Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 13-04-2017
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 13-4-2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Planning van werkzaamheden

Details

Besloten wordt om op 20 april a.s. een OCW-procedurevergadering te plannen.
2
Brievenlijst

Te behandelen:

19
Nadere reactie op de initiatiefnota van het lid Rudmer Heerema: “Lichamelijke opvoeding is een vak, juist in het basisonderwijs: Een pleidooi voor beter bewegingsonderwijs op de basisschool gegeven door vakleerkrachten” en aanbieding onderzoeksrapport bewegingsonderwijs en vakleerkrachten

Te behandelen:

36
Aanbieding advies 'Vluchtelingen en onderwijs. Naar een efficiëntere organisatie, betere toegankelijkheid en hogere kwaliteit' van Onderwijsraad
44
Aanbieding rapport 'Een gewaarschuwd mens telt voor twee' van de Nationale ombudsman
48
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen)

Te behandelen:

50
34678 Nota van wijziging in zake Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding (Wet invoering associate degree-opleiding)

Te behandelen:

54
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Voorstel van wet van de leden Jadnanansing en Van Dijk tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het niet uitvoeren van de langstudeerdersmaatregel in het studiejaar

Te behandelen:

58
Lief- en Leedpot (in besloten gedeelte)

Details

De commissie stemt in met afdracht van de schadeloosstelling aan lief- en leedpot van € 25 per lid.
59
Jaarplanning Versterking kennispositie commissie OCW 2017 (in besloten gedeelte)

Details


De commissie OCW is aangemerkt als voorlopercommissie/proeftuincommissie bij de uitvoering van de voorstellen van de Klankbordgroep Versterking Kennis- en Onderzoeksfunctie Tweede Kamer (KVKO).
De commissie krijgt onder dit agendapunt een nadere toelichting op de samenstelling van de staf, de bedoeling van het KVKO-project en de procedure rond de Jaarplanning versterking kennispositie OCW 2017. Zie voor meer informatie de onderstaande stafnotitie.