Procedurevergadering

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren) - 29 maart 2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren) - 29 maart 2017

Deelnemers


Agendapunten

2
Initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)

Te behandelen:

5
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede in verband met een aanpassing op enkele onderdelen

Te behandelen:

23
Verzoek van de heer H. om aandacht voor Belastingdienst die de schade uitspraak Hoge Raad over vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (Wva) probeert te beperken

Te behandelen:

25
Evaluatierapport Wet houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (Wet-Dezentjé)

Te behandelen:

45
48
Reactie op brief van een burger inzake aandacht voor geschil met ministerie van Financiën over restitutie belasting toegevoegde waarde (BTW) op niet geleverd product

Te behandelen:

61
Europa

Details

Zaken die op de Europese agenda staan worden in beginsel niet controversieel verklaard, omdat het Europese behandel- en besluitvormingsproces geen rekening houdt met de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Het controversieel verklaren van een Europees voorstel zou betekenen dat de commissie resp. de Kamer afziet van het uitoefenen van invloed op het proces van behandeling en besluitvorming.

Te behandelen:

63
Geplande commissievergaderingen (AO’s e.d.)

Details

 1. 30-03-2017 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
 2. 30-03-2017 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties
 3. 12-04-2017 Algemeen overleg IMF
 4. 17-05-2017 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
 5. 14-06-2017 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
 6. 28-06-2017 Openbaar gesprek met DNB en het CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel (voorlopige datum; staat geagendeerd voor de procedurevergadering van 30 maart 2017)
 7. 27-09-2017 Besloten technische briefing pakket Belastingplan 2018
 8. 11-10-2017 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Pakket Belastingplan 2018
 9. 30-10-2017 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2018
 10. 06-11-2017 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2018
 11. 22-01-2018 Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 12. 22-01-2018 Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)

Besluit: De in dit agendapunt genoemde commissievergaderingen vinden doorgang. Indien t.z.t. het kabinet nog demissionair is, gaat de commissie ervan uit dat op Prinsjesdag een beleidsarm pakket Belastingplan 2018 zal worden ingediend.
64
Overige geplande commissie-activiteiten (werkbezoeken e.d.)

Details

 1. 10-04-2017 Besloten werkbezoek aan Rabobank Nederland te Hilversum over het derivatendossier
 2. 10-05-2017 Gesprek met de president van de Europese Centrale Bank (ECB), de heer Draghi, over het monetaire beleid van de ECB
 3. 15-05-2017 Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 4. 15-05-2017 Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
 5. 22-01-2018 Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 6. 22-01-2018 Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)

Besluit: De in dit agendapunt genoemde commissie-activiteiten vinden doorgang.