Procedurevergadering

Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda extra OCW-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren), 30-3-2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra OCW-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren), 30-3-2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Project Versterking Kennis- en Onderzoeksfunctie

Details

In de eerstvolgende reguliere procedurevergadering op 13 april a.s. wordt de staf van de commissie OCW voorgesteld en wordt uitgebreide toelichting geven op de werkwijze van de commissie in het kader van haar proeftuinstatus in het project Versterking Kennis- en Onderzoeksfunctie van de Kamer. In die vergadering worden ook alle stukken van regering en derden behandeld die sinds de verkiezingen zijn binnengekomen.
3
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen

Te behandelen:

4
Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid (Stb. 2010, 296) in verband met wijziging van de regeling van de ouderbijdrage aan de peuterspeelzaal bij deelname van een kind aan voorschoolse educatie en van de Wet op het primair onderwijs in verband met wijziging van de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal

Te behandelen:

6
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met de versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs

Te behandelen:

7
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet op de expertisecentra in verband met onder meer de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek (leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs)

Te behandelen:

9
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet primair onderwijs BES in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs

Te behandelen:

10
Voorstel van wet van de leden Ypma, Jasper van Dijk, Klaver en Van Meenen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs)

Te behandelen:

12
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen)

Te behandelen:

13
Voorstel van wet van de leden Siderius en Van Meenen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs ter bevordering van kleinere klassen in het basisonderwijs

Te behandelen:

14
Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs

Te behandelen:

15
Voorstel van wet van de leden Mohandis en Rog tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht

Te behandelen:

16
Voorstel van wet van het lid Çelik houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs teneinde de regels voor bekostiging van een nieuwe school aan te scherpen

Te behandelen:

17
Voorstel van wet van de leden Jadnanansing en Van Dijk tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het niet uitvoeren van de langstudeerdersmaatregel in het studiejaar 2012-2013

Te behandelen:

18
Voorstel van wet van het lid Dibi tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van media-educatie als kerndoel

Te behandelen:

20
Ontwerpbesluit houdende bepalingen voor een experiment met instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie gericht op onder meer een vermindering van de lasten die gepaard gaan met de accreditatie in het hoger onderwijs (Besluit experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie)

Te behandelen:

24
Curriculum funderend onderwijs van de toekomst

Te behandelen:

28
Dossier VO

Te behandelen:

40
Dossier mbo

Te behandelen:

41
Governance in het onderwijs

Te behandelen:

55
AANGEHOUDEN BRIEVEN:

Te behandelen:

58
Algemeen overleggen, gesprekken, rondetafelgesprekken

Details


20-04-2017 13.00 - 16.00 uur Algemeen overleg Curriculumherziening po en vo
18-05-2017 11.00 - 13.30 uur Algemeen overleg OJCS-raad
18-05-2017 14.30 - 16.30 uur Algemeen overleg Uitvoering motie van leden Van Meenen en Mohandis over instellen van landelijke klachtencommissie voor mbo  AANHOUDEN TOT VOLGENDE PROCEDUREVERGADERING i.v.m. besluit mondeling of schr. overleg.

13-04-2017 11.00 - 17.15 uur  Rondetafelgesprek Curriculumherziening po en vo
19-04-2017 10.00 - 16.30 uur  Rondetafelgesprek Curriculumherziening po en vo

20-04-2017 11.00 - 12.00 uur  Gesprek  Inspecteur-generaal over het Onderwijsverslag 2015/2016
11-05-2017 13.30 - 15.00 uur  Gesprek  Informatiesessie over wettelijke taken CvTE
07-09-2017 16.30 - 17.30 uur  Gesprek  Briefing advies Onderwijsraad over ‘De veranderende rol van gemeenten op onderwijsterrein’

4-4-2017   10.00 uur               Inbreng schriftelijk overleg Besluit experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie
13-4-2017 10.00 uur               Inbreng schriftelijk overleg Passende ondersteuning voor alle mbo-studenten