Procedurevergadering : Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

29 maart 2017
15:30 - 16:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën
 • Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering en van geplande overleggen, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken. De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet.
 • Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op de gebruikelijke manier in de procedurevergadering besloten.
 • Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.
 • Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissie-activiteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

Bijlagen

Deelnemers

 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A. (Anne) Mulder (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg-Jansen (CDA)
 • W. Koolmees (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • R.M. Leijten (SP)
 • C.J. Schouten (ChristenUnie)
 • M.J. van Rooijen (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Wet toegankelijkheid en bereikbaarheid basisbetaaldiensten (initiatiefwet)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Goedkeuring belastingverdrag Nederland - Malawi

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede in verband met een aanpassing op enkele onderdelen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Herstelwet financiële markten 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van de leden Blanksma-van den Heuvel en Spekman tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot televisiereclame over geldkrediet

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Goedkeuring belastingverdrag Nederland - Kenia

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Goedkeuring belastingverdrag Nederland - Zambia

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen van de commissie over de Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Schriftelijk overleg over de DNB-studie "Scherper licht op financiële stabiliteitsrisico’s van het schaduwbankwezen"

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Verdwijnen van de blauwe envelop

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Rapport onderzoek uitgaven voor specifieke zorgkosten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport Evaluatie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reikwijdte van artikel 30 van de Wet op de parlementaire enquête 2008 (Wpe 2008) en jurisprudentie die daarop betrekking heeft

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Verslag jaarvergadering IMF op 7 en 8 oktober 2016 in Washington DC

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek van de heer H. om aandacht voor Belastingdienst die de schade uitspraak Hoge Raad over vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (Wva) probeert te beperken

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Initiatiefnota van de leden Oosenbrug en Nijboer over de financiële sector en big data

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Evaluatierapport Wet houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (Wet-Dezentjé)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘Vergeten toeslagen’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beleidsdoorlichting uitvoering toeslagen door Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Kabinetsreactie WRR-rapport Samenleving en financiële sector in evenwicht

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Follow up Toetredingsbrief

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Focusonderwerp en aanpak beleidsdoorlichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Evaluaties giftenaftrek en de evaluatie van de praktijk rondom ANBI's en SBBI's

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie om aandacht voor oneerlijke verandering in artikel 82a van Successiewet uit Belastingplan 2016 per 1 januari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Btw(-carrouselfraude)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Verslag Financieel Stabiliteitscomité

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Schriftelijk overleg over de reactie op de motie van het lid Merkies c.s. over volledige country-by-country reporting

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Toezegging naar aanleiding van het debat op 9 februari 2017 over de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Schriftelijk overleg over de Jaarrapportage 2015 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Rapport Bereikbaarheidsmonitor 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over het artikel ‘Nieuwe wet kost 122.000 zzp'ers omzet’ uit Trouw van maandag 13 februari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Nederlandse consultatie reactie op EIOPA discussie document herstel en afwikkeling van verzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voorlopige stand overheidsontvangsten 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op de motie van het lid Nijboer c.s. over meer hoogleraren zonder nevenfuncties in de sector

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Methodebesluit Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor Gasunie Transport Services

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Rentederivaten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Reactie op brief Adfiz, namens CANON, inzake het schriftelijk overleg over de diplomaplicht in relatie tot het algemeen pensioenfonds, analyse vakbekwaamheidbouwwerk en volmacht

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Schriftelijk overleg over Pensioenen en de Europese kapitaalmarktunie en over de Analyse Hoge Raad arrest inzake DB-pensioenregeling

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Advies van de werkgroep marginale kosten van belastingheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op brief van een burger inzake aandacht voor geschil met ministerie van Financiën over restitutie belasting toegevoegde waarde (BTW) op niet geleverd product

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Investering Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) België

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Schriftelijk overleg over de Outlook 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Begrotingsmutaties begroting Ministerie van Financiën 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Schriftelijk overleg over kabinetsreactie op voorstellen van de Europese Commissie inzake risicoreducerende maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Uitstel toezending reactie over de situatie waarin pleegkinderen kwalificeren als partner voor de toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de Wabeke-aanbeveling met betrekking tot beleggingsverzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Beleidsdoorlichting artikel 5 begroting IX: Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekering; Uitspraak NCP inzake rol ADSB bij de verstrekking van twee exportkredietverzekeringen voor twee baggerprojecten in Suape, Brazilië

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 56. 56

  Schriftelijk overleg multilateraal instrument BEPS

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 57. 57

  Leidraad AFM berekening vergoeding bij vervroegde aflossing

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Tegemoetkoming wettelijke rente uitkeringen depositogarantiestelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Halfjaarlijkse notificatie van Nederland aan de Europese Commissie over het EMU-saldo en de EMU-schuld

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Europa

  Zaken die op de Europese agenda staan worden in beginsel niet controversieel verklaard, omdat het Europese behandel- en besluitvormingsproces geen rekening houdt met de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Het controversieel verklaren van een Europees voorstel zou betekenen dat de commissie resp. de Kamer afziet van het uitoefenen van invloed op het proces van behandeling en besluitvorming.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 62. 62

  Rijksuitgaven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 63. 63

  Geplande commissievergaderingen (AO’s e.d.)

  1. 30-03-2017 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  2. 30-03-2017 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties
  3. 12-04-2017 Algemeen overleg IMF
  4. 17-05-2017 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  5. 14-06-2017 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  6. 28-06-2017 Openbaar gesprek met DNB en het CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel (voorlopige datum; staat geagendeerd voor de procedurevergadering van 30 maart 2017)
  7. 27-09-2017 Besloten technische briefing pakket Belastingplan 2018
  8. 11-10-2017 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Pakket Belastingplan 2018
  9. 30-10-2017 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2018
  10. 06-11-2017 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2018
  11. 22-01-2018 Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  12. 22-01-2018 Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)

  Besluit: De in dit agendapunt genoemde commissievergaderingen vinden doorgang. Indien t.z.t. het kabinet nog demissionair is, gaat de commissie ervan uit dat op Prinsjesdag een beleidsarm pakket Belastingplan 2018 zal worden ingediend.
 64. 64

  Overige geplande commissie-activiteiten (werkbezoeken e.d.)

  1. 10-04-2017 Besloten werkbezoek aan Rabobank Nederland te Hilversum over het derivatendossier
  2. 10-05-2017 Gesprek met de president van de Europese Centrale Bank (ECB), de heer Draghi, over het monetaire beleid van de ECB
  3. 15-05-2017 Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  4. 15-05-2017 Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
  5. 22-01-2018 Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  6. 22-01-2018 Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)

  Besluit: De in dit agendapunt genoemde commissie-activiteiten vinden doorgang.