Agendapunten

 1. Kabinetsreactie op SER-verkenning ‘Mens en Technologie: samen aan het werk’

  Te behandelen:

 2. Evaluatie regeling vrijwilligerswerk in de WW

  Te behandelen:

 3. Bereiken subsidieplafond scholingsvouchers

  Te behandelen:

 4. Reactie op verzoek commissie inzake de vrijstellingsregeling van de sollicitatieplicht

  Te behandelen:

 5. Onderzoek marginale druk in het inkomensbeleid

  Te behandelen:

 6. Voortgang Matchen op werk in de arbeidsmarktregio's

  Te behandelen:

 7. Monitor Arbeidsmarkt april 2017

  Te behandelen:

 8. Evaluatiekader Actieplan "Perspectief voor Vijftigplussers"

  Te behandelen:

 9. Rapportage Cao-afspraken 2016

  Te behandelen:

 10. Rapport varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie

  Te behandelen:

 11. Rapport 'De kosten van ontslag met wederzijds goedvinden voor werkgevers'

  Te behandelen:

 12. Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van artikel 5 van de begroting SZW (werkloosheid)

  Te behandelen:

 13. Aanpak Jeugdwerkloosheid

  Te behandelen:

 14. Reactie op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 juni 2017, over het bericht dat vier op de tien ZZP'ers geen inkomstenbelasting betaalt

  Te behandelen:

 15. Voortgang sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk

  Te behandelen:

 16. Vierde voortgangsbrief inzake Wet werk en zekerheid (Wwz)

  Te behandelen:

 17. Versterking lokale werkgelegenheid Groningen

  Te behandelen:

 18. Monitor Arbeidsmarkt oktober 2017

  Te behandelen:

 19. Voortgangsbrief sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk

  Te behandelen:

 20. Reactie op verzoek commissie om nadere informatie zorgplicht van de opdrachtgever

  Te behandelen:

 21. Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt

  Te behandelen:

 22. Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 december 2017, over het bericht ‘In 2022 groot personeelstekort in techniek, zorg en onderwijs’

  Te behandelen:

 23. Voorgenomen wijziging van regelgeving over dagloonberekening bij ziekte in de referteperiode

  Te behandelen:

 24. Toezeggingen gesprekken aanstaande wetswijzigingen Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

  Te behandelen:

 25. Eindrapportage Actieplan 50pluswerkt

  Te behandelen:

 26. Reactie op vragen van het lid Van Rooijen, gesteld tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 december 2017, over CPB Policy Brief Langer doorwerken: keuzes voor nu en later

  Te behandelen:

 27. Toezeggingen over scholingsfondsen en individuele leerrechten

  Te behandelen:

 28. Informatie over de uitkomst van overleg met de FNV over de samenloop van de ET-regeling (extraterritoriale kostenvergoeding) en het recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV)

  Te behandelen:

 29. Verzamelbrief arbeidsparticipatie ouderen en arbeidsmarktdiscriminatie

  Te behandelen:

 30. Voortgangsbrief ESF 2017

  Te behandelen:

 31. Roadmap vervanging DBA

  Te behandelen:

 32. Onderzoek 'Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten in de Wwz'

  Te behandelen:

 33. Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 januari 2018, over het bericht dat de minister van SZW schoonmakers wil inhuren via uitzendconstructies i.p.v. het in vaste dienst nemen

  Te behandelen:

 34. Verdeling van de LIV-middelen over de sectoren

  Te behandelen: