Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

13 april 2017
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • O.C. Tellegen (VVD)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • B. Becker (VVD)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • H. van der Molen (CDA)
 • A.E. Diertens (D66)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • Z. Özdil (GroenLinks)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • J.P. Kwint (SP)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Planning van werkzaamheden

  Besloten wordt om op 20 april a.s. een OCW-procedurevergadering te plannen.
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Vensterprogrammering (vrijmaking tijdslot in programmering landelijk televisiekanaal voor regionale content)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport over de bestuursstructuur van de Stichting Ether reclame (Ster)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie op het rapport over de bestuursstructuur van de Stichting Ether reclame (Ster)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over advies verkenning benoemingen bij publieke media-instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake cultuuronderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg over het inspectierapport "Webarchivering bij de centrale overheid" van de Erfgoedinspectie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Vervolg beleidsreactie op de verkenning arbeidsmarkt cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging gemeenschappelijke regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum in verband met reorganisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Tweede rapportage van de Erfgoedinspectie over het toezicht op het bewerken van de departementale archiefachterstanden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Advies van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO aan over het arbeidsmarktperspectief van opleidingen op niveau 2 van het MBO

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport ‘Monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2015’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Evaluatie prestatieafspraken Hoger Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoord op vragen commissie over de modernisering van de financiering van ambtsopleidingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Verzoek om aandacht voor pilotproject videocommunicatie in het primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Veldconsultatie jonge kind specialisatie op de Pabo

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Monitoringsrapportage subsidieregeling Praktijkleren 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nadere reactie op de initiatiefnota van het lid Rudmer Heerema: “Lichamelijke opvoeding is een vak, juist in het basisonderwijs: Een pleidooi voor beter bewegingsonderwijs op de basisschool gegeven door vakleerkrachten” en aanbieding onderzoeksrapport bewegingsonderwijs en vakleerkrachten

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording op vragen commissie over de BIT-toets op Doorontwikkelen BRON: modernisering gegevenslevering tussen onderwijsinstellingen en BRON

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Beleidsmatige verplichtingenmutaties die na de 2e suppletoire wet 2016 zijn opgetreden op de begroting van OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Sterk beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beleidsreactie inspectierapport "De ontwikkeling van het onderwijs in Caribisch Nederland 2014-2016"

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afronding bestuursafspraken G37 vve-beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op Onderwijsraadadvies Vakmanschap voortdurend in beweging en SER-advies Toekomstgericht beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Nationaal Plan Open Science

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verdere daling voortijdig schoolverlaten

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op brief van een burger met betrekking tot passend onderwijs dat niet werkt voor ca. 10.000 kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2015-2016

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Voortgang vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs en reactie op advies Onderwijsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op het rapport ‘De innovatieve leraar’

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Plan van aanpak lerarentekort

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op klacht over handelwijze DUO m.b.t. aanvraag buitenlandse studiefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken uitwerking van de motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over het alternatief van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren uitwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Uitwerking van de motie van de leden Van Meenen en Ypma over leraren de ruimte geven voor verbreding, verdieping en onderwijsvernieuwing

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Aanbieding advies 'Vluchtelingen en onderwijs. Naar een efficiëntere organisatie, betere toegankelijkheid en hogere kwaliteit' van Onderwijsraad

 37. 37

  Voortgangsrapportage onderwijs aan asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Budget voor volwasseneneducatie

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Rapport ‘Schakelen tussen bachelor en master in het hoger onderwijs’

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Afschrift van het antwoord op de open brief STERK - RUG m.b.t. problematiek rond schakelprogramma's

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Beleidsreactie op het advies 'Internationaliseren met ambitie' van de Onderwijsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Rapport 'Internationaal onderwijs in Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Ontwerp van de subsidieregeling internationalisering primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Aanbieding rapport 'Een gewaarschuwd mens telt voor twee' van de Nationale ombudsman

 45. 45

  Onderzoek afname centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE's) 2016 in leerwegen vmbo

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet primair onderwijs BES in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding (Wet invoering associate degree-opleiding)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  34678 Nota van wijziging in zake Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding (Wet invoering associate degree-opleiding)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op verzoek commissie over verschillen in examinering in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het regulier voortgezet onderwijs (vo)

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Behandeling van de verantwoording over 2016 en de eerste suppletoire begrotingen over 2017 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Het Onderwijsverslag 2015-2016

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Voorstel van wet van de leden Jadnanansing en Van Dijk tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het niet uitvoeren van de langstudeerdersmaatregel in het studiejaar

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Overzicht titels uitgebrachte rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) tweede halfjaar 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Tussentijdse evaluatie Erasmus+

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 17 februari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Lief- en Leedpot (in besloten gedeelte)

  De commissie stemt in met afdracht van de schadeloosstelling aan lief- en leedpot van € 25 per lid.
 59. 59

  Technische briefing leven lang leren

  Te behandelen:

  Loading data