Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 22 februari 2017
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering VWS - wijziging tijdstip - 22 februari 2017 - 12.00 -13.00 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

13
17
Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de stand van zaken met betrekking tot een aantal toezeggingen aan de Eerste Kamer, gedaan tijdens het plenaire debat over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Kamerstuk 32402)

Te behandelen:

22
Reactie op verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 februari 2017, over de berichtgeving dat de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) per 1 maart sluit, vanwege het ontbreken van structurele financiering

Te behandelen:

30
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS

Details

Besluit: ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele andere bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (34330)(aangemeld d.d. 13 april 2016)
 2. Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (aangemeld d.d. 15 september 2016)
 3. Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren (34 472) (aangemeld d.d. 8 december 2016)
 4. Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag in verband met enkele inhoudelijke en technische verbeteringen (Verzamelwet Zvw 2016) (34575) (aangemeld d.d. 21-12-2017)
 5. Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten (34 483) (aangemeld d.d. 25 januari 2017) 
 
Plenaire debatten
 1. Debat over het faillissement van Meavita (aangevraagd door het lid Van Gerven bij de RvW d.d. 3 november 2015)
 2. Debat over de maatwerk in de zorg (aangevraagd door het lid Potters bij de RvW d.d. 29 maart 2016)
 3. Debat over oneigenlijke winst van kleien zorg-bv’s (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW d.d. 28 juni 2016)
 4. Debat over personeelstekorten in de zorg (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW d.d. 6 september 2016)
 5. Debat over het bericht dat tien procent van de Nederlanders zorg om financiële redenen mijdt (aangevraagd door het lid Krol bij de RvW d.d. 14 september 2016)
 6. Debat over de toekomst van de langdurige wijkverpleging (aangevraagd door het lid Bruins Slot namens het lid Keijzer bij de RvW d.d. 8 december 2016)
 7. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW d.d. 17 januari 2017)
 
Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg (aangevraagd door het lid Bruins Slot bij de RvW d.d. 24 mei 2016)
 2. Dertigledendebat over de zorgkosten voor chronisch zieken (aangevraagd door het lid Keijzer bij de RvW d.d. 21 september 2016)
 3. Dertigledendebat over een verstandelijk beperkt meisje dat onterecht opgesloten zat in een zorginstelling (aangevraagd door het lid Potters bij de RvW d.d. 8 december 2016)
 
VAO’s/VSO’s
 1. VAO Preventiebeleid; in afwachting van toegezegde nadere informatie over biomonitoring (AO d.d. 14 december 2016, lid Ouwehand)
 2. VSO over de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) als eerste test bij prenatale screening (lid Dik-Faber)
 3. VAO Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg (AO d.d. 1 februari 2017, lid Dik-Faber)
 4. VAO Ouderenmishandeling (AO d.d. 8 februari 2017, lid Dik-Faber)
 5. VAO Innovatie/Verspilling (AO d.d. 15 februari 2017, lid Bouwmeester)
 6. VAO Alcohol- en Tabaksbeleid (AO d.d. 15 ferbuari 2017, lid Voordewind)
 7. VAO Doelgroepenvervoer/Valys (AO d.d. 16 februari 2017, lid Agema)
31
Nadere planning Algemeen overleg Ziekenhuiszorg/ Ambulancezorg/Acute Zorg

Details

Besluit: - het AO zal opnieuw worden ingepland eind maart/begin april 2017
            - de minister zal worden verzocht een stand van zakenbrief aan de Kamer te zenden over het onderzoek naar de toekomst van de ambulancezorg, en daarbij tevens aan te geven welke scenario's worden onderzocht.
 • Algemeen overleg van 16 februari heeft vanwege ziekte van de minister van VWS geen doorgang gevonden
33
34
Verzoek om het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de stem van de patiënt/verzekerde desgewenst te betrekken bij het algemeen overleg over patiënten- en cliënten rechten van 22 februari 2017

Te behandelen: