Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

22 februari 2017
12:00 - 13:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • B.I. van der Burg (VVD)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • M.J.J. Volp (PvdA)
 • M. Agema (PVV)
 • R.M. Leijten (SP)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Lijst met EU-voorstellen VWS februari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Publicatie compensatieregeling trekkingsrecht pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapporten THC en CBD in cannabis

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nationaal Beleidsplan Chronische Hepatitis

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Overzicht activiteiten preventie en gezondheid via het ministerie van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  IGZ-Jaarrapportage 2015 van de wet afbreking zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezeggingen inzake jurisprudentie crisismaatregel, gedaan tijdens de plenaire behandeling van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg op donderdag 2 februari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand-van-zaken m.b.t. de aangehouden motie van de leden Keijzer en Potters over disfunctionerende bestuurders in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg (Kamerstuk 34550-XVI-51)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nationaal Programma Preventie (NPP) monitor 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie pakketadvies Zorginstituut over extramurale behandeling; aanvullende geneeskundige zorg aan kwetsbare doelgroepen in de eerstelijn

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie Systeemadvies fysio - en oefentherapie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering van de nader gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Volp over witte vlekken in de eerstelijnsopvang voor kwetsbare ouderen (Kamerstuk 34550-XVI-94)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Meerjarenprogramma depressiepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afdoen toezegging biomonitoring

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Vervolgonderzoek ambulante heroïne- en methadonbehandeling 2014-2016

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de stand van zaken met betrekking tot een aantal toezeggingen aan de Eerste Kamer, gedaan tijdens het plenaire debat over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Kamerstuk 32402)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het advies ‘Verlangen naar samenhang. Over systeemverantwoordelijkheid en pluriformiteit’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken met betrekking tot de Uitkeringsregeling Backpay

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoord op vragen commissie over het afschrift brief aan de Eerste Kamer over het ontwerp van het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  NZa rapport Contractering gepast gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 februari 2017, over de berichtgeving dat de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) per 1 maart sluit, vanwege het ontbreken van structurele financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Tussenrapportage TopZorg: een analyse van zeer specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek in drie niet-umc’s

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Kabinetsreactie op het onderzoek naar de inzet van het familiegroepsplan in de jeugdbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken van het onderzoek van de Auditdienst Rijk naar de notulen van de vergadering van het Directeuren Overleg Alcohol op 7 maart 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgangsrapportage Waardigheid en Trots

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken patiënten- en cliëntenrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Informatie over de e-healthweek en reactie op het briefadvies over implementatie van e-health van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgangsrapportage handhavingscijfers NVWA 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS

  Besluit: ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele andere bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (34330)(aangemeld d.d. 13 april 2016)
  2. Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (aangemeld d.d. 15 september 2016)
  3. Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren (34 472) (aangemeld d.d. 8 december 2016)
  4. Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag in verband met enkele inhoudelijke en technische verbeteringen (Verzamelwet Zvw 2016) (34575) (aangemeld d.d. 21-12-2017)
  5. Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten (34 483) (aangemeld d.d. 25 januari 2017) 
   
  Plenaire debatten
  1. Debat over het faillissement van Meavita (aangevraagd door het lid Van Gerven bij de RvW d.d. 3 november 2015)
  2. Debat over de maatwerk in de zorg (aangevraagd door het lid Potters bij de RvW d.d. 29 maart 2016)
  3. Debat over oneigenlijke winst van kleien zorg-bv’s (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW d.d. 28 juni 2016)
  4. Debat over personeelstekorten in de zorg (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW d.d. 6 september 2016)
  5. Debat over het bericht dat tien procent van de Nederlanders zorg om financiële redenen mijdt (aangevraagd door het lid Krol bij de RvW d.d. 14 september 2016)
  6. Debat over de toekomst van de langdurige wijkverpleging (aangevraagd door het lid Bruins Slot namens het lid Keijzer bij de RvW d.d. 8 december 2016)
  7. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW d.d. 17 januari 2017)
   
  Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg (aangevraagd door het lid Bruins Slot bij de RvW d.d. 24 mei 2016)
  2. Dertigledendebat over de zorgkosten voor chronisch zieken (aangevraagd door het lid Keijzer bij de RvW d.d. 21 september 2016)
  3. Dertigledendebat over een verstandelijk beperkt meisje dat onterecht opgesloten zat in een zorginstelling (aangevraagd door het lid Potters bij de RvW d.d. 8 december 2016)
   
  VAO’s/VSO’s
  1. VAO Preventiebeleid; in afwachting van toegezegde nadere informatie over biomonitoring (AO d.d. 14 december 2016, lid Ouwehand)
  2. VSO over de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) als eerste test bij prenatale screening (lid Dik-Faber)
  3. VAO Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg (AO d.d. 1 februari 2017, lid Dik-Faber)
  4. VAO Ouderenmishandeling (AO d.d. 8 februari 2017, lid Dik-Faber)
  5. VAO Innovatie/Verspilling (AO d.d. 15 februari 2017, lid Bouwmeester)
  6. VAO Alcohol- en Tabaksbeleid (AO d.d. 15 ferbuari 2017, lid Voordewind)
  7. VAO Doelgroepenvervoer/Valys (AO d.d. 16 februari 2017, lid Agema)
 31. 31

  Nadere planning Algemeen overleg Ziekenhuiszorg/ Ambulancezorg/Acute Zorg

  Besluit: - het AO zal opnieuw worden ingepland eind maart/begin april 2017
              - de minister zal worden verzocht een stand van zakenbrief aan de Kamer te zenden over het onderzoek naar de toekomst van de ambulancezorg, en daarbij tevens aan te geven welke scenario's worden onderzocht.
  • Algemeen overleg van 16 februari heeft vanwege ziekte van de minister van VWS geen doorgang gevonden
 32. 32

  Verzoek van het lid Bergkamp op een publicatie op Linkedin d.d. 15 februari 2017 van Herman Vijlbrief inzake Mijn buurvrouw schreeuwt nog steeds om hulp

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek om brief staatssecretaris VWS i.v.m.gezamenlijke brief inzake toegang Wlz voor psychisch kwetsbare mensen te ontvangen vóór het VAO Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg.

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek om het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de stem van de patiënt/verzekerde desgewenst te betrekken bij het algemeen overleg over patiënten- en cliënten rechten van 22 februari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek van het lid Bouwmeester om brief inzake opbouw ambulante GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek van het lid Agema inzake Fokuswonen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Nog te plannen algemeen overleg naar aanleiding van de nog te ontvangen brief n.a.v. NRC-artikel over PGB-trekkingsrecht

  Te behandelen:

  Loading data