en onderlinge verbondenheid in de samenleving (TK 29279-371)) (datum nog niet bekend). Controversieel verklaren.
  Algemeen overleg Sociaal domein (Diverse onderwerpen sociaal domein zoals aan de orde gesteld in de brede regietafel sociaal domein (TK 34477-17) en Programma sociaal domein(TK 34477-16)) (datum nog niet bekend). Niet controversieel verklaren.
  Algemeen overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur” (Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur” (TK 34581)) (datum nog niet bekend). Niet controversieel verklaren.
  Verzamel algemeen overleg (Antwoorden op nadere vragen commissie over de toepassing van artikel 68 Grondwet (TK 28362-10) en De controle van de jaarrekening van gemeenten (TK 34550-B-12)) (datum nog niet bekend). Niet controversieel verklaren.
  Gesprek met de SER inzake SER-agenda stad (Aanbod SER voor presentatie over vervolg op advies 'De SER-agenda voor de stad' (2017Z01845)) (datum nog niet bekend). Niet controversieel verklaren.
  Technische briefing Voortgang grensoverschrijdende samenwerking (Verzoek van het lid Amhaouch (CDA) om een technische briefing inzake Voortgang grensoverschrijdende samenwerking voor het zomerreces (2017Z02655)) (datum nog niet bekend). Niet controversieel verklaren.

   
 91. 91

  Procedurevergaderingen

  20-04-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  11-05-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  01-06-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  15-06-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  29-06-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  06-07-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  07-09-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  21-09-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  05-10-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  26-10-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  09-11-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  23-11-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  07-12-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  21-12-2017 van 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
 92. 92

  Geen agendapunten.

 93. 93

  Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2016

  Besluit: Bij voldoende aanmelding zal vóór 21 april 2017 een gesprek met de Nationale ombudsman worden georganiseerd.